Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Röd ladugård i dåligt skick

Riva

Vill du riva något måste du göra en ansökan om rivningslov eller göra en anmälan. Det beror på var fastigheten ligger.

Inom detaljplan

Bor du inom detaljplan ska du göra en ansökan. Bygglovsbefriade åtgärder, till exempel en friggebod eller Attefallshus, kräver ingen ansökan för att riva.


Utanför detaljplan

Bor du utanför detaljplan (gäller även för sammanhållen bebyggelse) ska du göra en anmälan. Det krävs dock ingen anmälan för att riva komplementbyggnader eller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring.


Innan du lämnar in din ansökan eller anmälan ska du göra en inventering av vilka material som finns i byggnaden som ska rivas och redovisa dessa i en rivningsplan. Där redovisar du även på vilket sätt rivningsmaterialet kommer att tas om hand.

Innan du börjar riva måste du invänta ett startbesked.


Rivningsavfall

Om bygg- och rivningsavfall


Efter rivningen

När rivningen är utförd skickar du in signerad kontroll- och rivningsplan tillsammans med transportdokument och vågkvitto till verksamhet bygglov. Detta ligger till underlag för slutbeskedet.

Handlingar du ska skicka in när du ansöker:

 • Blankett ansökan/anmälanPDF
 • Situationsplan - skala 1:500
  Ska visa vilka byggnader som ska rivas.
 • Fotografi eller ritning på det som ska rivas
 • KontrollansvarigPDF
  För enklare byggnader behöver du ingen kontrollansvarig
 • Kontrollplan
  Din kontrollplan ska minst innehålla:
  - att rivningen följer beslutet
  - att rivningen följer rivningsplan. 
 • Rivningsplan
  Din rivningsplan ska innehålla:
  - uppgifter om byggår, eventuellt tidigare renoveringsår och vad som renoverades
  - uppgifter om byggnadens användning och uppbyggnad
  - materialinventering med lista över mängd och typ av material som uppkommer
  - rivningsmetod
  - transportör av rivningsmaterialet
  - mottagare av rivningsmaterialet


Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum och underskrift


Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda
 • vara tydligt ritade, textade och kopierade
 • ha en skalangivelse

Exempelritning nybyggnadPDF
Exempelritning tillbyggnadPDFPå följande sätt vill vi få handlingarna som ska skickas med e-post

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som även kan bifogas i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer, till exempel ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare (vi kan inte ta emot handlingarna i en enda pdf-fil)
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Vart skickar jag min ansökan?

E-posta din ansökan till:

bygga@stenungsund.se


Eller skicka med brev till:

Stenungsunds kommun
Verksamhet Bygg Miljö
444 82 Stenungsund

Senast uppdaterad 2020-10-23