Komplementbyggnad


Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Du behöver bygglov för en komplementbyggnad till ditt bostadshus, om du inte kan räkna den som en friggebod eller ett Attefallshus.

Friggebod

Attefallshus

Utanför detaljplan

Du kan bygga en fristående komplementbyggnad i omedelbar närhet till befintligt en- eller tvåbostadshus utan bygglov om byggnaden:

  • underordnar sig huvudbyggnaden
  • inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen
    (får du skriftligt godkännande från alla berörda grannar kan du ha byggnaden närmare gränsen. Om du ska bygga närmare allmän platsmark, gata, väg än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du alltid bygglov).

Vad är en komplementbyggnad?

En komplementbyggnad avser en byggnad som hör till ett en- eller tvåbostadshus. Den får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus får du inte bygga en komplementbyggnad där. Exempel på komplementbyggnader är garage, förråd, växthus och gästhus.

Tillstånd

I närheten av en allmän väg krävs tillstånd från länsstyrelsen för att uppföra eller bygga till en komplementbyggnad som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Detta gäller inom ett avstånd på tolv meter från vägen. Länsstyrelsen kan utöka det avståndet till 50 meter om det krävs för trafiksäkerheten.

Krav

Åtgärderna ska utformas så de uppfyller de tekniska egenskapskraven. De ska också uppfylla utformningskraven när det gäller god form-, färg- och materialverkan.

Strandskydd

Omfattas området av strandskydd kan en strandskyddsdispens behövas. Kontakta kommunens strandskyddshandläggare på verksamheten för Bygg Miljö, växel 0303-73 00 00.

Om komplementbyggnad utanför detaljplan hos Boverket Länk till annan webbplats.

Om du inte uppfyller kraven ovan behöver du söka bygglov.

Vad ska en bygglovsansökan innehålla?

Senast uppdaterad