Attefallshus

Du får bygga en eller flera byggnader på totalt 30 kvadratmeter i byggnadsarea utan bygglov. Du måste däremot göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du kan påbörja åtgärden. Byggnaden ska ligga i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus.


Komplementbyggnad och komplementbostadshus med Attefallsreglerna, vad är skillnaden?

Komplementbyggnad

Du kan använda en komplementbyggnad som garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller liknande.

Komplementbostadshus

Du kan använda attefallshuset som ett hus att bo i permanent eller som fritidsbostad. Då kallas det komplementbostadshus (se egen rubrik nedan).

Mer information finns på Boverket Länk till annan webbplats.

Regler för attefallshus

Anmälan

Du ska lämna in en anmälan på din byggnad. Sedan måste du få ett skriftligt startbesked innan du börjar bygga. Anmälan ska innehålla alla handlingar vi behöver. Det är till exempel ritningar, kontrollplan och situationsplan. När du har byggt färdigt måste du ansöka om slutbesked. Du får inte använda din byggnad eller börja flytta in möbler innan du har fått ett skriftligt slutbesked.

I många fall finns det krav på utstakning och lägeskontroll. Det står i så fall i startbeskedet.

Får strida mot detaljplan

Du får placera ett attefallshus på prickad mark (mark som inte får bebyggas). Du får också bygga ett attefallshus även om du redan har byggt så många kvadratmeter som detaljplanen tillåter.

Ligger ditt hus inom ett bevarandeområde behöver du alltid bygglov. Det är till exempel på
Kyrkberget eller på Stenungsön.

Placering

 • Minst 4,5 meter från tomtgräns (annars behöver du skriftligt tillstånd från grannarna).
 • Minst 30 meter från järnväg (om inte den som förvaltar järnvägen godkänner annat).
 • Minst 4,5 meter från allmän plats (annars behöver du bygglov).
 • Minst 4,5 meter från gräns mot gata och väg (gäller alltid).
Illustration som beskriver mått från tomtgräns

Storlek

 • Max 30 kvadratmeter i byggnadsarea (kan fördelas på en eller flera byggnader).
 • Max fyra meter i nockhöjd (det vill säga till högsta nivån på taket).

Strandskydd

Om du bor inom strandskyddat område behöver du söka dispens.

Strandskydd

Inreda som självständig byggnad

Om Attefallshuset inreds för att fungera som en självständig byggnad, det vill säga ha möjligheter till matlagning samt toalett, så behöver du göra en ansökan om VA-anslutning.
För information om avgiften kan du kontakta abonnentingenjören på Teknikenheten.


Komplementbostadshus

Ett attefallshus som ska användas som bostad är som en vanlig villa, men i mindre format. Vi behöver därför liknande handlingar som vid ett bygglov. Då kan vi säkerställa att alla tekniska krav uppfylls. Det är till exempel krav på utformning, planlösning, tillgänglighet, rumshöjd, dagsljus, brandskydd och energikrav.

Du behöver anlita en certifierad kontrollansvarig. En kontrollansvarig hjälper dig att ta fram en kontrollplan. Personen gör besök under byggtiden för att se att alla kontroller blir gjorda.

Hitta kontrollansvariga på RISE:s hemsida (Research Institutes of Sweden AB) Länk till annan webbplats.

Hitta kontrollansvariga på Kiwas hemsida (Kiwa Certification AB) Länk till annan webbplats.

 

Handlingar du ska skicka in:

 • Anmälan med kontaktuppgifter och information om vad du ska göra.
  Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.
 • Situationsplan (karta) - skala 1:500
  Situationsplanen ska visa din fastighet och de fastigheter som ligger runt omkring. Alla befintliga byggnader måste finnas med och visas i rätt läge och utformning. Rita in komplementbyggnad eller tillbyggnad. Redovisa mått till fastighetsgränsen och till övriga byggnader på tomten. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna för hur du skriver ut en korrekt situationsplan.
  Skriv ut en situationsplan
 • Plan-, fasad- och sektionsritningarskala 1:100
 • Skriftligt godkännande från grannar
  Ett skriftligt godkännande på separat situationsplan om avståndet är mindre än 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Kontrollplan
 • Anmäla kontrollansvarig (behövs bara om det handlar om ett komplementbostadshus. Du kan göra det samtidigt som du anmäler ditt ärende eller senare i e-tjänsten
  Bygg - Lägg till intressent till ditt byggärende Länk till annan webbplats.)

Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum


Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda (ej på rutat papper)
 • vara kontrastrika och tydliga
 • ha en skalangivelse
 • vara måttsatta

Exempelritning nybyggnad Pdf, 894.3 kB.

Exempelritning tillbyggnad Pdf, 991.9 kB.


På följande sätt vill vi få handlingarna

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som kan vara i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer
  (ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare)
  Vi tar inte emot handlingarna i så kallade multifiler där alla handlingar är skannade till en enda fil
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Gör du rätt från början kommer din ansökan att handläggas snabbare. Om inte kommer du att få en kompletteringsbegäran där vi ber dig komma in med rätt handlingar på rätt sätt.

Senast uppdaterad