Önska skola

Alla barn som är folkbokförda i Stenungsund är garanterade att få en plats på någon av våra skolor. Det fria skolvalet innebär att vårdnadshavaren har rätt att önska skolenhet var som helst i kommunen för sitt barn.

Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. Om du önskar en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du ansöka till dem direkt - men du måste också fylla i ditt skolval i e-tjänsten. Detta ska du göra eftersom Stenungsunds kommun har ett ansvar att bevaka att alla barn i kommunen får en skolplacering.

Handläggningstid

 • Anmälningar handläggs anmälningar löpande varje onsdag.
 • Alla anmälningar om skolplats behöver ha underskrift av båda vårdnadshavarna.

Ansökan om plats på en kommunalskola kan göras mellan 21 dagar och 90 dagars startdatum. Tidigare eller senare start datum går ej att ansöka. Till exempel 19 maj är första dagen att ansöka om plats till skolstart 19 augusti. Om ni ansöker 19 augusti så är det 8 september som är den dag ni skulle kunna få er önskade plats på ny skola.

Vid inflytt till kommunen behöver ni sända med en bilaga som intygar att ni kommer bo i Stenungsund till exempel kopia av ny folkbokföringsadress, köpes/hyres kontrakt.

Anmälan görs via länken nedan:

Digital ansökan med elegitimation - Ansökan vid skolbyte och inflytt till kommunen Länk till annan webbplats.

Blankett för utskrift - Pdf, 430.7 kB.Ansökan vid skolbyte och inflytt till kommunen Länk till annan webbplats.

Om du väljer att byta till en fristående skola, en annan kommuns skola eller flyttar från Stenungsund ber vi dig anmäla detta.

Anmälan om byte till skola i annan kommun eller fristående skola Länk till annan webbplats.

Elever med skyddad identitet ansöker alltid via blankett.

Blankett - Ansökan om skolplats Pdf, 430.7 kB.

Nu är det dags för alla elever som ska börja Förskoleklass och årskurs 7 att önska skola inför läsår 2022–2023. Dessutom gäller det elever som går på Ucklumskolan och ska börja årskurs 4.
Vårdnadshavare gör önskemål via vår hemsida under perioden 2021-11-15 till och med 21-12-15.

Här gör du din anmälan från och med 15 november: minaskolval.se/stenungsund Länk till annan webbplats.

Ingen elev tillhör geografiskt någon skola utan alla vårdnadshavare behöver lämna ett önskemål av skola för sitt barn. Väljer ni som vårdnadshavare att inte önska skola tyder kommunen det som att ni inte önskar någon specifik skola i kommunen och ert barn kommer att placeras i en skola utifrån kommunens regelverk. Önskemålet lämnas via kommunens hemsida och måste signeras av vårdnadshavare. Har barnet två vårdnadshavare måste båda signera samma dokument. Sker inte signering av båda vårdnadshavarna kommer önskemålet inte att registreras.

Alla skolor har ett beslutat antal platser per årskurs, vilket innebär att en årskurs på en skola kan bli full. Vi rekommenderar er därför att lämna önskemål om skolor även i andra och tredje hand.
I de fall det blir konkurrens om skolplatser räknar kommunen ut alla elevers relativa närhet till de skolor som är möjliga att placeras på. Alla kommer att få en plats på en skola inom kommunen.

För att säkerställa att kommunen mäter lika för alla elever, använder kommunen ett mätinstrument som mäter kommunens gång- och cykelvägar och bilvägar. Mätinstrumentet tar också hänsyn till vägar som kommunen bedömt som olämpliga för elever att använda. Det gör att det kan skilja mot andra verktyg som mäter avstånd, till exempel Google maps.

Läs mer om relativa närhetsprincipen i kommunens riktlinjer Länk till annan webbplats.

Hur görs placeringarna? 

Placering sker i enlighet med kommunens skolvalsrutiner:

I första hand beaktas vårdnadshavares önskemål av skola. Finns det inte tillräckligt med platser på den aktuella skolan så tittar handläggare på följande kriterier:

 1. särskilda skäl, lämnas av Barn och Elevhälsan
 2. relativ närhet
 3. syskonförtur (årskurs F-6)
 4. lottning

Vid tillfällen då det inte går att uppfylla vårdnadshavares önskemål beror det på något av följande:

 • Att den önskade placeringen medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts.
 • Att den önskade placeringen medför att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
 • Att det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

När alla önskemål är inkomna och kompletta gör kommunen placeringarna och ni får besked under våren. Om ni anser att kommunen felaktigt inte tillgodosett önskemål om skolplacering kan kommunens beslut överklagas. Möjlighet finns också att göra ett skolbyte senare i vår, mer information om skolbyte kommer under våren.

Skola i din närhet

Kommunen anser att en skola i elevens närhet är:

 • För elever i årskurs F-3: en skola inom 2 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 4–6: en skola inom 3 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 7–9: en skola inom 5 kilometer från hemmet.

Om ditt barn inte har en skola i sin närhet så finns det alltid en skola i kommunen där barnet är garanterad en plats. Det innebär att barnet har rätt till skolskjuts till den skolan.

Skolskjuts till vald skola

Skolskjuts är en rättighet som elever har utifrån kommunens riktlinjer. Har eleven över 2, 3 eller 5 km till den skolan kommunen skulle placerat eleven så kan eleven ha rätt till skolskjuts även till vald skola.

Läs mer om vad som gäller kring skolskjuts i kommunen: Skolskjuts Länk till annan webbplats.

Stenungskolan blir Hallernaskolan 7-9 2023

Till läsåret 2023/2024 kommer vi ha en ny skola i kommunen, Hallernaskolan 7–9. Det innebär att Stenungskolan stängs och kommer att flytta till Hallernaskolan. Elever som börjar Stenungskolan till hösten 2022 följer med automatik med till Hallernaskolan 7–9 då de börjar 8:an. Elever i årskurs 8 och 9 läsåret 23/24 får alltså byta skola från Stenungskolan till Hallernaskolan 7–9.

Vid frågor, kontakta din förskola, skola eller kommunens centrala skolhandläggare.

Senast uppdaterad