Garage/carport

Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Du behöver bygglov för att bygga ett garage eller en carport. Om du bor inom detaljplan kan du se på plankartan var på fastigheten du kan bygga ditt garage. Inom sammanhållen bebyggelse är det friare regler kring placeringen. Tänk på att du alltid ska ha minst sex meters avstånd mellan gatan och ditt garage för att göra det möjligt att parkera på fastigheten.

Vad ska en bygglovsansökan innehålla?


Du kan bygga ett garage utan bygglov om du bygger inom reglerna för Attefallshus. Det får då vara max 30 kvadratmeter i byggnadsarea. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan och invänta ett startbesked.

Attefallshus


Utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse

Du kan bygga en komplementbyggnad i omedelbar närhet till befintligt en- eller tvåbostadshus utan bygglov eller anmälan om byggnaden:

  • underordnar sig huvudbyggnaden
  • är max 50 kvadratmeter i byggnadsarea (yta den upptar på marken)
  • endast har en våning
  • inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen
    (får du skriftligt godkännande från alla berörda grannar kan du ha tillbyggnaden närmare gränsen. Om du ska bygga närmare allmän platsmark än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du alltid bygglov).

Om du inte uppfyller kraven ovan behöver du söka bygglov.

Senast uppdaterad