Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Gång- och cykelbana mellan Nösnäs och Stenungsön, många olika blommor som kan fröa av sig om de inte klipps ned.

Vi låter gräsmattorna blomma

Under sommaren provar kommunen att lämna ett antal utvalda grönytor och gång- och cykelstråk oklippta fram till augusti för att bidra till ängsliknande miljöer för våra pollinerare.

Vilda bin, fjärilar och andra insekter fyller en viktig funktion i ekosystemet och bidrar till pollinering av grödor.

Ängar tillhör våra mest artrika miljöer medan klippta gräsmattor är väldigt artfattiga. På blommande ängar hittar våra pollinatörer mat och fjärilslarver hinner utvecklas till nya fjärilar. Stenungsunds kommun vill därför försöka hjälpa insekterna genom att omvandla vissa av våra gräsmattor till ängsytor. Det är särskilt viktigt att skapa dessa ytor i den bebyggda miljön.

Vilka områden handlar det om?

Det handlar om cirka 20 områden i kommunen, främst i de centrala delarna. Områdena och stråken är utvalda för att de har särskilt goda förutsättningar för blommor och pollinerare. Förhoppningen är att detta ska gynna arter att också sprida sig vidare mellan områden och kunna förflytta sig i landskapet.

Centrala Stenungsund

Stora Höga

Ödsmål

Stånds- och påfågelöga vid Stenungsöbron.

Mer information

Vill du veta mer om vilda bin och pollinering kan du läsa på Länsstyrelsens- eller Naturvårdsverkets hemsidor.

Vilda pollinatörer - lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Pollinering - naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad