Öppen spis med tygtomte bredvid den brinnande brasan

Eldstad och rökkanal

När du ska installera en eldstad, rökkanal, sätta in en kassett i en öppen spis eller byta till pelletseldning behöver du göra en anmälan till verksamhet Bygg Miljö enligt plan- och byggförordningen. 


Före installationen

Ska du installera en ny rökkanal är det lämpligt att du först tar kontakt med en sotare eller annan sakkunnig för att diskutera utformningen. Du kan också få rekommendationer om lämplig placering och hur tillträde till skorstenen ska ske. Har du en befintlig rökkanal kan den behöva renoveras innan den tas i bruk.


Skorstenshöjd

Skorstenen placeras lämpligen så nära nocken, eller takets högsta punkt som möjligt. Den bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen. Sticker den upp mer än 1,2 m över taket måste den förses med stege.

När du väljer skorstenshöjd bör du bland annat ta hänsyn till den vanligaste vindriktningen, brandfara vid fastbränsleeldning (ved, kol, torv med mera) och risken för gnistspridning.

Enligt Boverkets författningssamling och byggregler gäller följande för skorstenshöjd:

 • Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att få en god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i
  dess omgivning.
 • Skorstenar ska också placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt i byggnaden eller överförs till närliggande byggnader.

Regler för beräkning av skorstenshöjd för eldstäder med en märkeffekt över 60 kilowatt ges ut av Naturvårdsverket.


Säkerhet och besiktning

Du är själv ansvarig för att lagar och regler (t.ex. boverkets byggregler) följs vid installation och eldning. Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det mest väsentliga. Det är viktigt att du följer fabrikantens anvisningar. Väljer du att bygga upp en spis efter egen design måste du redovisa detaljerade ritningar. Tänk också på att du av brandsäkerhetsskäl inte får ha köksfläkt direkt över en vedspis i köket. Glödande flagor kan sugas in i ventilationssystemet. Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet så bygg inte igen före besiktningen. Vid besiktningen kontrolleras bland annat att genomföringen i bjälklaget är brandsäkert.


Startbesked och slutanmälan

När vi har handlagt din anmälan får du ett startbesked, som gäller i två år. Av  startbeskedet framgår även vad som krävs för att du ska få ett slutbesked. Du får inte påbörja installationen innan du har fått ett startbesked.

Skorsten ska slutbesiktigas av en sakkunnig brandkonsult eller sotare.

Skicka in besiktningsintyget från sakkunnig tillsammans med styrkt kontrollplan och en ansökan om slutbesked när installationen är färdig. När vi fått handlingarna får du ett slutbesked.

Det är du som ser till att anläggningen godkänns och att intygen skickas till oss.

Byta ut en kamin

Om du bara byter ut din gamla kamin mot en ny som är CE- eller SP-märkt och inte gör några åtgärder på rökkanalen, så behöver du inte lämna in någon anmälan. Vid byte till kaminer som saknar denna märkning, kontakta handläggare för att få reda på vad som gäller.

Handlingar du ska skicka in:

 • Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.
  Du slussas vidare till vår e-tjänst och behöver logga in med bank-ID
 • Kontrollplan
 • Uppgift om typ av skorsten med typgodkännandecertifikat
  Bifoga gärna aktuell sida ur informationsbroschyr.
 • Uppgift om typ av eldstad med typgodkännandecertifikat
  Bifoga gärna aktuell sida ur informationsbroschyr.
 • Planritningar med inritad eldstad/rökkanal - skala 1:100
 • Fasadritningar, gavelfasad och långsida, med inritad rökkanal - skala 1:100


Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum


Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda (ej på rutat papper)
 • vara kontrastrika och tydliga
 • ha en skalangivelse
 • vara måttsatta

Exempelritning nybyggnad Pdf, 894.3 kB.

Exempelritning tillbyggnad Pdf, 991.9 kB.


På följande sätt vill vi få handlingarna

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som även kan bifogas i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer
  (ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare)
  Vi tar inte emot handlingarna i så kallade multifiler där alla handlingar är skannade till en enda fil
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Gör du rätt från början kommer din ansökan att handläggas snabbare. Om inte kommer du att få en kompletteringsbegäran där vi ber dig komma in med rätt handlingar på rätt sätt.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad