Frågor och svar om stängning av Ucklumskolan F-3

På den här sidan kan du läsa vanliga frågor och svar om stängningen av Ucklumskolan F-3

Varför föreslås det i strategisk plan för 2024 att Ucklumskolan ska stängas?

  • 6 av 27 barn som tillhör boendeområdet Ucklum och som skulle börja förskoleklass hösten 2023 sökte i våras Ucklumskolan. Övriga 21 barn sökte andra skolor. När skolan startade i augusti var det 3 av 27 barn som började på Ucklumskolan.
  • Kommunen har ansvar för alla kommunens skolor och elever. Det innebär bland annat att säkerställa att tilldelade resurser används optimalt. Ekonomin tillåter inte en överrepresentation av skolor. Det finns tomma platser på övriga grundskolor i kommunen.
  • Ucklumskolan F-3 är i stort behov av upprustning i form av renovering och underhåll. Här är både fastighets- och verksamhetsperspektiv centrala.
  • En liten skola kostar mer per elev än en stor skola.
  • Samordningsvinsterna på en liten skola är begränsade, exempelvis när det gäller elevhälsa och servicefunktioner.
  • Möjligheterna till kompetensförsörjning och kompetensutveckling är betydligt svårare på en liten skola.

Frågor kring önskning av skola och mottagande skolor

Spekerödskolan har möjlighet utifrån de presenterade alternativen att ta emot samtliga elever från Ucklumskolan F-3.

Elever från Ucklumskolan F-3 kommer att ges plats på önskad skola. Endast på Spekerödskolan kan samtliga elever garanteras plats.

Förvaltningen kommer att föra dialog med alla skolor som vårdnadshavare önskar byta till och kommer så långt det går att försöka hitta lösningar som fungerar för alla.

Om vårdnadshavare inte aktivt önskar skola placeras barnet på Spekerödskolan.

Skolorna följer de mål som finns i läroplanen och därför ser undervisningen relativt lika ut i kommunens skolor. Om ett mindre moment skulle påverkas är det inte svårt att ta igen, men detta är sällan ett problem när en elev byter skola.

F-klass kommer att starta på Ucklumskolan F-3 hösten 2023.

Då barnet inte redan går på skolan så är Stenungsunds kommuns rekommendation att vårdnadshavare väljer en ny skola med start HT-23.

Ja.

Och på frågan om barnen har rätt till busskort om de har fritidshemsplacering så har de barn som har fritidshemsplats såväl morgon som eftermiddag inte rätt till busskort eftersom vårdnadshavare då hämtar och lämnar utanför skoltid.

Enligt skollagen har en elev i kommunal förskoleklass, grundskola eller grundsärskola rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

På Spekerödskolan möter eleverna en aktiv och modern arbetsmiljö med olika sorters lärmiljöer för olika tillfällen. Organisationen bygger inte på en traditionell klassindelning utan i stället på Lärgrupper – en större grupp elever med flera pedagoger knutna till sig. Barnen är indelade i trygga basgrupper inom Lärgruppen. Eftersom en Lärgrupp har fler vuxna knutna till sig tillåter det flexibla gruppindelningar där tillhörigheten styrs av elevens individuella mål och utvecklingssteg. Skolans erfarenhet är att tryggheten ökar, den relationella förmågan utvecklas och det blir mindre sårbart med fler pedagoger mot samma elevgrupp.  Genom arbetssättet främjas utvecklingspotentialen hos samtliga elever. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen utformas på samma sätt för alla, utan hänsyn tas till elevens förutsättningar att nå målen.

Det frågan går inte att besvara i dagsläget. Det är inte möjligt att redovisa enskilda medarbetares tankar om framtiden.

Frågor om ekonomi och beslutsunderlag

Sektor utbildning Personalkostnader: 2 600 000 kronor
Sektor utbildning Glesbygdstillägg: 1 000 000 kronor
Sektor stödfunktioner Fastighet: 300 000 kronor
Sektor stödfunktioner Service: 200 000 kronor

Investeringsbehov: 9 000 000 kronor

Underhållsbehov: 7 600 000 kronor

Förskolan använder inte matsalen. Förskolebarnen äter på förskolan.
Matleveranserna kommer från Nösnäsgymnasiets produktionskök till förskolan.

Kommunfullmäktige beslutar om en budget för hela kommunen, dvs samtliga sektorer och verksamheter. Budget följer kalenderår.

Ja, Stenungsunds kommun tar årligen fram en befolkningsprognos Öppnas i nytt fönster.. Enligt befolkningsprognosen är elevunderlaget för F-3 om 9 år 11,6% lägre än 2023.

Av 27 barn (födda 2017) var det endast tre barn som sökt Ucklums förskola som inte blev erbjudna en plats där. Totalt var det 9 barn som önskade plats på Ucklums förskola som förstahandsval. Av dessa nio barn var det tre barn som i stället blev erbjudna plats på annan förskola. Övriga 18 barn önskade annan förskola.

Solgårdsterassen och Hasselhöjden. Utanför centralorten så är det mest i Ödsmål och sedan Jörlanda. 

Frågor kopplade till barnkonsekvensanalys

Personal- och ekonomiutskottet fattade detta beslut den 4 maj. En barnkonsekvensanalys behandlades på kommunstyrelsen den 29 maj.

Barnkonsekvensanalysen är ett verktyg för att systematiskt omsätta och synliggöra barnets rättigheter i planering- och beslutsprocesser. Den ska användas inför åtgärder, förändringar och beslut som direkt eller indirekt berör barn och unga, på kort och lång sikt.
Barnkonsekvensanalys genomförs inför beslut som berör barn för att beslutsfattare ska kunna ta hänsyn till barns rätt utifrån barnkonventionen.

Barn och elevers mående är en kontinuerlig prioritet inom grundskolan och det fokuset har all skolans personal inklusive barn- och elevhälsan.

Frågor kring ”Alternativ 3”

Efter dialog med vårdnadshavare beslutade Socialdemokraterna och Moderaterna att lägga fram ett alternativ 3 för kommunstyrelsen den 29 maj.

Senast uppdaterad