Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Planterar blommor i rabatt

Stenungsundsborna nöjda i Kritik på teknik

Stenungsunds kommun hamnar högt upp i rankingen när det kommer till vattenkvalité, snöröjning och skötsel av gator och grönområden. Det visar undersökningen ”Kritik på teknik” som genomfördes under våren på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting.

Kommuninvånare fick möjlighet att tycka till om kommunens service på bland annat områdena gator, vägar, cykelvägar, parker, lekplatser, dricksvatten, avlopp, avfall, återvinning och sophämtning.

- Stenungsund ligger högre än genomsnittet i många av frågorna kring den tekniska förvaltningen. Det är förstås glädjande! En jämförelse med andra kommuner visar bland annat att vårt resultat i frågan om medborgarnas nöjdhet över dricksvattnets kvalitet är plats 6 av 102 deltagande kommuner, säger Daniel Jerling, sektorchef för Samhällsbyggnad.

Rent, snyggt och en väl fungerande avfallshantering

Hela 88 procent av Stenungsundsborna anser att det är rent och snyggt på trottoarer och torg, 74 procent har en positiv syn på skötsel av parker medan endast 6 procent har en negativ uppfattning. Ungefär två tredjedelar av invånarna är positiva till skötsel och utrustning på våra lekplatser samt standarden på vinterväghållningen i kommunen. 83 procent är nöjda med sophämtning och 75 procent tycker att det fungerar bra att lämna avfall på kommunens återvinningscentral.

- Resultatet konstaterar också att de allra flesta av stenungsundsborna har en positiv upplevelse av att våra gator och torg är rena och snygga, att vi sköter våra parker och lekplatser på ett bra sätt samt att snöröjning och halkbekämpning fungerar bra, fortsätter Daniel.

Kritik på teknik

Kritik på teknik är en undersökning som har genomförts ungefär vart tredje år sedan 90-talet och utförs på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Enkätundersökningen ger kommunen möjlighet att bilda en uppfattning om vad invånarna tycker med fokus på tekniska frågor. Svaren hjälper kommunerna att ta reda på om de lever upp till de krav som invånarna ställer på god service eller om det finns brister som kommunen behöver göra något åt.

Enkätundersökningen skickas till ett slumpmässigt urval av befolkningen i åldern 18-74 år och i 2019 års undersökning deltog 102 kommuner.

Senast uppdaterad