Förhandsbesked

Vill du bygga hus utanför detaljplanerat område är det lämpligt att först söka ett förhandsbesked. I ett förhandsbesked prövar vi om en tomt är lämplig för det du vill göra utan att du behöver ta fram bygglovsritningar. 


Vad är ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked är ett formellt beslut från tekniska myndighetsnämnden. Det ska inte förväxlas med ett snabbt svar på en fråga. Nämnden tar ställning till om platsen är lämplig för bebyggelse i frågan om bland annat:

 • möjligheten att ordna trafik
 • vattenförsörjning
 • avlopp
 • avfallshantering
 • vatten- och luftföroreningar
 • bullerstörningar.

Ibland kan frågan lösas relativt snabbt, men oftast krävs det olika utredningar först. Du som sökande ska vara förberedd att lämna in och bekosta sådana utredningar.

Handlingar du ska skicka in:

 • Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.Du slussas vidare till vår e-tjänst och behöver logga in med bank-ID
 • Översiktskarta - markera tomtens läge, skala 1:10 000
 • Situationsplan av den tänkta avstyckningen - skala 1:1000
  Ska visa byggnadens föreslagna läge på tomten, planerad infart och placering av egen samt grannars enskilda brunnar. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna för hur du skriver ut en korrekt situationsplan.
  Skriv ut en situationsplan
 • Intyg om godkännande från samfällighetsförening
  Om fastigheten ska anslutas till befintlig gemensamhetsanläggning för VA.

I samband med ansökan ska du tydligt markera den föreslagna avstyckningen och husets tänkta placering med pinnar på plats. Under handläggningen besöker kommunens handläggare platsen.

Läs mer under Steg 3 - Ansökan och handläggning.


Strandskydd

Ligger området du vill bebygga inom strandskyddat område ska du ansöka om strandskyddsdispens och få ett positivt beslut, innan du lämnar in ansökan om förhandsbesked.

Strandskydd

Kommunalt avlopp
Om du har möjlighet att ansluta fastigheten till kommunalt avlopp kontaktar du Teknikenheten på Stenungsunds kommun för ett yttrande. Telefon växel 0303-730 000.

Handläggning

Kommunens översiktsplan är vägledande för beslutet. Kommunen är restriktiv till nya bostäder i kustområdet och i kommunens orörda delar, till exempel Svartedalen. I övrigt finns det större möjligheter till att få ett positivt förhandsbesked om platsen är lämpligt.

Andra myndigheter får yttra sig, till exempel om lämplig anslutning till väg, möjlighet till avlopp och om det finns fornminnen. Även grannar får möjlighet att lämna synpunkter.


Kommunens översiktsplanering


Beslut

Ett positivt förhandsbesked är bindande för kommunen vid ansökan om bygglov. Förhandsbeskedet gäller i två år. Gör du inte din bygglovsansökan inom den tiden upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbesked går inte att förlänga.  

Vi tar ut en avgift för både positiva och negativa beslut.

Avgifter

Avstycka

Ska du avstycka tomten efter positivt förhandsbesked tar du kontakt med Lantmäteriet i Göteborg.

Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Ny adress

Kart- och mätenheten i kommunen hjälper dig med ny adress.

Adresser och lägenhetsnummer


Senast uppdaterad