Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Förhandsbesked

Vill du bygga hus utanför detaljplanerat område är det lämpligt att först söka ett förhandsbesked. Då prövar vi om en tomt är lämplig för det du vill göra, utan att du behöver ta fram bygglovsritningar. 


Vad är ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked är ett formellt beslut från tekniska myndighetsnämnden. Det ska inte förväxlas med ett snabbt svar på en fråga. Nämnden tar ställning till om platsen är lämplig för bebyggelse i frågan om bland annat:

 • möjligheten att ordna trafik
 • vattenförsörjning
 • avlopp
 • avfallshantering
 • vatten- och luftföroreningar
 • bullerstörningar.

Ibland kan frågan lösas relativt snabbt, men oftast krävs det olika utredningar först. Du som sökande ska vara förberedd att lämna in och bekosta sådana utredningar.

Handlingar du ska skicka in:

 • Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.
 • Översiktskarta - markera tomtens läge, skala 1:10 000
 • Avstyckningskarta, Lantmäteriets förrättningskarta
 • Situationsplan av den tänkta avstyckningen - skala 1:1000
  Ska visa byggnadens föreslagna läge på tomten, planerad infart och placering av egen samt grannars enskilda brunnar.
 • Intyg på att tjänligt dricksvatten finns i tillräcklig mängd 
  Exempelvis genom provborrning eller intyg från granne samt vattenprovanalys som inte är äldre än 3 år.
 • Positivt yttrande gällande möjlighet till avlopp
 • Intyg om godkännande från samfällighetsförening
  Om fastigheten ska anslutas till befintlig gemensamhetsanläggning för VA.
 • Skiss eller foto på byggnadens utformning

I samband med ansökan ska du tydligt markera den föreslagna avstyckningen och husets tänkta placering med pinnar på plats. Under handläggningen besöker kommunen platsen.

Läs mer under Steg 3 - Ansökan och handläggning.


Strandskydd

Ligger området du vill bebygga inom strandskyddat område ska du ansöka om strandskyddsdispens och få ett positivt beslut, innan du lämnar in ansökan om förhandsbesked.

Strandskydd

Avlopp

När du lämnar din ansökan om förhandsbesked behöver du också lämna med ett yttrande om möjligheten att anlägga avlopp på fastigheten. Beroende av var fastigheten ligger kan det vara ett kommunalt eller enskilt avlopp.

Kommunalt avlopp
Om du har möjlighet att ansluta fastigheten till kommunalt avlopp kontaktar du Teknikenheten på Stenungsunds kommun och Yousef Maleki för ett yttrande. Telefon växel 0303-730 000.

Enskilt avlopp
Om du behöver ett enskilt avlopp för din bostad, behöver du fylla i blanketten ”Begäran om information om enskilt avlopp”. När blanketten kommit in kommer miljöenheten att göra en bedömning om möjligheterna att anordna enskilt avlopp på platsen och skriva ett beslut om yttrande som skickas till dig. Yttrandet ska sedan bifogas din ansökan om förhandsbesked.

Enskilt avlopp

Blankett

Begäran om information om enskilt avlopp Pdf, 285.1 kB.

Blanketten skickas till:
Stenungsunds kommun, Verksamhet Bygg Miljö, 444 82 Stenungsund

Handläggning

Kommunens översiktsplan är vägledande för beslutet. Kommunen är restriktiv till nya bostäder i kustområdet och i kommunens orörda delar, till exempel Svartedalen. I övrigt finns det större möjligheter till att få ett positivt förhandsbesked om platsen är lämpligt.

Andra myndigheter får yttra sig, till exempel om lämplig anslutning till väg, möjlighet till avlopp och om det finns fornminnen. Även grannar får möjlighet att lämna

Beslut

Ett positivt förhandsbesked är bindande för kommunen vid ansökan om bygglov. Förhandsbeskedet gäller i två år. Gör du inte din bygglovsansökan inom den tiden upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbesked går inte att förlänga.  

Vi tar ut en avgift för både positiva och negativa beslut.

Avgifter

Avstycka

Ska du avstycka tomten efter positivt förhandsbesked tar du kontakt med Lantmäteriet i Göteborg.

Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Ny adress

Kart- och mätenheten i kommunen hjälper dig med ny adress.

Adresser och lägenhetsnummer


Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad