Svenska

"Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv." (Skolverkets ämnesplan)
Kurser i ämnet
Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. OBS! Vi brukar ha svårt att starta denna kurs!
Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1.
Svenska 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 2.

Alla tre kurserna behövs för grundläggande högskolebehörighet.
   

Svenska kurs 1   (100p)

Svenska 1 är en övergripande kurs då yrkesprogrammen endast läser denna. Även om litteraturläsning är ett viktigt inslag ligger tyngdpunkten på muntlig och skriftlig kommunikation. Du får träna på att tala inför andra och att delta i diskussioner på ett konstruktivt sätt.  Att skriva på ett korrekt språk och anpassa texten till sitt syfte kräver en del träning och här får du öva på olika typer av texter såsom argumentation, referat och recension. Vi studerar även den språkliga variation som finns i våra dialekter och reflekterar över hur vi använder vårt språk i olika sociala sammanhang. Vi läser och diskuterar  skönlitteratur  från olika tider och kulturer  och utgår ibland även från andra medier såsom film och teater.

OBS!
Vi brukar ha väldigt få sökande till denna kurs, viket gör att vi sällan ger den. Då finns möjligheten att i stället läsa den på distans via Hermods. Kontakta någon av våra studievägledare om du vill veta mer.

Svenska som andraspråk 1 (100 p)

I kursen svenska som andraspråk 1 utvecklas förmågorna läsa, tala, samtala skriva och lyssna. Skönlitteratur har en given plats i kursen och vi läser olika skönlitterära texter, bland annat en roman. Tillsammans övar vi på att bli medvetna läsare genom att analysera, tolka och använda skönlitterära begrepp. Vi studerar vanliga teman och berättarstrukturer. Tyngdpunkten i kursen ligger på muntlig och skriftlig kommunikation. Vi utvecklar våra samtalsstrategier och lär oss hur man håller muntliga presentationer med presentationstekniska hjälpmedel. I den skriftliga framställningen övar vi på att skriva olika texttyper, t.ex. argumenterande och utredande, samt att kunna anpassa språket och stilen till olika syften och mottagare. Vi studerar även språklig variation inom svenskan, såsom dialekter, ungdomsspråk, tal- och skriftspråk och attityder till dessa. Modersmålets roll tas också upp och vi reflekterar kring likheter och skillnader med svenskan samt modersmålets betydelse för språkinlärningen. Kursen avslutas med ett nationellt prov i tre delar; tala, läsa och skriva.

Kurslitteratur: Markstedt, Carl-Johan & Löwenhielm, Sofia Svenska Impulser 1 SVA, Sanoma förlag, 2018 samt en roman som bestäms vid kursstart

Upplägg: två träffar/vecka (lektion + handledning)

Svenska 2/Svenska som andraspråk     (100p)

Svenska 2 har fokus  på litteraturen. Vi läser om författare från olika tider och epoker.   Olika idéströmningar i samhället har alltid speglats i litteraturen.  Att läsa och diskutera litteratur ur ett samhällsperspektiv ger förståelse för både nutid och dåtid. Du får träna dig i att använda litteraturvetenskapliga begrepp då vi diskuterar texter. I kursen arbetar vi också med muntlig och skriftlig framställning där uppgifter av utredande och argumenterande karaktär ingår. Att  utveckla  en språklig medvetenhet om språkets uppbyggnad  och stil ger ett mer nyanserat och träffsäkert språk.  Du får också läsa om språkförhållanden i Norden samt om minoritetsspråk och dialekter.

Kurslitteratur:

  1. Litteraturen lever (2006) av Ulf Jansson. Förlag: Liber. ISBN: 9789147078059
  2. Dessutom tillkommer 1 – 2 skönlitterära verk. Titlar meddelas senare.

Observera att upplagor av böckerna från 2010 och framåt går bra, eftersom innehållet i stort sett är samma i dessa och senare upplagor. ISBN-numren kan däremot variera.

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 (100p)

Svenska 3 är en kurs som förbereder för vidare studier och arbetsliv. Kursen har ett litteraturvetenskapligt fokus. Att studera och analysera det gemensamma och typiska för texter av mer vetenskaplig karaktär ger sedan kunskaper att själv skriva texter av denna typ. Att bli medveten om språk och stil samt berättartekniska begrepp hjälper dig  inför fortsatta studier. Du får också träning i muntlig framställning med fördjupade kunskaper i retorik — konsten att tala. Att informera och övertyga är något du kan ha god nytta av i arbetslivet.  Dessutom läser vi om språkets förändring — både den som pågår just nu — och den som skett tidigare

Kurslitteratur meddelas senare.  

Upplägg
Lektioner en gång/vecka + handledning

Mål & betygskriterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurskoder
SVESVE01
SVESVE02
SVESVE03

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BIld av StockSnap från Pixabay 

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad