Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Synpunkter och klagomålshantering

Information in English

Sektor Utbildning ser synpunkter och klagomål som en hjälp att förbättra och utveckla verksamheten. Vårt mål är att ta hand om synpunkter och klagomål så snabbt som möjligt och att rätta till fel som kan ha uppstått.

Rutin för klagomål på verksamheterna inom Sektor Utbildning

Enligt Skollagen 4 kap 8§ ska kommuner ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. I Stenungsunds kommun sker det genom att vårdnadshavare, elever och andra intressenter ges möjlighet att muntligt eller via kommunens synpunktshantering lämna klagomål på verksamheten vid kommunens förskolor, familjedaghem och skolor.  

I syfte att utveckla och förbättra verksamheterna är det angeläget att klagomål kommuniceras med den det berör. Lämpligen sker detta genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till den händelse som lett till att klagomål framförs. Klagomål från barn och elever, vårdnadshavare eller annan intressent lämnas till berörd lärare eller annan berörd personal. Gäller klagomålet en hel förskola eller skola vänder man sig till ansvarig förskolechef/rektor.

Klagomål gällande förskolechefs/rektors/annan chefs tjänsteutövning lämnas till avdelningschefen för verksamheten. Klagomål gällande verksamhetschef lämnas till sektorschef för Sektor Utbildning och gällande sektorschefen till kommunchef.  

Det går givetvis även bra att lämna skriftligt klagomål. Detta görs via kommunens synpunktshantering. Ditt klagomål vidareförmedlas till den person som kan ta emot och utreda klagomålet. Denna person kan till exempel vara förskolechef, rektor, verksamhetschef eller sektorschef.

Vad är klagomål/vad är inte klagomål?

Den som skall hantera olika klagomål från vårdnadshavare, elev eller annan intressent måste först avgöra om ärendet räknas till annan kategori. Följande är exempel på sådant som inte skall räknas till klagomål:

  • Pågående elevärenden
  • Trakasserier/kränkande behandling, hantering enligt rutiner i skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering.
  • Behov av särskilt stöd, här finns rutiner för utredning och åtgärdsprogram


Lämna dina klagomål

Senast uppdaterad 2019-01-30