Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Detaljplanen för Hasselhöjden har vunnit laga kraft

”Detaljplanen för bostäder, äldreboende och centrum Hasselhöjden – Kopper 2:1 med flera” har vunnit laga kraft efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen.

Beslutet att anta detaljplanen har varit överklagat. Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att klagande inte ges prövningstillstånd. Domstolens beslut får inte överklagas och det betyder att detaljplanen har vunnit laga kraft.

- Det känns väldigt roligt och viktigt att vi kommer igång med utvecklingen av området. Genom att detaljplanen nu har vunnit laga kraft kan vi nu möjliggöra för en förtätning av Stenungsunds tätort med bland annat bostäder, särskilt boende för äldre samt centrumutveckling i området Hasselhöjden, säger Olof Lundberg, kommunstyrelsens ordförande.

Fler bostäder och ett nytt särskilt boende för äldre

Detaljplanen möjliggör en förtätning med drygt 335 bostäder, 80 äldrebostäder och centrumverksamhet i området Hasselhöjden. Stenungsunds kommun och Stenungsundshem AB äger fastigheterna som ingår i detaljplaneområdet.

Utbyggnationen kommer ske etappvis, där flera byggnationer troligtvis kommer pågå parallellt och olika snabbt. Stenungsundshem AB planerar att till en början bygga ytterligare hyresrätter i den sydöstra delen av området. Stenugsunds kommun påbörjar arbete inför byggnation av särskilt boende för äldre i den centrala delen av området samt ny gata och VA-anläggningar.

- Vi på Stenungsundshem tycker att det är mycket positivt att planen äntligen kan förverkligas. Nu kan vi fortsätta bidra till Stenungsunds utveckling genom att skapa fler bostäder. Vårt fokus nu är att komma igång med de projekt som ligger inom befintliga fastigheter på Hasselbacken. Det gör vi genom information om våra planer till de hyresgäster som berörs av kommande byggnation. Vi startar projektering och upphandling. Går det som vi vill kan vi börja bygga redan under senare delen av 2022 säger Andreas Bergstrand, tillförordnad VD på Stenungsundshem.

Stenungsunds kommun kommer också att arbeta med försäljning av kommunal mark som möjliggör bostäder. Försäljning kommer ske på öppna marknaden i ett senare skede. Troligtvis genom en så kallad markanvisningsutlysning, där intressenter kan lämna in sina idéer om hur marken ska bebyggas och upplåtelseform som exempelvis bostadsrätter.

Senast uppdaterad