Villa

Fasadändring

Vill du utföra en fasadändring behöver du för det mesta bygglov.


Exempel där bygglov kan krävas:

 • Ta upp nya dörrar och fönster, ändra eller ta bort befintliga
 • Ändra färgen på en byggnad
 • Ändra fasad eller takmaterial
 • Bygga takkupor
 • Bygga altaner
 • Sätta upp balkonger eller ändra befintliga


Byta material eller kulör på fasad eller tak

Ett en- och tvåbostadshus inom detaljplanelagt område

På ett en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom detaljplanelagt område behöver du för det mesta inte bygglov för att byta material eller kulör på fasad eller tak.

Du behöver bygglov om:

 • Byggnadens yttre förändras mycket
 • Områdets karaktär påverkas
 • Hus eller område är klassat som kulturhistoriskt värdefullt
 • Detaljplanen eller områdesbestämmelser har bestämmelser om färg och material

Du kan behöva göra en anmälan om brandskyddet eller konstruktionen påverkas väsentlig av ändringen.

Ett en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område kan du byta material och kulör på ditt en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader utan bygglov

Du kan behöva göra en anmälan om brandskyddet eller konstruktionen påverkas väsentlig av ändringen

Kommersiella byggnader kräver lov

Alla hus och byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader till dessa kräver lov.
Exempel på byggnader som kräver lov:

 • Flerfamiljshus
 • Industribyggnader
 • Skolor
 • Affärshus
 • Semesterstugby
 • Hotell

Du får i vissa fall byta fasad- och takmaterial utan bygglov. Förutsättningen är att fasaden vetter in mot en kringbyggd gård.

Boverket

På Boverket hittar du mer information om ändring av byggnads yttre

Boverket Länk till annan webbplats.


Vad ska en bygglovsansökan innehålla?

Senast uppdaterad