Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Att arbeta i Stenungsunds kommuns förskolor

Ett framtidsarbete med arbetsgaranti över lång tid är att arbeta i Stenungsunds kommuns förskolor.

En växande kommun

Kommunen är en ung expansiv kommun och enligt befolkningsprognosen fram till år 2020 kommer ålderskategorin 1-5 år öka med ca 150 barn. Det innebär att kommunen planerar för ytterligare en ny förskola i Norum/Centrum, 2018-2019, med 100-150 platser.

Stenungsunds kommun har under de senaste 5 åren byggt följande förskolor:
Anrås förskola, Spekeröds förskola, Hallerna förskola/skola samt Kyrkenorums förskola.

Kompetensutveckling

Verksamheten satsar på att alla medarbetare i förskolan ska kunna utveckla sin kompetens och med det skapa en bättre verksamhet för våra barn i förskolan men också på sikt starkt bidra till en högre måluppfyllelse i grundskolan. Förskolan har de senaste åren satsat på intern utbildning i:
TAKK, Autism, Naturvetenskap och teknik i samarbete med Molekylverkstan science center, Förskolelyftet mm.

Under de två senaste åren har Stenungsunds kommun i samarbete med Högskolan Väst utbildat ca 150 medarbetare i Förskolelyftet. Framgångsfaktorerna i det arbetet är en hemmaplanslösning och att varje medarbetare får full kompensation i tid för sina studier, det vill säga 200 timmar.
Under de närmsta åren kommer kommunen satsa vidare på Förskolelyftet samt en handledarutbildning för att ta emot VFU-studenter.

Stenungsunds kommun erbjuder alla medarbetare 4 studiedagar/år. En studiedag/termin brukar läggas kommungemensam där alla medarbetare inom förskolan träffas för en gemensam föreläsning eller workshop.

Uppdrag

I Stenungsunds kommun arbetar vi för en likvärdig förskola genom att alla medarbetare har en tydlig uppdragsbeskrivning. I kommunen har vi fyra olika uppdrag. För förskollärare finns ansvarspedagog och utvecklingspedagog. För övriga medarbetare finns barnskötare eller outbildad barnskötare. Grunden för uppdragen utifrån yrkesgrupp ser likadana ut men avvikelser i uppdragen blir utifrån behov på respektive enhet.

Dokumentation och utvecklingsplaner

Kommunen och Lärarförbundet har i ett lokalt avtal reglerat den pedagogiska utvecklingstiden i snitt till 6-8 timmar/vecka. Det innebär att förskollärare i kommunen generellt sett har bra med tid för dokumentation och planering.

Alla förskolor arbetar med Skolutvecklingsplaner som är grunden för det systematiska kvalitetsarbetet. Skolutvecklingsplanerna bygger på kommunens verksamhetsplan och förskolans läroplan. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras förskolornas, avdelningarnas och barnens utveckling i ett digitalt verktyg, Pluttra. Dokumentationen sker med hjälp av smarta telefoner och läsplattor.

Andra ledstänger för kommunens förskolor är diverse olika planer såsom plan för övergångar/överlämningar till förskoleklass, matematikplan, språkplan, interkulturellt arbetssätt mm.

Hälsofrämjande arbetssätt och hållbar utveckling

Utifrån Stenungsunds kommuns vision för hållbar utveckling arbetar alla förskolor med Grön Flagg. Under temat Grön flagg har förskolorna också initierat ett arbete för giftfria förskolor.

Stenungsunds kommuns förskolor ska präglas av ett hälsofrämjande arbetssätt, arbetsmiljö och trivsel är viktiga faktorer. Alla enheter arbetar utifrån Hyfs riktlinjer och uppmanas till mycket utomhusverksamhet. Några förskolor arbetar med äventyrspedagogik.

Förskolorna i Stenungsund erbjuder arbetskläder för såväl inomhus- som utomhusbruk.

Stöd och resurs

Stöd till enheterna fås genom sektor utbildnings stöd- och utvecklingsenhet. Där finns resurser som ex. skolutvecklare mot förskolan, specialpedagoger, skolpsykolog mm. Från utvecklingsenheten får enheterna stöd utifrån identifierade behov eller ärendeprövningar.

Karriärmöjligheter?

Inom Stenungsunds kommun finns det möjlighet för nya utmaningar. För förskollärare finns det två nivåer i läraruppdraget, ansvarspedagog och utvecklingspedagog. Som ansvarspedagog verkar du på en avdelning och samarbetar över huset medan du som utvecklingspedagog får ett övergripande ansvar på förskolan att driva utvecklingsarbete på uppdrag av din förskolechef.

Nytt inför 2016 blir att Stenungsunds kommun satsar på förste förskollärare. Där ska du arbeta 80% på en förskola och 20% övergripande utifrån något av följande område: matematik, naturvetenskap, teknik, språk, interkulturellt arbete samt bemötande och förhållningssätt.

Varje år har du också möjlighet att söka en av kommunens platser på GR:s chefsutbildning, blivande skolledare.

Stenungsunds kommun tillämpar individuell lönesättning så du har stor möjlighet att påverka din löneutveckling.

Välkommen till oss med din ansökan

Om ovanstående är något som tilltalar dig är du välkommen att söka våra lediga tjänster!

Stenungsunds kommun hoppas att du vill vara med och utbilda världsmedborgare för dagens barn i framtidens förskola!

Kontakt

Sektorchef Utbildning

Elisabeth Andreasson
0303-73 27 27
elisabeth.andreasson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-09-28