Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Kommunens nya översiktsplan är antagen

En ny översiktsplan antogs på årets sista kommunfullmäktige den 17 december 2020. Översiktsplanen är kommunens långsiktiga vision om hur mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras.

Stenungsund är i en expansiv fas med en planerad hög exploatering av bland annat de centrala delarna där såväl bostäder, verksamheter och ett nytt resecentrum ska samspela på ett bra sätt. Stenungsunds befolkning förväntas också öka vilket resulterar i fler boende, arbetande, besökare och turister.

En översiktsplan fungerar som en samlad framtidsbild och är en vägledning och ett verktyg för att sätta kommunens enskilda beslut i ett större perspektiv, till exempel i arbetet med att ta fram nya detaljplaner, beslut om bygglov eller i andra utvecklingsarbeten.

För att skapa en helhetsbild av de fysiska förutsättningarna har den nya översiktsplanen tagits fram med målet att identifiera kommunens utgångspunkter för en långsiktig hållbar utveckling i enlighet med Förenta Nationernas (FN) Agenda 2030. En viktig grund för arbetet med översiktsplanen har också varit Göteborgsregionens (GR) strukturbild, där hänsyn tagits till de lokala förhållandena i Stenungsund.

Agenda 2030 och globala målen - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Strukturbild gbgregionen.pdf (goteborgsregionen.se) Länk till annan webbplats.

Att ta fram en översiktsplan är ofta en lång process

Att ta fram en översiktsplan är ofta en flerårig process som sker i olika steg, däribland tidig dialog, samråd och utställning. Under dessa tillfällen har berörda eller allmänt intresserade möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

– Det första steget i arbetet med den nya översiktsplanen var en inledande dialog som vi genomförde år 2016. Tanken var att få in åsikter från invånare, företagare och andra intressenter innan vi började göra förslaget till själva planen. Det var bra dialoger med stort engagemang från många! säger Birgitta Wall, översiksplanerare i Stenungsunds kommun.

Efter den inledande dialogen togs ett planförslag fram. Det förslaget gick sedan under år 2018 ut på samråd där synpunkter från såväl invånare som andra myndigheter, grannkommuner och organisationer kom in. Efter samrådet reviderades planförslaget för att under våren 2020 ställas ut. Under utställningsperioden samlades synpunkter åter in, förslaget förfinades och mynnade slutligen ut i ett förslag till antagande. Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2020 att anta förslaget till ny översiktsplan.

– Ett stort arbete ligger bakom oss och det känns såklart väldigt bra! Att översiktsplanen antagits kommer att underlätta vårt arbete då vi fått ett uppdaterat verktyg att kunna arbeta från och en tydligare riktning om vart vi är på väg, säger Malin Henriksson, chef för verksamheten Strategi och Samordning i Stenungsunds kommun.

Vad säger översiktsplanen om de olika kommundelarna?

I kommunens södra del ligger Stora Höga, Spekeröd och Jörlanda. De är havsnära områden med hög tillväxt och goda pendlingsförbindelser med tåg och buss både norrut till Stenungsund och söderut mot Göteborgsregionen. Goda pendlingsförbindelser med tåg finns även i Svenshögen. I dessa orter föreslås flera nya bebyggelseområden.

Stenungsunds tätort är en utpost mot öarna och har ett stationsnära läge. Här finns stad, hamn, service, arbetstillfällen och bostäder. Här föreslås en stark utveckling av den centrala staden med hänsyn tagen till risk från industrin och risken för översvämning.

Ödsmål och Ucklum med sjöar, skog och öppet landskap är kommundelar som kan utvecklas på lång sikt. I dessa orter föreslås komplettering av den befintliga bebyggelsen för att samhällena ska kunna utvecklas och bibehålla service.

Områden som har bevarandevärden är naturområdena kring Svartedalen där tanken är att utveckling kan ske inom friluftsliv, rekreation och turism. Det finns även rekreationsvärden och ett rikt kulturlandskap på bland annat Stenungsön och Stora Askerön där varsam komplettering av befintlig bebyggelse kan ske.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett strategiskt kommunövergripande dokument som ska redovisa huvuddragen i mark- och vattenanvändningen och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

En översiktsplan fungerar som en samlad framtidsbild och är en vägledning och verktyg för att sätta enskilda beslut i ett större perspektiv, till exempel i arbetet med att ta fram nya detaljplaner eller i beslut om bygglov.

Planen visar kommunens viljeriktning men är inte juridiskt bindande, den ska verka långsiktigt och gälla i många år framöver.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som gäller för hela kommunens yta. En översiktsplan tar hänsyn till nationella, regionala och kommunala intressen och arbetet styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Ansvaret för att ta fram en ny översiktsplan har legat på Kommunfullmäktiges beredning för miljö och fysisk planering. En arbetsgrupp som består av tjänstepersoner från olika verksamheter i kommunen har arbetat med den nya översiktsplanen. Gruppen har bestått av bland annat personer som arbetar med planfrågor, bygglov, miljö, vatten och avlopp, skola samt sociala frågor.

Senast uppdaterad