Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Attefallshus

Du får bygga en eller flera byggnader på totalt 30 kvadratmeter i byggnadsarea utan bygglov. Du måste göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du kan påbörja åtgärden. Byggnaden ska ligga i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus.

Du kan använda en komplementbyggnad som garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller liknande. Du kan också använda attefallshuset som ett hus att bo i permanent eller som fritidsbostad. Då kallas det komplementbostadshus (se egen rubrik nedan).

Mer information finns på Boverketlänk till annan webbplats

Regler för attefallshus

Anmälan

Du ska anmäla din byggnad. Sedan måste du få ett skriftligt startbesked innan du börjar bygga. Anmälan ska innehålla alla handlingar vi behöver. Det är till exempel ritningar, kontrollplan och situationsplan. När du har byggt färdigt måste du ansöka om slutbesked. Du får inte använda din byggnad eller börja flytta in möbler innan du har fått ett skriftligt slutbesked.

I många fall finns det krav på utstakning och lägeskontroll. Det står i så fall i startbeskedet.

Får strida mot detaljplan

Du får placera ett attefallshus på prickad mark (mark som inte får bebyggas). Du får också bygga ett attefallshus även om du redan har byggt så många kvadratmeter som detaljplanen tillåter.

Ligger ditt hus inom ett bevarandeområde behöver du alltid bygglov. Det är till exempel på Kyrkberget eller på Stenungsön. 

Placering

 • Minst 4,5 meter från tomtgräns (annars behöver du skriftligt tillstånd från grannarna).
 • Minst 30 meter från järnväg (om inte den som förvaltar järnvägen godkänner annat).
 • Minst 4,5 meter från allmän plats (annars behöver du bygglov).
 • Minst 4,5 meter från gräns mot gata och väg (gäller alltid).
Illustration som beskriver mått från tomtgräns

Storlek

 • Max 30 kvadratmeter i byggnadsarea (kan fördelas på en eller flera byggnader).
 • Max fyra meter i nockhöjd (det vill säga till högsta nivån på taket).

Strandskydd

Om du bor inom strandskyddat område behöver du söka dispens.

Strandskydd

Inreda som självständig byggnad

Om Attefallshuset inreds för att fungera som en självständig byggnad, det vill säga ha möjligheter till matlagning samt toalett, så behöver du göra en ansökan om VA-anslutning.
För information om avgiften kan du kontakta abonnentingenjören på Teknikenheten.


Komplementbostadshus

Ett attefallshus som ska användas som bostad är som en vanlig villa, men i mindre format. Vi behöver därför liknande handlingar som vid ett bygglov. Då kan vi säkerställa att alla tekniska krav uppfylls. Det är till exempel krav på utformning, planlösning, tillgänglighet, rumshöjd, dagsljus, brandskydd och energikrav.

Du behöver anlita en certifierad kontrollansvarig. En kontrollansvarig hjälper dig att ta fram en kontrollplan. Personen gör besök under byggtiden för att se att alla kontroller blir gjorda. Särskild blankett Anmälan om kontrollansvarig ska lämnas. Kontrollansvarig ska underteckna blanketten.

Hitta en kontrollansvarig hos Boverketlänk till annan webbplats

Handlingar du ska skicka in:

 • AnmälningsblankettPDF
 • Situationsplan (karta) - skala 1:500
  Situationsplanen ska visa din fastighet och de fastigheter som ligger runt omkring. Alla befintliga byggnader måste finnas med och visas i rätt läge och utformning. Rita in komplementbyggnad eller tillbyggnad. Redovisa mått till fastighetsgränsen och till övriga byggnader på tomten.
 • Plan-, fasad- och sektionsritningarskala 1:100
 • Skriftligt godkännande från grannar
  Om avståndet är mindre än 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Kontrollplan
 • Anmälan om kontrollansvarigPDF (behövs bara om det handlar om ett komplementbostadshus)


Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum och underskrift


Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda
 • vara tydligt ritade, textade och kopierade
 • ha en skalangivelse

Exempelritning nybyggnadPDF
Exempelritning tillbyggnadPDFPå följande sätt vill vi få handlingarna som ska skickas med e-post

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som även kan bifogas i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer, till exempel ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare (vi kan inte ta emot handlingarna i en enda pdf-fil)
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Vart skickar jag min ansökan?

E-posta din ansökan till:

bygga@stenungsund.se


Eller skicka med brev till:

Stenungsunds kommun
Verksamhet Bygg Miljö
444 82 Stenungsund

Senast uppdaterad 2020-10-22