Spekerödskolan

Välkommen till oss på Spekerödskolan - Vi utbildar världsmedborgare!

Om skolan

Spekerödskolan är en nyfiken, engagerad och lärande organisation. Vi tror på våra elevers förmåga att lära och möjlighet att lyckas. Vår skola utgår från ett systemteoretiskt och lärandebaserat perspektiv där alla: elever, vårdnadshavare och personal ses som viktiga delar i en gemensam helhet. I dagsläget är vi cirka 275 elever och ett 30-tal vuxna som lär och utmanas tillsammans.

Vårt förhållningssätt på skolan präglas av tanken om barns rätt till utbildning och utveckling snarare än om skolplikt. Eleverna ska ges möjlighet att lyckas, tillåtas lära av misslyckanden, övervinna svårigheter samt känna tillhörighet till gruppen.

Elevens perspektiv i centrum

Elevens perspektiv och målet att väcka lusten att lära ska genomsyra skoldagen. Våra elever ska få uppleva olika utryck för kunskaper. De ska ges rikliga möjligheter att arbeta med olika uttrycksformer; IKT och medier, drama, musicerande och skapande i bild, text och form vilka ska vara naturliga inslag i skolans verksamhet.

En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Vi är stolta över vårt uppdrag att utbilda Världsmedborgare och vi är övertygade om att utbildning gör skillnad och faktiskt kan förändra världen. Vårt mål är att våra elever ska känna lust att lära och mod att förändra!

Lärgrupper

På Spekerödskolan möter våra elever en aktiv och modern arbetsmiljö. Olika sorters lärmiljöer för olika tillfällen och olika behov. Organisationen bygger inte på en traditionell klassindelning utan istället på Lärgrupper - där tillhörigheten styrs av elevens individuella mål och utvecklingssteg. På detta sätt kan vi främja utvecklingspotentialen hos samtliga elever. En likvärdig utbildning innebär inte att vi utformar undervisningen på samma sätt för alla, utan vi tar hänsyn till elevens förutsättningar att nå målen. Samtliga elever ska ges möjlighet att lära på olika sätt och i olika takt.

Hela barnet hela dagen

Verksamheten på skolan kommer att bedrivas utifrån en tanke om hela barnet hela dagen. Detta innebär att skolan arbetar utifrån en samlad skoldag där hela arbetslaget tar ansvar för alla barn. Fritidspedagoger och Lärare arbetar tätt tillsammans med våra elevers lärande. Vi skapar förutsättningar för en varierad skoldag med högre måluppfyllelse som drivkraft. Vårt arbetssätt innebär att samtliga vuxna och barn på skolan lär känna varandra och ges möjlighet att skapa hållbara och trygga relationer.

Vi ser alla våra elever på Spekerödskolan som kommande Nobelpristagare!

Musikprojekt 2021

Vår fantastiska musiklärare Ellen Ljungqvist och bildlärare Martin Borestrann har under året arbetat i projektform med elever ur Lärgrupp 3 och haft en "låtbyggarkurs". De berättar om projektet:

- Elever ur Lärgrupp 3 presenterar stolt vår alldeles egna låt - “Tiden och livet”. Låten handlar om vänskapens två sidor - Ibland känns det bra, men ibland känns det svårt och jobbigt.

Eleverna har under några veckors tid deltagit i “låtbyggarkursen” där de har fått skapa en låt från grunden. Eleverna har pusslat ihop ackordföljder, spelat instrument, skrivit text, kopplat ihop bild med musik samt spelat in både instrument och sång”.

Ta gärna del av elevernas fantastiska resultat:

Rektor

Annika Bengtsson
0303-73 60 01
annika.k.bengtsson@stenungsund.se

Biträdande rektor

Emelia Utberg
0303-73 60 10
emelia.utberg@stenungsund.se

Expedition

Alexandra Aronsson
0303-73 60 00
alexandra.aronsson@stenungsund.se

Besöksadress

Spekerödskolan
Kännestorp 125
444 93 Spekeröd

Postadress

Stenungsund kommun
Spekerödskolan
444 82 Stenungsund

Senast uppdaterad