Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Kungörelse

Utställning

Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

På uppdrag av Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott har Samhällsbyggnad Plan låtit upprätta förslag till detaljplan gällande bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. Detaljplaneområdet ligger på det skogsbeklädda berget Kvarnhöjden, ca 350 m norr om Jörlanda centrum, väster om E6 och ca 8 km söder om Stenungsunds centrum.
Detaljplaneområdet avgränsas i söder av bostadsområdet Kyrkeby, i öster av fritidshusområdet Kvarnhöjden samt väg 574. I norr avgränsas området av Anråseåns dalgång och i väster av bergsslänten ner mot Kyrkeby kile. Detaljplaneområdet omfattar ca 35 ha och är idag helt obebyggt.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra blandad bebyggelse om cirka 300 bostäder samt en förskola på Kvarnhöjden. Bebyggelsen föreslås i huvudsak bli 2-4 våningar. Några flerbostadshus i södra planområdet tillåts uppföras i 4-5 våningar, för närhet och ökat underlag till handel och service i Jörlanda centrum, söder om planområdet.

Utställningstiden varar 2018-07-26 till och med 2018-08-30.

Handlingarna finns på kommunens hemsida: www.stenungsund.se/planer Länk till annan webbplats..
Utställningshandlingarna finns även utställda i Stenungsunds kommunhus, entrén, Strandvägen 15 och i Kulturhuset Fregatten. Upplysningar lämnas av:
Planarkitekt Birgitta Wall tel. 0303-738259, E-post: birgitta.wall@stenungsund.se
Mark – och exploateringsingenjör Jimmy Lundström tel. 0303-730024,
E-post: jimmy.lundström@stenungsund.se

Eventuella synpunkter på förslaget skall skriftligen ha kommit in till Stenungsunds kommun, via e-post till plan@stenungsund.se eller till Samhällsbyggnad Plan, 444 82 Stenungsund, senast 30 augusti 2018. Du ska ha med namnteckning, namnförtydligande och postadress.

Den som inte senast under utställningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 

Senast uppdaterad