Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Fritidsverksamheten på Kopper

På Kopperskolan har vi två fritidshem för barn i åk F-1, ett fritidshem för åk 2, ett fritidshem för år 3 och en fritidsklubb för barn från åk 4.

Årshjul

Allmän information

FRÅNVAROANMÄLAN FRITIDS:

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem och skolbarnsklubb görs via appen Tieto Edu.
Här kan du hitta mer information:

Frånvaroanmälan för förskola/fritidshem


Fritidshemmet är öppet : 06.30-18.30

Läsårstider för fritids

Ht 2017 21/8-22/12, 27/12-29/12

Vt 2018 2/1-8/6

Lovdagar under Ht

Höstlov 30 oktober-3 november v44

Lovdagar under Vt.

Sportlov 12-16 februari, Påsklov 3-6 april,lovdagar 30 april och 11 maj.

Rektorn beslutar även om ytterligare en studiedag dvs lovdag för eleverna.

Nedan kan du läsa mer om vår verksamhet på Kopperskolan. Länkarna ger dig möjlighet att snabbnavigera i texten. Klicka på en rubrik och du kommer direkt till den informationen på sidan:

Skolbarnsklubben 

Klubben är avsedd för elever från åk 4, som är i behov av eftermiddagsomsorg. 
Öppettider är från skolans slut till kl. 17, på loven kl. 8-17. 

Klubben är en öppnare form av verksamhet och stor vikt läggs vid barnens självständighetsträning. Föräldrar och personal kommer tillsammans överens om hur stort ansvar barnet kan ta och i vilken takt utskolningen ska ske.

Fritidshemmets uppdrag 

Fritidshemmet skall komplettera undervisningen i skolan, stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid.

Fritidshemmets verksamhet styrs av Läroplanen för grundskolan, LGR 11, kap. 1 och 2 och Skollagen. Skolverkets Allmänna råd för fritidshemmen beskriver hur verksamheten kan läggas upp utifrån dessa styrdokument.

Fritidshemmets pedagogik bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationerna mellan barnen och mellan barnen och personalen är viktiga redskap i arbetet. Viktiga inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. En utgångspunkt är att lärande sker ständigt. För personalen handlar det om att uppmärksamma och ta tillvara barnens intresse och skapa situationer i vardagen där barnen utmanas i sitt lärande.

Personalens arbete med att stödja barn till självständighet och trygghet, att ta ansvar för sina handlingar, att vara en bra kompis, att kunna klara av att lösa konflikter med kamrater verbalt, att visa hänsyn och respekt för andra och att följa gemensamma regler är viktiga sociala aspekter som ingår i personalens yrkeskunnande.

Fritidshemmet ska medverka till att barnen når kunskapsmålen i skolan. Kunskapsmålen i  läroplanen består av ett antal förmågor. Barnen tränar alla dessa förmågor i olika aktiviteter på fritidshemmet.

Tillbaka

Lekens betydelse 

Leken är viktig för barns lärande och utveckling. Leken kan bidra till att skapa meningsfullhet för barnen och den har en central plats i fritidshemmets verksamhet. Enligt skollagen ska fritidshemmet främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

I leken kan barnen bland annat bearbeta intryck, utveckla fantasi och kreativitet och utveckla sin samarbets- och kommunikationsförmåga. Leken ger även barnen möjlighet att öva sig i turtagning, samförstånd, koncentration och uthållighet. Det här är erfarenheter och förmågor som i förlängningen kan bidra till ökad måluppfyllelse. (Skolverkets Allmänna råd för fritidshem).

Enligt forskare utforskar barn sin omvärld i leken samtidigt som de bearbetar sina intryck och erfarenheter i den. De utvecklar social och kommunikativ kompetens samt lust och tillit till den egna förmågan. I leken utvecklar barn sin motorik, fantasi och identitet och de tränar även språket.

Leken har också betydelse för emotionella, fysiska och kognitiva färdigheter.

Tillbaka

Pedagogisk planering för fritidshemmet på Kopper

Leken

Mål:
Utveckla social kompetens och samarbets- och kommunikationsförmåga.
Bearbeta intryck för att tillägna sig kunskaper.

Genomförande 
I vår verksamhet finns det alltid utrymme för den fria leken eftersom den är en naturlig del av barnens vardag, såväl inom- som utomhus.

Vi inleder höstterminen med en lekvecka då vi gör gemensamma lekar och samarbetsövningar. Detta skapar en god grund för trygghet och VI-känsla på fritids. 

Under året fortsätter vi kontinuerligt med gemensamma lekar.

Under barnens lek, både den fria och styrda har personalen möjlighet att observera det sociala samspelet för att på så sätt kunna stödja och stärka barnens självbild. 

Tillbaka

Fysisk aktivitet och hälsa

Mål:
Uppleva rörelseglädje och utveckla intresse för att vara fysiskt aktiv.
Förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa och välbefinnande.

Genomförande:
I vår verksamhet har vi varje vecka aktiviteter i idrottshallen, utflykter i närmiljön och eget mellanmål på avdelningarna. Andra aktiviteter som förekommer i verksamheten är t.ex. promenadrunda, dans, rörelselekar, "Röris", skridskor och bad.   

Tillbaka  

Utomhuspedagogik/utflykter

Mål: 
Lära känna, uppleva och visa respekt för naturen och lärmiljön.
Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Genomförande:
Alla avdelningar har regelbundna utedagar med upplevelser, lärande och lek då vi ofta tar med mellanmål.
Vi besöker olika institutioner i närmiljön, t.ex. Molekylverkstan, Fregatten, brandstationen, ishallen och Sundahallen.

Tillbaka

Skapande

Mål:
Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttryckssätt.
Känna sig nöjd över vad man gör och på så sätt öka sitt självförtroende.

Genomförande
Varje vecka har vi någon form av skapande verksamhet, såsom bild, musik, dans och drama. Barnen får prova på olika estetiska aktiviteter och testa ett flertal material. Skapande pågår såväl inomhus som utomhus. Med hjälp av digitala medier kan barnen prova på att göra film eller liknande.

Tillbaka

Samlingar/fritidsråd

Mål:
Lyssna och uttrycka sin åsikt.
Känna trygghet och gemenskap.
Arbeta i demokratiska former.

Genomförande:
Vi har regelbundet samlingar och fritidsråd i stor grupp eller smågrupper för att barnen ska få möjlighet att vara delaktiga. Förutom gemensamma regler för alla avdelningar har varje avdelning sina regler, som tas fram tillsammans med barnen.

Barnen har på olika sätt ansvar för att hålla ordning och ta hand om vårt material.

Tillbaka

Förmågorna

Analysförmåga

Att kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar. Kunna förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra likheter och skillnader, liksom för-och nackdelar.

Kommunikativ förmåga

Förmåga att samtala, diskutera motivera och presentera. Kunna uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Metakognitiv förmåga

Kunna tolka, värdera, ha omdömen om och kunna reflektera kring. Lösa problem med anpassning till situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

Procedurförmåga

Förmåga att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information. Kunna skilja på fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Veta hur olika metoder och färdigheter ska användas.

Begreppslig förmåga

Kunna förstå innebörden av begreppen och kunna relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika och nya sammanhang.

Värdegrundande förmågor

Att vilja lära sig mer och nya saker. Att vid varje tillfälle göra sitt bästa. Hjälpa och bry sig om varandra. Dela med sig till varandra av bland annat kunskap och tid. Det är bara du som kan vara dig själv.

Här finns också en schematisk bild som visar hur förmågorna fungerar i praktiken:

Big Five Sandslottöppnas i nytt fönster

 

Tillbaka

Vi som arbetar här

På vår kontaktsida kan du se vilka som arbetar på de olika fritidshemmen och telefonnummer dit: Kontakt fritids

Kontakt

Kopperskolan

Koppersv 62
444 42 Stenungsund
0303-73 80 76

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-02-27