Stenungsunds kommunvapen
Sopbil i Stenungsund

Ny Avfallsplan

Varje person i Sverige producerar ungefär ett halvt ton sopor varje år. Det är viktigt att försöka minska den mängden och se till att det som ändå uppkommer tas om hand på ett bra sätt. Därför behövs en avfallsplan som anger vilka mål kommunen har för avfallet och hur vi ska arbeta strategiskt och långsiktigt för att uppnå dessa mål.

Aktuellt just nu

På uppdrag av Kommunstyrelsen har sektor Samhällsbyggnad, tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen, låtit upprätta ett förslag till ny avfallsplan.

Kommunstyrelsen har beslutat att förslaget ska ställas ut och det finns därför tillgängligt för granskning under perioden 24 juni - 31 oktober 2019.

UtställningshandlingPDF

Handlingarna finns också tillgängliga på entréplan i kommunhuset Stenungsund, Strandvägen 15.

Skicka in synpunkter?

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas in skriftligt och vara kommunen tillhanda senast den 31 oktober 2019.

Du skickar dem till:

renhallning@stenungsund.se eller

Stenungsunds kommun/Avfallsverksamheten
444 82 Stenungsund

Märk e-posten eller kuvertet med ”Ny avfallsplan"

Avfallsplanen tas fram för 13 kommuner

Alla kommuner i Göteborgsregionen (GR) tar fram en ny gemensam regional avfallsplan, Göteborgregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 2030. Avfallsplanen tar vid efter den nuvarande planen A2020. Målen och åtgärderna i avfallsplanen är rådgivande för hur kommunerna inom GR arbetar och ska arbeta med avfallsfrågor.

Remissförslag ställs ut

Göteborgsregionens kommuner har arbetat fram ett remissförslag till en ny regional avfallsplan för perioden 2021 - 2030. Den kommande planen handlar inte enbart om att hantera det uppkomna avfallet. Det finns även mål och åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall.

UtställningshandlingPDF

Vad är en avfallsplan?

Alla kommuner ska enligt Miljöbalken ha en plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Avfallsplanen omfattar främst hushållens avfall och avfall från kommunernas egna verksamheter men också i viss omfattning avfall från verksamheter och företag. Prioriterade områden är förpackningar, matavfall och matsvinn, textilier, elektronikavfall, plaster och bygg- och rivningsavfall. Planen lyfter även återbruk och att dela varor och tjänster

Kommunens Renhållningsordning

Avfallsplanen utgör den ena delen av kommunens renhållningsordning medan den andra delen utgörs av föreskrifter. De två delarna kan förnyas vid olika tidpunkter.

AvfallsföreskrifterPDF

Kontakt

Kundtjänst för renhållning

0303-73 50 00
renhallning@stenungsund.se 

Senast uppdaterad 2019-10-31