Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Begreppsförklaring

Här följer förklaring av vanliga begrepp som används i kommunikationen kring integrationsarbetet.

Anläggningsboende, ABO

Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i ett hyreshus.

Asyl

Ett uppehållstillstånd som en utländsk medborgare har fått eftersom han eller hon är flykting enligt utlänningslagen.

Asylboenden

När asylsökande har registrerat sin ansökan flyttar de vidare till ett asylboende i väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd. Boendet kan vara en lägenhet som delas med andra asylsökande; det kan också vara ett kollektivt boende med självhushåll, exempelvis före detta student- eller äldreboende. Migrationsverket hyr dessa lägenheter eller fastigheter.

Vid tillfällen med högre andel asylsökande används anläggningar som drivs av leverantören, exempelvis ett tidigare hotell, vandrarhem eller en stugby, där kost, logi och annat praktiskt sköts av leverantören. Det sker genom ramavtal eller direktupphandlingar som Migrationsverket ansvarar för.

Den asylsökande är hänvisad till det asylboende där det för tillfället finns plats. Det kan vara i en annan kommun än där den asylsökande registrerats eller där ankomstboendet ligger.

Asylboende benämns ibland som: långtidsboende, anläggningsboende (ABO), tillfälligt asylboende.

Asylsökande

En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

Barn utan vårdnadshavare, BUV

Se Ensamkommande barn och ungdomar.

Eget boende, EBO

Med eget boende avses ett boende som den asylsökande ordnar på egen hand, exempelvis hos släktingar eller vänner.

Ensamkommande barn och ungdomar

Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Familjehem

Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Med yrkesmässigt bedriven verksamhet avses att den bedrivs kontinuerligt i förvärvssyfte.

Flykting

Utlänning som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl, vilka bestäms i Genève-konventionen. Enligt konventionen är flyktingar personer som har välgrundade skäl att vara rädda för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter, men det kan också vara så att myndigheterna inte kan ge trygghet mot förföljelse från enskilda personer.

Hemkommun

Hemkommun är den kommun där det (ensamkommande) barnet är folkbokfört. Om barnet är bosatt i landet utan att vara folkbokfört här avses med hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller, om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han eller hon för tillfället uppehåller sig i.

Hem för vård eller boende, HVB

Med hem för vård eller boende avses, ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt.

Kommunplacering

Asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige ska erbjudas boende i en kommun, kommunplacering. Det är kommunen som ska erbjuda boendet. From 1 januari 2017 är det Migrationsverket som ansvarar för anvisningen.

Kvotflykting

Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.

Nyanländ elev

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hen fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.

Nyanländ person

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två år.

Permanent uppehållstillstånd, PUT

En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i Sverige.

SFI

Utbildning i svenska för invandrare är en språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare har den som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Rättigheten gäller för den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett av gymnasieskolans fem introduktionsprogram. Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. Eleven måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år hen fyller 20 år. För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT) gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd, TUT

Ett uppehållstillstånd som bara gäller för en viss tid.Senast uppdaterad 2018-06-12