Stenungsunds kommunvapen

Läs- och skriv, tal, språk och kommunikation

Läs- och skrivinlärning

Läs- och skrivinlärning är grundläggande för att våra elever ska utvecklas och nå målen. Vi har en stor grupp erfarna lågstadielärare, med gedigen utbildning i läs- och skrivundervisning, som går i pension inom några år.

Lärarutbildningens tonvikt på läs och skriv har också växlat vilket gör att det finns lärare som känner ett behov av att få kompetensutveckling i just läs- och skrivinlärning. Mot bakgrund av detta inledde kommunen i början av år 2007 en satsning på kompetensutveckling inom läs- och skrivinlärning för personalen.

Pågående utveckling

Kommunen har en läs-, skriv- och språkutvecklare för grundskolan och en tal-, språk- och kommunikationsutvecklare för förskolan. De har kommunövergripande uppdrag motsvarande 10% av sin tjänst och ska driva kommunens arbete med läs-, skriv- och språk. Inom förskolan finns även 15 st språkansvariga. De arbetar med tal, språk och kommunikation med våra barn i åldern 1-5 år.

Läslyftet

Stenungsunds kommun deltar i projektet Läslyftet. Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Arbetet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Projektet kan organiseras med eller utan statsbidrag. Varje skola i kommunen från grundskola till vuxenutbildning skall delta i fortbildningen.

Dokumentation i förskolan
Förskolan har alltid arbetat med att dokumentera sin verksamhet, men med den nya läroplanen så har kraven på dokumentation i förskolan förtydligats. För att möta detta ökade krav så har kommunen från och med augusti 2011 valt att satsa på ett projekt gällande digitala verktyg ute i verksamheten.

Efter detta pilotprojekt, där en avdelning per förskola fått en surfplatta och en mobiltelefon till sitt förfogande, så har man nu breddat satsningen. Det har inneburit att varje avdelning, på alla förskolor i kommunen, nu har fått en surfplatta och en mobiltelefon. Med hjälp av dessa verktyg förenklas pedagogens sätt att dokumentera t ex genom bloggar. Föräldrar bjuds på ett naturligt sätt in i barnens vardag.

Kontakt

Läs-, skriv- och språkutvecklare, förskola

Anette Svendsén
0303-73 25 63
anette.svendsen@stenung.stenungsund.se

Läs-, skriv- och språkutvecklare, grund- och gymnasieskola

Catarina Jonsson
0303-73 83 38
catarina.jonsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-12