Mur, staket och plank

För att sätta upp mur, staket eller plank kan du behöva bygglov


Inom detaljplanerat eller stadsplanerat område och inom sammanhållen bebyggelse

Murar

Du behöver bygglov för murar som är högre än 0,5 meter.

Staket och plank

Ska du bygga ett staket eller plank som är högre än 1 meter och har mindre genomsiktlighet än 50 % krävs det bygglov. Ibland kan du behöva bygglov även om det är 50 % genomsiktlighet, om konstruktionen ger ett tätt intryck från olika vinklar.

För massiva, helt genomskinliga konstruktioner som är högre än 1 meter, till exempel bullerskärm av glas, kan det krävas bygglov.

Ska du ha ett staket eller ett plank i anslutning till en väg eller gata måste du tänka på att inte försämra sikten för de som kör på vägen.

Utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerat område får du bygga en mur eller ett plank utan bygglov, om de uppförs i omedelbar närhet till befintligt en- eller tvåbostadshus (inom din tomt) och inte närmare tomtgräns än 4,5 meter (du får bygga närmare gränsen om din granne medger det). I de fallen kan du själv välja höjd och utseende på muren.

Ska du ha ett staket eller ett plank i anslutning till en väg eller gata måste du tänka på att inte försämra sikten för de som kör på vägen.

Information om vad sammanhållen bebyggelse innebär hittar du på Boverkets hemsida:
Sammanhållen bebyggelse - Boverket Länk till annan webbplats.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus, om åtgärden inte ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Murar och plank kring en uteplats

Om att bygga mur, staket eller plank kring en uteplats


Handlingar du ska skicka in via vår e-tjänst:

 • Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.
 • Fasadritning - skala 1:50 eller 1:100
  Ange väderstreck, huvudmått, material och utförande.
 • Sektionsritning - skala 1:50 eller 1:20
  Ange höjd (om höjden varierar kan du istället sätta ut flera mått på fasadritningen).
  Om du bygger en ny större mur ska du också ange plushöjd för mark och murkrön.
 • Kontrollplan
  Ange vilka kontroller som ska göras för att uppfylla kraven i Boverkets byggregler.
 • Nybyggnadskarta (endast inom detaljplan)
  Rita in muren eller planket. Måttsätt med huvudmått och med minst två olika mått från fastighetsgränsen till mur eller plank. Måtten ska vara vinkelräta från fastighetsgränsen. Nybyggnadskartan ska vara max två år gammal.
  Om nybyggnadskarta
 • Situationsplan (endast utanför detaljplan) - skala 1:500
  Rita in muren eller planket. Måttsätt med huvudmått och med minst två olika mått från fastighetsgränsen till mur eller plank. Måtten ska vara vinkelräta från fastighetsgränsen. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna för hur du skriver ut en korrekt situationsplan.
  Skriv ut en situationsplan

Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum

Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda (ej på rutat papper)
 • vara kontrastrika och tydliga
 • ha en skalangivelse
 • vara måttsatta

Exempelritning nybyggnad Länk till annan webbplats.

Exempelritning tillbyggnad Länk till annan webbplats.

På följande sätt vill vi få handlingarna

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som kan vara i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer
  (ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare)
  Vi tar inte emot handlingarna i så kallade multifiler där alla handlingar är skannade till en enda fil
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Gör du rätt från början kommer din ansökan att handläggas snabbare. Om inte kommer du att få en kompletteringsbegäran där vi ber dig komma in med rätt handlingar på rätt sätt.

Senast uppdaterad