Kommunal pedagogisk omsorg

Familjedaghemmen är en del av förskoleverksamheten med egna förutsättningar. Familjedaghem - pedagogisk omsorg vänder sig till familjer som prioriterar en familjelik pedagogisk omsorg för sitt barn under den tid föräldrar arbetar, söker arbete, studerar eller är föräldralediga. Vi vill att alla barn ska komma till oss i pedagogisk omsorg med glädje, nyfikenhet och lust att lära.

Pedagogisk omsorg - Familjedaghem

 • Verksamheten bedrivs i huvudsak i hemmet hos en dagbarnvårdare, där en och samma person möter föräldern vid lämning och hämtning.

 • Maten lagas tillsammans med barnen om de vill, barnen upplever maten med alla sina sinnen. Vi äter tillsammans med barnen i en lugn miljö.

 • Varje dagbarnvårdare tillhör ett arbetslag.

 • Vi har ett fungerande vicesystem där barnen väl känner sin vice.

 • Vi dagbarnvårdare träffas en gång i veckan i vår grupplokal då vi har åldersinriktat temaarbete.

 • Vi följer skolverkets Allmänna råd för Pedagogisk omsorg som bygger på Läroplanen för Förskola, Lpfö, samt barnkonventionen och skollagen.

 • I den kvalitetsredovisning som varje grupp sammanställer beskrivs vilka mål man arbetat mot, hur man gjorde för att nå målen och hur det gick. Redovisningen ligger sedan till grund för planeringen inför nästa år.

 • Leken ges stort utrymme i verksamheten, den har stor betydelse för barnets utveckling och lärande. Leken är barnets sätt att bearbeta upplevelser och intryck av verkligheten.

Familjedaghemmens styrka

Familjedaghemmens styrka ligger bland annat i de stora möjligheter som finns att anpassa verksamheten till de barn som finns i varje specifik barngrupp.

Föräldrainverkan

 • Regelbundna samtal med föräldrar
 • Utvecklingssamtal
 • Vi har ett föräldraråd
 • Föräldramöte

Vi som arbetar inom familjedaghemmen i Jörlanda

Gun Gillenäng, Sandra Pettersson och Ros-Marie Andersson som arbetar inom familjedaghemmen i Jörlanda.

Gun Gillenäng, Sandra Pettersson och Ros-Marie Andersson arbetar inom familjedaghemmen i Jörlanda.

Öppettider hos oss är klockan 6.30-18.00.

Studiedagar

Personalen i pedagogisk omsorg, Stenungsunds kommun, har tillgång till två studiedagar/termin som innebär att det inte är ordinarie verksamhet de dagarna.

Semesterstängning

Pedagogisk omsorg har samma semesterstängning som Stenungsunds kommuns förskolor.

Barnen ska lämna pedagogisk omsorg som trygga, lärande och självständiga individer som minns sitt familjedaghem med glädje.

Kontakt

Samordnare

Ros-Marie Andersson
0303-526 74, 0708-585 888

Rektor

Ros-Mari Niklasson
0303-732029
Ros-Mari.Niklasson@stenungsund.se

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad