Stenungsunds kommunvapen
Spekerödskolan

Spekerödskolan

Välkommen till oss på Spekerödskolan - Vi utbildar världsmedborgare!

Aktuellt

Vi vill tacka alla elever och vårdnadshavare för en fantastisk skolavslutning. Vi är så stolta över våra elever och deras framträdanden, en dag att minnas!

Just nu pågår sommarfritids på skolan, med undantag för veckorna 28-31, då skolan är stängd.

Vi önskar alla våra elever, nya såväl som befintliga, varm välkomna tillbaka till ett nytt läsår den 22 augusti kl 08.00. Det blir det 5:e låsåret på Spekerödskolan och vi ser fram emot att fira detta jubileumsår tillsammans med dig!

För er planerings skull, vill vi redan nu, informera om att vår första stängningsdag för läsåret blir den 19/8. Då är fritids stängt för gemensam fortbildning.

Trevlig sommar!

Om skolan

Spekerödskolan är en nyfiken, engagerad och lärande organisation. Vi tror på våra elevers förmåga att lära och möjlighet att lyckas. Vår skola utgår från ett systemteoretiskt och lärandebaserat perspektiv där alla: elever, vårdnadshavare och personal ses som viktiga delar i en gemensam helhet. I dagsläget är vi cirka 235 elever och ett 30-tal vuxna som lär och utmanas tillsammans.

Vårt förhållningssätt på skolan präglas av tanken om barns rätt till utbildning och utveckling snarare än om skolplikt. Eleverna ska ges möjlighet att lyckas, tillåtas lära av misslyckanden, övervinna svårigheter samt känna tillhörighet till gruppen.

Elevens perspektiv och målet att väcka lusten att lära skall genomsyra skoldagen. Våra elever ska få uppleva olika utryck för kunskaper. De skall ges rikliga möjligheter att arbeta med olika uttrycksformer; IKT och medier, drama, musicerande och skapande i bild, text och form vilka skall vara naturliga inslag i skolans verksamhet.

Vinnande bidrag i Spekerödskolans filmfestival läsåret 2106/17

En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Vi är stolta över vårt uppdrag att utbilda Världsmedborgare och vi är övertygade om att utbildning gör skillnad och faktiskt kan förändra världen. Vårt mål är att våra elever ska känna lust att lära och mod att förändra!

På Spekerödskolan möter våra elever en aktiv och modern arbetsmiljö. Olika sorters lärmiljöer för olika tillfällen och olika behov. Organisationen bygger inte på en traditionell klassindelning utan istället på Lärgrupper - där tillhörigheten styrs av elevens individuella mål och utvecklingssteg. På detta sätt kan vi främja utvecklingspotentialen hos samtliga elever. En likvärdig utbildning innebär inte att vi utformar undervisningen på samma sätt för alla, utan vi tar hänsyn till elevens förutsättningar att nå målen. Samtliga elever skall ges möjlighet att lära på olika sätt och i olika takt.

Verksamheten på skolan kommer att bedrivas utifrån en tanke om hela barnet hela dagen. Detta innebär att skolan arbetar utifrån en samlad skoldag där hela arbetslaget tar ansvar för alla barn. Fritidspedagoger och Lärare arbetar tätt tillsammans med våra elevers lärande. Vi skapar förutsättningar för en varierad skoldag med högre måluppfyllelse som drivkraft. Vårt arbetssätt innebär att samtliga vuxna och barn på skolan lär känna varandra och ges möjlighet att skapa hållbara och trygga relationer.

Vi ser alla våra elever på Spekerödskolan som kommande Nobelpristagare!

Kontakt

​Adress

Kännestorp 125
444 93 Spekeröd

Rektor

Annika Bengtsson
0303-73 60 01
annika.k.bengtsson@stenungsund.se

Expedition

Tillfällig telefontid: 8.00-10.00
0303-73 60 00 

Senast uppdaterad 2019-08-26