Stenungsunds kommunvapen

Enskild verksamhet

I Stenungsunds kommun finns enskilda verksamheter inom barnomsorg, förskola och skola. Här nedan kan du få mer information om dessa:

Enskild pedagogisk omsorg

Fristående förskolor

Enskild grundskola

Starta fristående eller enskild verksamhet

Enskild verksamhet kan bedrivas i form av förskola, skolbarnsomsorg eller pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg är benämningen på verksamhet för barn i åldern 1-13 år som inte drivs i form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet. Familjedaghem och flerfamiljssystem är exempel på pedagogisk omsorg.
Kommunen är inte huvudman för verksamheten och är inte juridiskt ansvarig för den verksamhet som bedrivs inom denna ram. Kommunen har ett tillsynsansvar för den enskilda verksamheten.

Riktlinjer för enskild verksamhet

Kommunfullmäktige antog 27 augusti 2012, särskilda riktlinjer för enskild verksamhet (fristående förskola, enskild pedagogisk omsorg och friliggande fritidshem). Dessa ersätter föregående riktlinjer. Du hittar dessa riktlinjer i högerspalten.

Ansöka om att starta fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg

Är du intresserad av att starta upp och driva en enskild verksamhet måste du ansöka om att få ett godkännande av Stenungsunds kommun. I våra riktlinjer till höger hittar du information om vad ansökan skall innehålla.

Godkännande och rätt till bidrag

En verksamhet skall godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs om verksamheten har god kvalitet och säkerhet och uppfyller skollagens krav när det gäller personal, lokaler och barngrupper. För rätt till bidrag krävs även att verksamheten är öppen för alla barn och att de föräldraavgifter som tas ut inte är oskäligt höga. I Stenungsund är det Bildningsutskottet som fattar beslut om godkännande.

Vill du veta mer om aktuella bidrag för att starta enskild verksamhet, så kan du kontakta Maria Holmberg på ekonomikontoret, 0303-73 83 21.

Bidrag för egna barn

Den som arbetar med pedagogisk omsorg i hemmet kan efter godkännande få bidrag även för de egna barnen. En förutsättning är dock att verksamheten tar emot minst lika många andra barn. Ett undantag från regeln att verksamheten skall vara öppen för alla barn är om t.ex. två eller flera familjer går ihop om att ordna pedagogisk omsorg för sina barn. De kan då begränsa verksamheten till den egna gruppens barn. Det kan även finnas andra undantag.

Tillsynsansvar

Kommunen har ett tillsynsansvar för de fristående förskolorna och den enskilda pedagogiska omsorgen som bedrivs i kommunen. Detta innebär att representanter från kommunen genomför tillsynsbesök en gång per år. Tillsynsbesöken utgår ifrån gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer för verksamheten och syftar till att säkerställa att verksamheten är säker och bedrivs med god kvalitet. Tillsyn och uppföljning genomförs dels på Stenungsunds kommuns initiativ, dels utifrån enskilda personers anmälan. Oanmäld tillsyn kan ske om kommunen finner det påkallat.

De enskilda förskolorna

  • har var och en sin egen kö och har också hand om avgifterna
  • följer kommunens maxtaxa
  • arbetar efter läroplanen för förskolan (Lpfö 98).

Dokument

Blanketter

Kontakt

Verksamhetschef Förskola

Elisabeth Andreasson
0303-73 27 27
elisabeth.andreasson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-10-03