Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Granskning för detaljplan för Kyrkenorum 6:1, bostäder Modistvägen

På uppdrag av Kommunstyrelsen har Sektor Samhällsbyggnad låtit upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Kyrkenorum 6:1. Syftet är att planlägga del av Kyrkenorum 6:1 för bostadsändamål. Planområdet ligger inom det för bostäder utpekade området Centrala Hallerna.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-19, § 286, att godkänna samrådsredogörelse och granskningshandlingar samt att skicka ut planförslaget på granskning i enlighet med plan-och bygglagen (2010: 900) 5 kap.18§ och detaljplanen är nu ute på granskning.

Granskningstiden vara från och med 13 oktober till och med 3 november 2022.

Planhandlingar (förutom utredningar) finns under granskningstiden tillgängliga fysiskt i kommunhusets entré och i Kulturhuset Fregatten. Handlingar, inklusive utredningar, finns också tillgängliga på kommunens hemsida Bostäder Modistvägen (Kyrkenorum 6:1) - Stenungsunds kommun Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad