Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Ändring av taxan för vatten och avlopp

Den 11 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att ändra taxan för vatten och avlopp, VA- taxan. Den beslutade taxan gäller från och med 1 januari 2022. De största förändringarna handlar om att vi kommer ta ut avgifter för dagvattenhantering och för bostadsenheter.

Vad används avgifterna till?

Vatten- och avloppsavgifterna används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från gator och fastigheter.

VA-verksamheten i Stenungsunds kommun finansieras genom avgifterna i taxan och ska enligt lagen om allmänna vattentjänster bedrivas till självkostnadspris.

Vilka är de största förändringarna i taxan?

  • Kostnader för dagvatten tydliggörs och kommer fördelas på ett rättvist sätt mellan de som använder den kommunala dagvattenhanteringen. Tidigare har vi inte tagit ut några avgifter för dagvatten utan det har indirekt betalats genom andra avgifter.
  • Vi inför också avgifter för något som kallas bostadsenheter. Det innebär att de som utnyttjar vårt nät mer också kommer betala mer, ett flerbostadshus eller större verksamhet kommer till exempel betala mer än en villa.

– Taxan ändras och vi kommer nu ta betalt på ett mer tydligt och rättvist sätt, säger Camilla Svensson, chef för verksamheten Infrastruktur. Våra abonnenter kommer betala för det som de nyttjar och i vilken utsträckning de nyttjar det. Det gör vi genom att nu ta betalt för dagvattenhantering och genom att införa så kallade bostadsenheter i taxan.

– Vi som kommun växer och våra intäkter behövs för att bland annat bygga ut anläggningar och ledningsnät. Samtidigt måste vi också finansiera underhåll av befintligt ledningsnät.

Avgifter för vatten och avlopp

Senast uppdaterad