Tillbyggnad

Oftast behöver du söka bygglov eller göra en anmälan när du ska göra en tillbyggnad men det finns undantag.


Tillbyggnad inom detaljplan

Balkong och burspråk

För ett en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan får du bygga balkong och burspråk utan bygglov. Balkongen får då vara max 6,0 kvadratmeter. Burspråket får vara max 3,0 kvadratmeter. Du måste uppfylla vissa krav för att få göra detta. Vill du bygga större behöver du söka bygglov eller göra en anmälan.

Undantaget från bygglov gäller även för fritidshus, men inte för komplementbyggnader.

 • Även om du inte behöver bygglov måste åtgärden följa detaljplanen. I detaljplanen kan det finnas regler om till exempel placering, byggnadsarea, byggnadsform och utformning.
 • Tillbyggnaden ska vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten och får inte dominera över den befintliga byggnaden.
 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från alla tomtgränser. (Får du skriftligt godkännande från alla berörda grannar kan du ha tillbyggnaden närmare gränsen.)
 • Tillbyggnaden får inte göras på särskilt värdefull byggnad eller område. I Stenungsund finns sådana områden på Stenungsön (detaljplan nummer 168) och på Kyrkberget (detaljplan nummer 136).
 • Åtgärderna ska utformas så de uppfyller de tekniska egenskapskraven. De ska också uppfylla utformningskraven när det gäller god form-, färg och materialverkan.
 • Om du ska bygga inom strandskyddsområde behöver du få strandskyddsdispens först.

Du kan behöva göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan byggnationen påbörjas om:

 • tillbyggnaden innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs
 • tillbyggnaden påverkar brandskyddet i byggnaden
 • tillbyggnaden sker i form av en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation.

Annan tillbyggnad

Din detaljplan styr hur stor tillbyggnad du får göra. I de flesta fall behöver du söka bygglov. Det finns dock några detaljplaner där du inte behöver bygglov för mindre tillbyggnader. Du som har ett en- eller tvåbostadshus kan också göra en tillbyggnad utan bygglov om:

 • den är max 15 kvadratmeter bruttoarea
 • den inte är högre än tacknockshöjden på det befintliga bostadshuset
 • den inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen
  (Får du skriftligt godkännande från alla berörda grannar kan du ha tillbyggnaden närmare gränsen. Om du ska bygga närmare allmän platsmark än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du alltid bygglov.)
 • du inte har gjort en sådan tillbyggnad tidigare
 • innan du börjar bygga måste du göra en anmälan och få ett startbesked.


Illustration som visar mått till tomtgräns


Tillbyggnad utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse

Utanför ett område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse får du utan bygglov göra en liten tillbyggnad av ett bostadshus och på tillhörande komplementbyggnader. Med grannens medgivande får tillbyggnaden placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

Tillbyggnaden ska vara ett komplement till det befintliga huset och får inte bli dominerande. Rådgör med en bygglovshandläggare på verksamheten för Bygg Miljö vad som gäller för din fastighet.Tillbyggnaden måste uppfylla alla lagkrav och utföras i enlighet med Boverkets byggregler.

Utöver vad som gäller utanför sammanhållen bebyggelse får du också göra en tillbyggnad på 15 kvadratmeter bruttoarea, precis som inom detaljplan, läs under Annan tillbyggnad ovan. Det kräver att du gör en anmälan och får ett startbesked innan du börjar bygga.

För större tillbyggnader behöver du söka bygglov.

Åtgärderna ska utformas så de uppfyller:

 • de tekniska egenskapskraven.
 • utformningskraven när det gäller god form-, färg- och materialverkan.

Strandskydd

Omfattas området av strandskydd kan en strandskyddsdispens behövas. Kontakta kommunens Miljö och hälsoskyddsverksamhet, växel 0303-73 00 00.

Om tillbyggnad utanför detaljplan hos Boverket Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad