Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Röd ladugård i dåligt skick

Riva

Vill du riva något måste du göra en ansökan om rivningslov eller göra en anmälan. Det beror på var fastigheten ligger.


Inom detaljplan

Bor du inom detaljplan ska du göra en ansökan. Bygglovsbefriade åtgärder, till exempel en friggebod eller Attefallshus, kräver ingen ansökan för att riva.


Utanför detaljplan

Bor du utanför detaljplan (gäller även för sammanhållen bebyggelse) ska du göra en anmälan. Det krävs dock ingen anmälan för att riva komplementbyggnader eller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring.


Innan du lämnar in din ansökan eller anmälan ska du göra en inventering av vilka material som finns i byggnaden som ska rivas och redovisa dessa i en rivningsplan. Där redovisar du även på vilket sätt rivningsmaterialet kommer att tas om hand.

Innan du börjar riva måste du invänta ett startbesked.


Rivningsavfall

Om bygg- och rivningsavfall


Efter rivningen

När rivningen är utförd skickar du in signerad kontroll- och rivningsplan tillsammans med transportdokument och vågkvitto till verksamhet bygglov. Detta ligger till underlag för slutbeskedet.

Handlingar du ska skicka in via vår e-tjänst:

 • Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.
 • Situationsplan - skala 1:500
  Ska visa vilka byggnader som ska rivas.
 • Fotografi eller ritning på det som ska rivas
 • Kontrollansvarig
  I e-tjänsten kan du samtidigt anmäla kontrollansvarig. För enklare byggnader behöver du ingen kontrollansvarig.
 • Kontrollplan
  Din kontrollplan ska minst innehålla:
  - att rivningen följer beslutet
  - att rivningen följer rivningsplan. 
 • Rivningsplan
  Din rivningsplan ska innehålla:
  - uppgifter om byggår, eventuellt tidigare renoveringsår och vad som renoverades
  - uppgifter om byggnadens användning och uppbyggnad
  - materialinventering med lista över mängd och typ av material som uppkommer
  - rivningsmetod
  - transportör av rivningsmaterialet
  - mottagare av rivningsmaterialet


Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum

Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda (ej på rutat papper)
 • vara kontrastrika och tydliga
 • ha en skalangivelse
 • vara måttsatta

Exempelritning nybyggnad Pdf, 894.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Exempelritning tillbyggnad Pdf, 991.9 kB, öppnas i nytt fönster.


På följande sätt vill vi få handlingarna

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som kan vara i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer
  (ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare)
  Vi tar inte emot handlingarna i så kallade multifiler där alla handlingar är skannade till en enda fil
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Gör du rätt från början kommer din ansökan att handläggas snabbare. Om inte kommer du att få en kompletteringsbegäran där vi ber dig komma in med rätt handlingar på rätt sätt.


Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad