Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Bygglovshandlingar

När du söker bygglov är det många handlingar som ska skickas med. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas. Du kan behöva skicka in fler handlingar efter att vi har granskat ditt ärende.

Vad ska en ansökan innehålla?

Skicka in alla handlingar i 1 exemplar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud. Där ska fastighetsbeteckning, vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus), datum och underskrift finnas med. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. De får inte vara färglagda eller ritade på rutigt papper. Skalangivelse ska finnas med.

1. AnsökningsblankettPDF PDF
Glöm inte att skriva under blanketterna.

2. Ritningar av planer, fasader och sektioner

 - Planritningar - skala 1:100
Ange de utvändiga huvudmåtten. Redovisa vad varje rum ska användas till, tillgängligheten för funktionshindrade och om det finns fast inredning.

 -  Fasadritningar - skala 1:100
Redovisa befintliga och blivande markkonturer utefter byggnadens olika fasader ända ut till tomtgräns. Ange väderstreck på varje fasad.

 - Sektionsritningar - skala 1:100
Ange nivåskillnader, rumshöjd, takvinkel och byggnadshöjd. Vid nybyggnad ska du också ange plushöjd på färdigt golv.

3. Kartmaterial
Rita in det som ansökan avser. Måttsätt med huvudmått och med minst två olika mått från huset till fastighetsgränsen. Måtten till fastighetsgränsen ska vara vinkelräta mot fastighetsgränsen. Redovisa infarter, utfarter och parkeringsytor. Du ska även ange plushöjd på färdigt golv och redovisa VA-ledningar från förbindelsepunkt till husliv eller från VA-anläggning till husliv.

Inom detaljplan

Nybyggnadskarta - skala 1:500
På nybyggnadskartan finns uppgifter om fastighetens exakta läge och mått. Det finns också uppgifter om befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser.

Du behöver en nybyggnadskarta om du ska bygga något på marken. Ibland kan du behöva det även i andra fall, men då kommer din handläggare att be om det i efterhand.

Om nybyggnadskarta

Beskrivning av måttsättning på nybyggnadskartanlänk till annan webbplats

Utanför detaljplan och inom sammanhållen bebyggelse

Situationsplan - skala 1:500
Situationsplanen ska visa din fastighet och de fastigheter som ligger runt omkring. Alla befintliga byggnader måste finnas med och visas i rätt läge och utformning. 

Lantmäteriets avstyckningskarta
Tillsammans med situationsplanen ska du även lämna Lantmäteriets avstyckningskarta.

4. Kontrollplan - bara vid enklare byggnationer
Vid enkla byggnationer där du inte behöver en kontrollansvarig ska du skicka med kontrollplanen när du ansöker. Annars redovisar du förslaget till kontrollplan senare vid det tekniska samrådet. Kontrollplanen ska redogöra för vilka egenkontroller som ska göras under byggtiden och ska anpassas till varje enskilt projekt.

5. KontrollansvarigPDF
För nybyggnationer och stora tillbyggnader (cirka 50 kvadratmeter) måste du ha en kontrollansvarig som är certifierad enligt plan- och bygglagens regler. Blanketten Anmälan om kontrollansvarig ska lämnas. Kontrollansvarig ska underteckna blanketten.

Hitta certifierade kontrollansvariga (Boverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Dagvattenhantering - Redovisa på en situationsplan (karta över din fastighet) hur du tänker ta om hand fastighetens dräneringsvatten och det regnvatten (dagvatten) som hamnar på dina hårdgjorda ytor, till exempel tak och parkering. Redovisa hur du leder vattnet på fastigheten och dimensioner för exempelvis infiltrationsmagasin och ledningar. Vissa fastigheter har möjlighet att leda sitt dag- och dräneringsvatten till kommunens dagvattensystem.

Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

  • fastighetsbeteckning
  • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
  • datum och underskrift


Ritningarna ska:

  • vara fackmannamässigt utförda
  • vara tydligt ritade, textade och kopierade
  • ha en skalangivelse

Exempelritning nybyggnadPDF
Exempelritning tillbyggnadPDFPå följande sätt vill vi få handlingarna som ska skickas med e-post

  • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som även kan bifogas i jpeg
  • varje handling skannas till separata filer, till exempel ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare (vi kan inte ta emot handlingarna i en enda pdf-fil)
  • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
  • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Vart skickar jag min ansökan?

E-posta din ansökan till:

bygga@stenungsund.se


Eller skicka med brev till:

Stenungsunds kommun
Verksamhet Bygg Miljö
444 82 Stenungsund


Senast uppdaterad