Förbjudet och tillåtet inom strandskydd

Att bygga, göra anordning eller ändra på något inom strandskyddsområde är oftast förbjudet. Om det finns särskilda skäl kan du i vissa fall få tillåtelse, så kallad dispens.

Normalt förbjudet

Tabell över normalt förbjudet

Förbjudet

Exempel

Bygga ny byggnad

hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu

Ändra byggnad eller en byggnads användning

göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, stor tillbyggnad

Förberedelsearbete

gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg

Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten

brygga, växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång

Åtgärd som försämrar mycket för växter och djur

pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden


För att dispens ska kunna medges behöver det finnas särskilda skäl och strandskyddets syften ska bibehållas.

Syfte med strandskydd:

  • Allmänhetens tillgång till platsen får inte försämras
  • Villkor för växt- och djurliv får inte försämras

Särskilda skäl för dispens

Tabell över särskilda skäl för dispens

Särskilda skäl

Exempel

Redan ianspråktaget område

inom etablerad tomtplats

Avskilt från stranden

bakom befintliga byggnader, vältrafikerad väg, järnväg, större verksamhet eller annat av människan skapat hinder.

Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten

båtbrygga, hamn

Utvidga pågående verksamhet

industriverksamhet, hamnverksamhet

Angeläget allmänt intresse

tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för friluftslivs-, naturvårds-, miljö- och kulturhistoriska intressen, tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade

Annat mycket angeläget intresse

En unik situation under mycket speciella omständigheter

Det kan finnas fler regler att tänka på

Ibland kan du behöva tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskydd när du ska bygga eller ändra, till exempel:

  • Ny brygga eller pir kräver både dispens från strandskyddsreglerna och anmälan om vattenverksamhet. Anmälan om vattenverksamhet ska göras till Länsstyrelsen. 
  • Muddring ska anmälas som vattenverksamhet hos Länsstyrelsen och kan dessutom vara dispenspliktigt.
  • Ibland är strandskyddsområdet också naturreservat, Natura 2000-område eller landskapsbildsskyddat. Då ska Länsstyrelsen pröva din ansökan om dispens. Därutöver krävs också tillstånd.
  • Miljöfarlig verksamhet är sådant som ger upphov till utsläpp och störningar i omgivningen. Till exempel en avloppsanläggning. Du kan behöva tillstånd av Länsstyrelsen för miljöfarlig verksamhet.
  • Avloppsanläggningar ska anmälas till kommunen.

Senast uppdaterad