Bygglovshandlingar

Vi har en e-tjänst där du ansöker digitalt med BankID.
När du ansöker om lov är det många handlingar som ska skickas med. Vi kan inte handlägga ditt ärende förrän vi fått alla handlingar.
Du kan komma att behöva skicka in fler handlingar efter att vi har granskat ditt ärende.


Vad ska en ansökan innehålla?

1. Ansökan med kontaktuppgifter och information om vad du ska göra.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

2. Ritningar av planer, fasader och sektioner

 - Planritningar - skala 1:100
Ange de utvändiga huvudmåtten. Redovisa vad varje rum ska användas till, tillgängligheten för funktionshindrade och om det finns fast inredning.

 -  Fasadritningar - skala 1:100
Redovisa befintliga och blivande markkonturer utefter byggnadens olika fasader ända ut till tomtgräns. Ange väderstreck på varje fasad.

 - Sektionsritningar - skala 1:100
Ange nivåskillnader, rumshöjd, takvinkel och byggnadshöjd. Vid nybyggnad ska du också ange plushöjd på färdigt golv.

3. Kartmaterial
Rita in det som ansökan avser. Måttsätt med huvudmått och med minst två olika mått från huset till fastighetsgränsen. Måtten till fastighetsgränsen ska vara vinkelräta mot fastighetsgränsen. Redovisa infarter, utfarter och parkeringsytor. Du ska även ange plushöjd på färdigt golv och redovisa VA-ledningar från förbindelsepunkt till husliv eller från VA-anläggning till husliv.

Inom detaljplanerat område

Nybyggnadskarta - skala 1:500
Inom detaljplan ska du använda en nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan finns uppgifter om fastighetens exakta läge och mått. Det finns också uppgifter om befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser. På nybyggnadskartan ska du rita in den tänkta byggnationen.

Du behöver en nybyggnadskarta om du ska bygga något på marken. Ibland kan du behöva det även i andra fall, men då kommer din handläggare att be om det i efterhand.

Om nybyggnadskarta

Beskrivning av måttsättning på nybyggnadskartan Länk till annan webbplats.

Utanför detaljplan och inom sammanhållen bebyggelse

Situationsplan - skala 1:500
Situationsplanen ska visa din fastighet och de fastigheter som ligger runt omkring. Alla befintliga byggnader måste finnas med och visas i rätt läge och utformning. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna för hur du skriver ut en korrekt situationsplan.

Skriv ut en situationsplan

4. Kontrollplan - bara vid enklare byggnationer
Vid enkla byggnationer där du inte behöver en kontrollansvarig ska du skicka med kontrollplanen när du ansöker. Annars redovisar du förslaget till kontrollplan senare vid det tekniska samrådet. Kontrollplanen ska redogöra för vilka egenkontroller som ska göras under byggtiden och ska anpassas till varje enskilt projekt.

Kontrollplaner

5. Kontrollansvarig
För nybyggnationer och stora tillbyggnader (cirka 50 kvadratmeter) måste du ha en kontrollansvarig som är certifierad enligt plan- och bygglagens regler. I vår e-tjänst kan du anmäla kontrollansvarig samtidigt som du söker lov eller anmäla i efterhand.

Hitta kontrollansvariga på RISE:s hemsida (Research Institutes of Sweden AB) Länk till annan webbplats.

Hitta kontrollansvariga på Kiwas hemsida (Kiwa Certification AB) Länk till annan webbplats.

Anmäl kontrollansvarig vid ett senare tillfälle i e-tjänsten
Bygg - Lägg till intressent till ditt byggärende Länk till annan webbplats.

6. Dagvattenhantering
Redovisa på en situationsplan (karta över din fastighet) hur du tänker ta om hand fastighetens dräneringsvatten och det regnvatten (dagvatten) som hamnar på dina hårdgjorda ytor, till exempel tak och parkering. Redovisa hur du leder vattnet på fastigheten och dimensioner för exempelvis infiltrationsmagasin och ledningar. Vissa fastigheter har möjlighet att leda sitt dag- och dräneringsvatten till kommunens dagvattensystem.

Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum


Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda (ej på rutat papper)
 • vara kontrastrika och tydliga
 • ha en skalangivelse
 • vara måttsatta

Exempelritning nybyggnad Pdf, 894.3 kB.

Exempelritning tillbyggnad Pdf, 991.9 kB.

På följande sätt vill vi få handlingarna

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som kan vara i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer
  (ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare)
  Vi tar inte emot handlingarna i så kallade multifiler där alla handlingar är skannade till en enda fil
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)

 

Gör du rätt från början kommer din ansökan att handläggas snabbare. Om inte kommer du att få en kompletteringsbegäran där vi ber dig komma in med rätt handlingar på rätt sätt.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad