Stenungskolans vision

Stenungskolan är en trygg och lärande miljö där vi trivs tillsammans och utbildas till världsmedborgare som står rustade för framtidens utmaningar.

Stenungskolans vision Drivkraft Respekt, omtanke Mod, självförtroende, självkänsla Kommunikation Digital kompetens Kritiskt tänkande Delaktighet Att kunna samarbeta, ta ansvar Framtidstro, glädje

Drivkraft

Vad betyder det?

Drivkraft innebär att du har möjlighet, vilja och lust att utvecklas, uttrycka dig och agera i frågor som känns viktiga för dig.

På Stenungskolan arbetar vi mot ledordet drivkraft genom att

Vi uppmuntrar eleverna att visa drivkraft i våra mentorssamtal, i de olika ämnena och i samarbetet mellan skola-arbetsliv.

 • Det innebär att vi är tydliga med vad som krävs för att lyckas i livet, skola och arbete.
 • Det innebär att vi visar hur framtiden kan se ut och hur elevens egen drivkraft kan leda framåt.
 • Det innebär att vi ger positiv feedback i sammanhang där eleven visar drivkraft.
 • Det innebär också att vi uppmärksammar och uppmuntrar initiativ från eleverna.
 • Det innebär att vi försöker identifiera det som motiverar eleven och anknyta till det i vår undervisning.

Det innebär också att vi hjälper eleverna att hitta mål och mening i sin skolgång och tillvaro.

Respekt, omtanke

Vad betyder det?

Respekt innebär att du visar intresse och förståelse för varandra, är snäll, samt att du accepterar andras olikheter, så som exempelvis andras kulturer eller behov likväl som de accepterar dina.

Omtanke innebär att du känner dig sedd och uppmärksammad på ett positivt sätt, att andra bryr sig om hur du mår och att du bryr dig om andras välbefinnande.

På Stenungskolan arbetar vi mot ledordet respekt genom att:

 • Vi lyssnar på varandra, vi är tysta när någon annan pratar och accepterar att vi ibland tycker olika.
 • I klassrummet har vi en trygg atmosfär och låter varandra tala till punkt, vi pratar med varandra om ömsesidig acceptans och förståelse.
 • Vi har en ständig dialog med eleverna om språkbruk och hur vi talar med varandra och ordens betydelse.
 • På Stenungskolan arbetar vi med att eleverna blir medvetna om vikten av språkbruket, bemötande och acceptans även utanför klassrummet .
 • Alla elever är skolans elever och personalen pratar med eleverna om respekt under hela skoldagen genom dagliga och spontana möten.
 • Utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv respekterar både personal och elever materiel i syfte att minska onödig konsumtion genom att bl a använda digitala verktyg och minska kopieringskostnader.

På Stenungskolan arbetar vi mot ledordet omtanke genom att:

Vi försöker skapa en miljö där vi kan stödja och uppmuntra varandra.

 • Det innebär till exempel att alla tar ansvar för att eleverna blir sedda, hörda och bekräftade på lektioner, raster och i andra sammanhang.
 • Det innebär också att vi uppmuntrar eleverna att visa varandra hänsyn och omtanke.
 • Det innebär också att eleverna säger till lärare eller andra vuxna om någon blir kränkt eller utsatt i den dagliga samvaron eller på nätet.
 • Det innebär att vi skapar möjligheter till spontana samtal under raster, lektioner och mentorstid och att vi visar att dessa samtal är viktiga för oss.

Det innebär att vi visar respekt för att andra har andra åsikter än våra men också att vi är tydliga med att vissa åsikter riskerar kränka andra och att man därför måste visa omtanke när man yttrar sig.

Mod, självförtroende, självkänsla

Vad betyder det?

Mod betyder att du som elev har modet att våga säga din mening och vågar säga ifrån när något är fel. Du vågar utmana dig själv och prova på nya saker med nya människor.

Självförtroende baserar sig på yttre bidrag och handlar om att du vet (och är övertygad om) att du kan något inom ett område, är kompetent eller kapabel till att lösa situationer och problem. Självförtroende handlar om tilltro till din egen förmåga att prestera.

Självkänsla handlar om självkännedom. En svag självkänsla kan både vara att under- och överskatta sin person eller kapacitet. En stark självkänsla innebär att du vet vad du faktiskt går för.

På Stenungskolan arbetar vi mot ledordet mod genom att:

 • Vi strävar efter ett klassrumsklimat där alla kan göra sin röst hörd.
 • Vi jobbar med deras självkänsla och självförtroende för att öka elevernas mod. Dessa går hand i hand.
 • Mentorstiden ger tillfälle att samtala och bygga självkänsla och mod samt att utveckla relationer och tryggheten i gruppen.
 • På lärgruppsrådet, under debatter, redovisningar och många fler former kan man utmana sig att uttrycka sin åsikt.
 • Vi arbetar med texter, värderingsövningar och rollspel som kan ge modeller och förebilder för hur man kan göra och vem man kan vara.
 • Övningar i hur man hanterar sociala medier och dess inflytande på oss.

På Stenungskolan arbetar vi mot ledordet självförtroende genom att:

 • Ge varandra positiv feedback.
 • Ge eleverna möjlighet till att lyckas.
 • Arbeta med formativ bedömning, genom vägledning och coaching.
 • Uppmärksamma deras förmågor för att stärka deras egna tilltro.

På Stenungskolan arbetar vi mot ledordet självkänsla genom att:

 • Invävt i den ordinarie undervisningen öka självkänslan genom att se och lyfta varje elev och synliggöra dennes förmågor.
 • På varje enskild lektion förhålla sig till varje elev och grupp.
 • Genom att arbeta med allas delaktighet.
 • På mentorstiden arbeta med övningar som syftar till att stärka självkänslan.

Kommunikation

Vad betyder det?

Kommunikation är ett utbyte av tankar och idéer för att uppnå en förståelse människor emellan. Kommunikation sker via text, bild, tal, musik och icke verbala uttryck såsom gester och miner.

På Stenungskolan arbetar vi mot ledordet kommunikation genom att:

 • Låta alla komma till tals.
 • Uppskatta och ta till vara på våra olikheter.
 • Visa respekt och intresse för varandras åsikter och synsätt.
 • Inspirera till att utveckla elevers förmåga att uttrycka sig i olika former.
 • Utveckla elevers förmåga till att källkritiskt inhämta och sprida information.
 • Aktivt belysa värdegrunden principer.
 • Kommunicera utifrån värdegrundens principer.

Digital kompetens

Vad betyder det?

Digital kompetens är din förmåga att kunna använda internet och digital teknik för att stödja det egna skolarbetet och det framtida yrkesutövandet genom att bland annat kunna orientera dig bland stora mängder information och nå ut till andra.

På Stenungskolan arbetar vi mot ledordet digital kompetens genom att:

 • Arbeta med källkritik på nätet.
 • Dagligen återkommande diskussioner kring hur man beter sig på sociala medier.
 • Demokratiaspekter, exempelvis vad som händer med dina personuppgifter på nätet, hur du gör din röst hörd.
 • Undervisa kring algoritmer.
 • Arbeta med flertalet digitala verktyg och system, exempelvis mail, ordbehandlare, digitala bildframställningsverktyg m.m.

Kritiskt tänkande

Vad betyder det?

Att utmana invanda tankemönster, normer och beteenden; att inte oreflekterat acceptera information som sanning.

På Stenungskolan arbetar vi mot ledordet källkritik genom att:

 • På Stenungskolan arbetar vi under lektionstid med källkritik och rimlighet för att förbereda eleverna för ett samhälle med allt större informationsflöde.
 • Öppna diskussioner i klassrummet.
 • Personal försöker ta sig tid att bemöta och diskutera komplexa frågor från eleverna där kritiskt tänkande blir en positiv aspekt av diskussionen.
 • Att kritiskt granska, reflektera och analysera texter och annat informationsflöde via via våra digitala verktyg.
 • I ämnena med fokus hållbar utveckling utmanar vi föreställningar och myter kring exempelvis klimatförnekelse genom ett källkritiskt perspektiv.

Delaktighet

Vad betyder det?

Att vara delaktig i ett sammanhang är både en rättighet och en skyldighet. Det är en rättighet då du har lika stor rätt att låta din röst bli hörd som alla andra men det är samtidigt en skyldighet då du måste vara delaktig för att saker ska bli bättre.

I skolan kan delaktighet exempelvis handla om att vara en del i det gemensamma eller egna lärandet, vara med i en aktivitet, räcka upp handen, säga vad man tycker eller att ges förutsättningar att vara delaktig i kamratgemenskapen.

På Stenungskolan arbetar vi mot ledordet delaktighet genom att:

 • Arbeta på gruppnivå samt individnivå.
 • Ge eleverna möjlighet att påverka undervisningens upplägg samt innehåll utifrån styrdokumenten.
 • Under mentorstid, lärgruppsråd samt elevråd belysa vikten av elevernas inflytande och förväntade delaktighet. Deras inflytande kan röra allt från redovisningsformer och ämnesövergripande arbete till upprättande av trivselregler.

Att kunna samarbeta, ta ansvar

Vad betyder det?

Ansvar betyder att du som elev ta hand om både dina rättigheter och skyldigheter. En skyldighet och rättighet är exempelvis att du är med och bidrar till en bra skolverksamhet genom att delta i de aktiviteter vi gör. Att du tar ansvar innebär även att du tar hand om ditt material, bidrar till god studiero och är vänlig mot andra människor.

Att kunna samarbeta innebär att du tillsammans med andra kan genomföra arbetsuppgifter för gemensam nytta, att ni kan hjälpa varandra för att få större saker gjorda än vad ni hade klarat av ensamma.

På Stenungskolan arbetar vi mot ledordet ansvar genom att:

 • Alla har med sig rätt material till lektionerna,
 • Eleverna kommer förberedda för att få ökande inflytande över sin utbildning.
 • Du vet vad som krävs för att utveckla sina kunskaper.
 • Tar ansvar för vår gemensamma tillvaro och utveckling samt demokratiska processer.
 • Vi arbetar med texter, värderingsövningar och rollspel som kan ge modeller och förebilder för hur man kan göra och vem man kan vara.
 • Vi arbetar kontinuerligt med hållbar utveckling, bland annat genom ett ämnesövergripande arbete i åk 7.

På Stenungskolan arbetar vi mot ledordet samarbete genom att:

 • Vi har olika typer av grupparbeten i alla skolämnen både i klassrummet och utomhus.
 • Vi tränar samarbete lärare-elev, elev-elev, lärgrupp-elev t.ex. genom att träna olika strategier för olika situationer och behov.
 • Vi har gruppstärkande övningar, ibland i form av schemabrytande dagar.
 • Vi genomför elevens val: En gemensam vecka för skolans elever där vi samarbetar i olika konstellationer utifrån olika intresseområden.
 • Vi har mentorstid och lärgruppsråd: En mer formell form av samarbete där eleverna på skolan ges möjlighet att delta i samverkan med andra lärgrupper för att öva sig i demokratiska beslutsprocesser och få sina röster hörda.

Framtidstro, glädje

Vad betyder det?

Att ha framtidstro är att ha tro och hopp om en framtid för dig själv och samhället i stort; en framtid där du som individ mår bra och har goda förutsättningar i livet för att lyckas med det som är viktigt för dig.

När man är glad är man lycklig eller road och du behöver glädjen för att ta dig igenom tider som kan vara svåra eller tråkiga. Du lär dig mer när du har roligt!

På Stenungskolan arbetar vi mot ledordet framtidstro genom att:

 • Vi har utvecklingssamtal, mentorstid och lärgruppsråd för att skapa trygga individer och grupper.
 • Vi har en gemensam lektionsstruktur för att gynna en god lärmiljö där alla elevers tankar och åsikter kommer till uttryck och är lika mycket värda.
 • Vi arbetar med samverkan skola-arbetsliv i syfte att motivera och få upp ögonen för framtida karriärmöjligheter i en föränderlig värld.
 • Vi arbetar ämnesövergripande med hållbarhet i syfte att skapa miljömedvetenhet. Detta för att på så sätt ge eleverna en helhetssyn på samhället och visa på deras möjlighet att påverka en global värld i ständig förändring.

På Stenungskolan arbetar vi mot ledordet glädje genom att:

 • Starta dagen med ett “god morgon” redan i korridoren.
 • Aktivt lyssna och visa intresse för det andra har att säga.
 • Möta varandra med ett leende på läpparna,
 • Ge varandra positiv feedback efter våra förmågor.
 • Sprida en positiv anda i klassrum och korridorer, där vi lär av varandra.
 • Visa varje enskild elev och personal omtanke och hänsyn.
 • Vi aktivt strävar efter att omvandla negativa tankar till positiva.
 • Skratta tillsammans.

Kontakt

Stenungskolan

Doterödsvägen 2
444 40 Stenungsund
0303-73 80 70
Hitta hit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad