Eldstad och rökkanal

När du ska installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal behöver du göra en anmälan till kommunen. Du behöver ett startbesked innan du installerar din eldstad och sedan ett slutbesked för att få börja elda.


Tänk på att krav på anmälan även kan gälla för:

 • nyinstallation av äldre kaminer
 • byte av kamin eller rökkanal
 • installationer av kassett i befintlig öppen spis
 • byte av bränsletyp från exempelvis ved till pelletseldning.

Byta ut en kamin?

Om du bara byter ut din gamla kamin mot en ny som är CE- eller SP-märkt och inte gör några åtgärder på rökkanalen, så behöver du inte lämna in någon anmälan. Vid byte till kaminer som saknar denna märkning, kontakta Byggenheten för att få reda på vad som gäller.

Handlingar du bifogar i ansökan/anmälan:

 • Kontrollplan
 • Uppgift om typ av skorsten med typgodkännandecertifikat
  Bifoga gärna aktuell sida ur informationsbroschyr.
 • Uppgift om typ av eldstad med typgodkännandecertifikat
  Bifoga gärna aktuell sida ur informationsbroschyr.

På följande sätt vill vi få handlingarna

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format
 • varje handling skannas till separata filer
  (kontrollplan för sig, uppgift om skorsten för sig och så vidare)
  Vi tar inte emot handlingarna i så kallade multifiler där alla handlingar är skannade till en enda fil
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)

Rätt handlingar gör att handläggningen går snabbare

Gör du rätt från början kommer din ansökan att handläggas snabbare. Om inte kommer du att få en kompletteringsbegäran där vi ber dig komma in med rätt handlingar på rätt sätt.

Du måste ha ett startbesked innan du börjar installera

När du anmält till kommunen att du ska installera eldstad eller rökkanal ska du vänta på ett skriftligt startbesked från kommunen innan du får göra installationen.

Startbeskedet gäller i två år. Av startbeskedet framgår även vad som krävs för att du ska få ett slutbesked. 

Du behöver ett slutbesked från kommunen innan du eldar

Efter att installationen är klar ska en sotare (sakkunnig brandkonsult) godkänna installationen. Skicka in besiktningsintyget från sakkunnig tillsammans med styrkt kontrollplan och en ansökan om slutbesked när installationen är färdig. När vi fått handlingarna får du ett slutbesked.

Du måste få ett skriftligt slutbesked från kommunen innan du får börja använda din eldstad eller rökkanal.

Det är du som ser till att anläggningen godkänns och att intygen skickas till oss.

Kontakta en sotare redan när du planerar din eldstad

Ska du installera en ny rökkanal är det lämpligt att du först tar kontakt med en sotare eller annan sakkunnig för att diskutera utformningen. Du kan också få rekommendationer om lämplig placering och hur tillträde till skorstenen ska ske. Har du en befintlig rökkanal kan den behöva renoveras innan den tas i bruk.

Skorstenens höjd och placering

Skorstenen placeras lämpligen så nära nocken, eller takets högsta punkt som möjligt. Den bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen. Sticker den upp mer än 1,2 m över taket måste den förses med stege.

När du väljer skorstenshöjd bör du bland annat ta hänsyn till den vanligaste vindriktningen, brandfara vid fastbränsleeldning (ved, kol, torv med mera) och risken för gnistspridning.

Enligt Boverkets författningssamling och byggregler gäller följande för skorstenshöjd:

 • Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att få en god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i
  dess omgivning.
 • Skorstenar ska också placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt i byggnaden eller överförs till närliggande byggnader.

Regler för beräkning av skorstenshöjd för eldstäder med en märkeffekt över 60 kilowatt ges ut av Naturvårdsverket.

Behöver jag bygglov?

I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Varför är det anmälningspliktigt?

Det är lagkrav att anmäla en eldstad. Samma regler gäller i hela landet.
Typ av eldstad, vikt, effekt och placering är av intresse för räddningstjänsten vid eventuell händelse av brand. Anmälan till kommunen är ett sätt att arkivera dessa uppgifter och för att säkerställa att installationen blir besiktigad av sakkunnig.

Handläggningstid

När ditt ärende är komplett har vi enligt plan- och bygglagen fyra veckor på oss att ta ett beslut i ditt anmälningspliktiga ärende. Tiden kan förlängas till åtta veckor om ärendet ”är av större vikt eller principiell betydelse”.

Ett ärende kan vara komplett när ansökan kommer in eller först när du kompletterat med de uppgifter som vi begärt i en kompletteringsbegäran.

Du ansvarar för säkerheten

Du är själv ansvarig för att lagar och regler (till exempel Boverkets byggregler) följs vid installation och eldning. Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det viktigaste. Det är viktigt att du följer fabrikantens anvisningar.

Väljer du att bygga upp en spis efter egen design måste du redovisa detaljerade ritningar. Tänk också på att du av brandsäkerhetsskäl inte får ha köksfläkt direkt över en vedspis i köket. Glödande flagor kan sugas in i ventilationssystemet.

Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet så bygg inte igen före besiktningen. Vid besiktningen kontrolleras bland annat att genomföringen i bjälklaget är brandsäkert.

Senast uppdaterad