Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Gång- och cykelbana mellan Nösnäs och Stenungsön, många olika blommor som kan fröa av sig om de inte klipps ned.

Vi låter gräsmattorna fortsätta blomma

Även den här sommaren låter vi gräsmattorna blomma! Vi kommer utveckla vårt arbete med att lämna utvalda grönytor och gång- och cykelstråk oklippta fram till augusti för att bidra till ängsliknande miljöer för våra pollinerare.

Vilda bin, fjärilar och andra insekter fyller en viktig funktion i ekosystemet och bidrar till pollinering av grödor. Ängar tillhör våra mest artrika miljöer medan klippta gräsmattor är väldigt artfattiga. På blommande ängar hittar våra pollinatörer mat och fjärilslarver hinner utvecklas till nya fjärilar. Stenungsunds kommun vill därför försöka hjälpa insekterna genom att omvandla vissa av våra gräsmattor till ängsytor. Det är särskilt viktigt att skapa dessa ytor i den bebyggda miljön.

ett hemmabyggt insektshotell med grönska runt om och man skymtar havet i bakgrunden

Hur arbetar kommunen vidare - vad lärde vi oss förra året?

De oklippta ytorna besöktes och utvärderades i mitten av juni förra året. Utvärderingen visade vilka ytor som går bort och vilka vi fortsätter arbeta med. Nästa steg, som ett resultat från förra årets arbete, har gjort att ett par platser nu är kompletterade med boplatser för pollinerare som till exempel sandbäddar, död ved och insektshotell. Skyltar med information om vilda bin och pollinering finns utsatta på de här platserna så det går lätt att känna igen.

 

Vilka områden handlar det om?

Områdena och stråken är utvalda för att de har särskilt goda förutsättningar för blommor och pollinerare. Förhoppningen är att detta ska gynna arter att också sprida sig vidare mellan områden och kunna förflytta sig i landskapet.

Stånds- och påfågelöga vid Stenungsöbron.

Mer information

Vill du veta mer om vilda bin och pollinering kan du läsa på Länsstyrelsens- eller Naturvårdsverkets hemsidor.

Vilda pollinatörer - lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Pollinering - naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad