Röd ladugård i dåligt skick

Riva

Vill du riva något måste du göra en ansökan om rivningslov eller göra en anmälan om rivning. Vilket du behöver göra beror på var fastigheten ligger.


Inom detaljplan

Bor du inom detaljplan ska du göra en ansökan. Innan du börjar riva måste du invänta ett startbesked.
Bygglovsbefriade åtgärder, till exempel en friggebod eller Attefallshus, kräver ingen ansökan för att riva.


Utanför detaljplan

Bor du utanför detaljplan (gäller även för sammanhållen bebyggelse) ska du göra en anmälan. Innan du börjar riva måste du invänta ett startbesked.
Det krävs dock ingen anmälan för att riva komplementbyggnader eller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring.

Inventering av material

Innan du lämnar in din ansökan eller anmälan ska du göra en inventering av vilka material som finns i byggnaden som ska rivas och redovisa dessa i en rivningsplan. Där redovisar du även på vilket sätt rivningsmaterialet kommer att tas om hand.

Återbruk av byggmaterial

Vid rivning av en byggnad så måste nödvändigtvis inte allt byggmaterial slängas. Material kan istället lämnas för återbruk så att någon annan kan använda det i sin byggnad istället. Det är dock viktigt att veta när materialet är tillverkat, då allt material inte är lämpligt för återbruk av hälsoskäl.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en broschyr med information om bland annat vilka material som kan lämnas för återbruk beroende på när de tillverkades. Broschyren heter Byggåterbruksguiden och ger även information kring vilka platser som tar emot byggmaterial för återbruk.

Byggåterbruksguiden - IVL Svenska Miljöinstitutet Länk till annan webbplats.

Har du ett bygglovsärende eller anmälningsärende så krävs det en redovisning av vilka byggprodukter som kan återanvändas samt vilket avfall åtgärden ger upphov till i antingen kontrollplanen för ärendet eller i övriga bilagor.

Rivningsavfall

Information om godkända transportörer med tillstånd finns hos på Länsstyrelsens hemsida. Genom att anlita godkänd transportör hamnar avfallet hos godkänd mottagare av verksamhetsavfall.

Godkända transportföretag hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Eget rivningsavfall mindre än 10 ton eller 50 kubikmeter per år kan köras till Kläpp.

Återvinningscentralen Kläpp

Om bygg- och rivningsavfall


Efter rivningen

När rivningen är utförd ska du skicka in:

 • signerad kontroll- och rivningsplan
 • transportdokument
 • vågkvitto

Dokumenten skickas till verksamhet Bygg Miljö. Detta ligger till underlag för slutbeskedet.


Handlingar du ska skicka in via vår e-tjänst:

 • Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.
 • Situationsplan - skala 1:500
  Ska visa vilka byggnader som ska rivas. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna för hur du skriver ut en korrekt situationsplan.
  Skriv ut en situationsplan
 • Fotografi eller ritning på det som ska rivas
 • Kontrollansvarig
  I e-tjänsten kan du samtidigt anmäla kontrollansvarig. För enklare byggnader behöver du ingen kontrollansvarig.
 • Kontrollplan
  Din kontrollplan ska minst innehålla:
  - att rivningen följer beslutet
  - att rivningen följer rivningsplan. 
 • Rivningsplan
  Din rivningsplan ska innehålla:
  - uppgifter om byggår, eventuellt tidigare renoveringsår och vad som renoverades
  - uppgifter om byggnadens användning och uppbyggnad
  - materialinventering med lista över mängd och typ av material som uppkommer
  - rivningsmetod
  - mottagare av rivningsmaterialet


Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum

Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda (ej på rutat papper)
 • vara kontrastrika och tydliga
 • ha en skalangivelse
 • vara måttsatta

Exempelritning nybyggnad Länk till annan webbplats.

Exempelritning tillbyggnad Länk till annan webbplats.


På följande sätt vill vi få handlingarna

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som kan vara i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer
  (ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare)
  Vi tar inte emot handlingarna i så kallade multifiler där alla handlingar är skannade till en enda fil
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Gör du rätt från början kommer din ansökan att handläggas snabbare. Om inte kommer du att få en kompletteringsbegäran där vi ber dig komma in med rätt handlingar på rätt sätt.


Senast uppdaterad