Skyltar och belysning

Skyltar påverkar vår upplevelse av omgivningen. En bra skyltning kan berika miljön. En skylt kan både synas väl och vara anpassad vad gäller storlek och placering till den byggnad och den omgivning där den ska sitta.


Inom detaljplan

Vill du sätta upp en skylt, ljusanordning eller något annat som bedöms som skyltning enligt kommunens skyltpolicy kan du behöva ansöka om bygglov. Det gäller också om du vill flytta eller väsentligt ändra en skylt eller en ljusanordning.

Undantag från lovplikt för vissa skyltar

Det finns vissa skyltar som inte kräver bygglov, det gäller följande skyltar:

 • en skylt vars area är högst 1,0 m2,
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2,
 • en skylt inomhus,
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), och
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen

Kommunens skyltpolicy finns för att samordna skyltningen i kommunen, så att vi får ett trevligt uterum där skyltningen är anpassad till omgivningen.

Tänk på att inte sätta upp en bygglovspliktig skylt innan du har fått ett startbesked. Då kan du behöva betala en sanktionsavgift.

Kommunens riktlinjer för skyltar Pdf, 7.6 MB.

Utanför detaljplan och inom sammanhållen bebyggelse

Utanför detaljplanerat område och inom sammanhållen bebyggelse behöver du inget bygglov för att sätta upp en skylt. Däremot kan du behöva tillstånd från andra myndigheter, till exempel Trafikverket.

Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ska skylten sitta på någon annans mark måste du ha fastighetsägarens tillstånd. Det är din skyldighet att se till att du har alla tillstånd du kan behöva innan du sätter upp skylten.


Vägvisningsskyltar

Vägvisningsskylt

Skylt på annans mark

Om du inte äger fastigheten där du vill placera en skylt måste du själv kontakta fastighetsägaren, som måste godkänna placeringen. Vi meddelar fastighetsägaren beslutet på bygglovsansökan.


Handlingar du ska skicka in via vår e-tjänst:

 • Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.
 • Ritningar av skylten - skala 1:50 eller 1:20
  Ritningarna ska visa skyltens utförande, mått och färgsättning. 
 • Fasadritningar - skala 1:100 eller fotomontage
  Fasadritning ska ingå i ansökan om skylten ska sättas upp på en byggnad. 
  Rita in skylten på den aktuella fasaden. Ange väderstreck.
 • Nybyggnadskarta - skala 1:500
  Nybyggnadskarta ska ingå i ansökan om skylten ska stå på mark. Rita in skylten och ange minst två olika mått från fastighetsgräns till skylten. Måtten ska vara vinkelräta från fastighetsgräns.
  Om nybyggnadskarta
 • Kontrollplan
  Ange vilka kontroller som ska göras för att uppfylla kraven i Boverkets byggregler.


Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum

Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda (ej på rutat papper)
 • vara kontrastrika och tydliga
 • ha en skalangivelse
 • vara måttsatta

Exempelritning nybyggnad Länk till annan webbplats.

Exempelritning tillbyggnad Länk till annan webbplats.


På följande sätt vill vi få handlingarna

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som kan vara i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer
  (ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare)
  Vi tar inte emot handlingarna i så kallade multifiler där alla handlingar är skannade till en enda fil
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Gör du rätt från början kommer din ansökan att handläggas snabbare. Om inte kommer du att få en kompletteringsbegäran där vi ber dig komma in med rätt handlingar på rätt sätt.

Senast uppdaterad