Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Trafikregler och säkerhet

I Sverige gäller de trafikregler som riksdagen har beslutat om. Det finns också lokala trafikregler. Här hittar du information om vilka trafikregler du behöver ta hänsyn till i Stenungsunds kommun och svar på de vanligaste frågorna vi får om trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Trafikförordningen och vägmärkesförordningen

De flesta trafikregler som gäller på väg finns i trafikförordningen och i vägmärkesförordningen. Reglerna är generella och gäller i hela landet.

Trafikförordningen beskriver trafikreglerna och hur lokala trafikföreskrifter får införas. I vägmärkesförordningen finns allt om vägmärken och vad som gäller vid utmärkning på vägen.

Trafikförordningen Länk till annan webbplats.

Vägmärkesförordningen Länk till annan webbplats.

Köra i terräng

Utanför vägar får du nästan aldrig köra. Reglerna för detta finns i terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen.

Terrängkörningslagen Länk till annan webbplats.

Terrängkörningsförordningen Länk till annan webbplats.

Mer om generella trafikregler

Du kan få mer information om generella trafikregler på Transportstyrelsens webbplats. Där står det om stannande, parkering och andra trafikregler.

Transportstyrelsen - generella trafikregler Länk till annan webbplats.

Lokala trafikföreskrifter

Det finns även lokala trafikföreskrifter (LTF). Det är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Kommunen, länsstyrelsen, Trafikverket och polisen har rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter.

Alla lokala trafikföreskrifter i Stenungsund finns i databasen Svensk Trafikföreskriftsamling Länk till annan webbplats.

För de flesta lokala regleringar finns det vägmärken uppsatta som visar på trafikregeln, till exempel där det är förbjudet att parkera fordon. En liten del är dock allmänna. Det betyder att de inte kan eller behöver märkas ut med vägmärken. Ett exempel är tätbebyggt område. Som trafikant är du ändå skyldig att känna till och rätta dig efter dessa regler.

Vägmärken på enskilda vägar

Väghållare för enskilda vägar får reglera trafiken med vissa vägmärken.

Trafikverket - vägmärken för enskilda vägar Länk till annan webbplats.

Dispens från lokala trafikföreskrifter

Det går att ansöka om dispens från de lokala trafikföreskrifterna. Det kan till exempel vara om du är företagare och har en särskild anledning att parkera eller köra på en plats där det är förbjudet. Om din ansökan godkänns gäller dispensen för ett visst fordon på en viss begränsad plats.

Vi är restriktiva med att bevilja dispenser eftersom bestämmelsen från början har ett syfte att säkerställa trafiksäkerhet och/eller tillgänglighet för trafikanter.

Trafiksäkerhet

Vi jobbar hela tiden med att förbättra trafiksäkerheten. I vårt arbete fokuserar vi extra mycket på de oskyddade trafikanterna. Det övergripande målet är att ingen ska dö eller skada sig svårt i trafiken.

Trafiksäkerhetspolicy

Vi har en policy för trafiksäkerhet. I den står det att Stenungsund ska vara en kommun där alla lätt tar sig fram genom säkra och trygga trafikmiljöer. Trafiksäkerhetspolicyn består av fyra inriktningsmål och tre mer långsiktiga effektmål.

Inriktningsmål

 • God planering vid framtagande av nya planer.
 • Värna om hög trafiksäkerhet på alla vägar i kommunen.
 • Ett vägnät med god standard.
 • Öka kunskap och engagemang.

Långsiktiga effektmål

 • Färre trafikskadade.
 • Ökad trygghet.
 • Bättre tillgänglighet.

Trafiksäkerhetspolicy Pdf, 154 kB.

Trafiksäkerhetsplan

Vi har också en Trafiksäkerhetsplan. Den handlar om hur vi ska nå målen i Trafiksäkerhetspolicyn.

Trafiksäkerhetsplan Pdf, 1 MB.

Vanliga frågor om trafik

Här kan du ta del av svaren på de vanligaste frågorna som vi brukar få om trafik och trafiksäkerhet.

I Sverige har vi två hastighetsklassningar för mopeder, klass 1 och klass 2:

Klass 2-mopeder får köras i max 25 kilometer/timme och får köras på cykelvägar om inget annat anges på skyltar.

Klass 1-mopeder (med registreringsskylt) får köras i max 45 kilometer/timme och måste köras på vanliga gator och vägar.

Klass 2-mopeder får köras på cykelvägar om inget annat anges på skyltar. Boende kan uppleva det störande att mopeder kör på cykelvägar.

Vi får varje år in ett antal önskemål om att placera ut betonggrisar på gång- och cykelbanor. Varje år sker ett stort antal olyckor där oskyddade trafikanter, exempelvis cyklister och mopeder, skadas för att de kört på fasta hinder på cykelbanan och i området intill. Med fasta hinder menas till exempel betonggrisar, pollare eller stolpar.

Olycksrisken är alltså större att exempelvis en cyklist kör på ett fast hinder än att en incident inträffar med en moped. Med anledning av detta är vi mycket restriktiva med att sätta ut fasta hinder eller avspärrningar på gång- och cykelvägar.

Vi får varje år in ett antal önskemål om att placera ut betonggrisar på gång- och cykelbanor. Varje år sker ett stort antal olyckor där oskyddade trafikanter, exempelvis cyklister och mopeder, skadas för att de kört på fasta hinder på cykelbanan och i området intill. Med fasta hinder menas till exempel betonggrisar, pollare eller stolpar.

Olycksrisken är alltså större att exempelvis en cyklist kör på ett fast hinder än att en incident inträffar med en moped. Med anledning av detta är vi mycket restriktiva med att sätta ut fasta hinder eller avspärrningar på gång- och cykelvägar.

Vi får ofta in önskemål om hastighetsdämpande åtgärder på gator i Stenungsund.

Generellt sett är vi återhållsamma till att anlägga gupp, särskilt på lokalgator som varken är genomfartsgator eller har förskolor, skolor, arbetsplatser, idrottsanläggningar eller liknande som genererar mer trafik.

För att ett gupp ska bli aktuellt krävs en stor trafikmängd på gatan, i kombination med att hastigheten är hög i förhållande till den skyltade hastigheten och vägens standard.

Vi har Trafiksäkerhetsplan och i den står det bland annat om kriterierna för att bygga en hastighetsdämpande åtgärd på en lokalgata. På sidan 15 i Trafiksäkerhetsplanen står det:

"För att kommunen ska överväga att bygga hastighetsdämpande åtgärder på en lokalgata bör flera av följande kriterier vara uppfyllda:

 • Genomgående trafik
 • Oskyddade trafikanter rör sig på gatan, det vill säga det finns ingen trottoar eller cykelbana
 • Medelhastigheten överstiger 35 km/h
 • Gatan ligger i direkt anslutning till förskola eller låg/mellanstadieskola

Om markförhållandena är dåliga bör gupp undvikas, eftersom det kan medföra vibrationer i närliggande fastigheter när fordon passerar guppet. Detsamma gäller på gator med busstrafik, då gupp kan ge upphov till dålig arbetsmiljö för bussförarna.

På många mindre gator är det till stor del de boende själva som trafikerar gatan. Kanske kan du ta upp frågan i till exempel bostadsrättsföreningen eller samfälligheten? Så kan ni som grannar vara överens om att hålla hastighetsbegränsningarna.

Den lägsta hastighet som polisen övervakar är 30 km/tim. Skyltar som anger en lägre hastighet har inget stöd i lagen. Det finns samfälligheter och bostadsrättsföreningar som har satt upp skyltar med 10 eller 20 km/h. Detta är inget vi rekommenderar eftersom polisen inte övervakar lägre hastigheter än 30 km/h.

Många vårdnadshavare upplever att trafiken är en fara för deras barn och känner stark oro. Att det bor många barn på en gata är inte i sig ett skäl för trafiksäkerhetsåtgärder. Barn som vistas i trafiken måste vara i en vuxens sällskap och få lära sig att gatan inte är en lekplats.

Det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. I slutänden är det förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Det är polisens uppgift att övervaka att trafikanterna följer de lagar och regler som finns.

Övergångsställen är en framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd.

Den första förutsättningen för ett övergångsställe är att det är så mycket trafik på gatan att det blir svårt att ta sig över utan stöd av ett övergångsställe. Det måste också finnas en tydlig efterfrågan att gå över just där, det vill säga att det finns målpunkter på båda sidor. På lokalgator, med hastighetsbegränsningen 30 km/tim, är oftast inte dessa kriterier uppfyllda.

Forskning visar att markerade övergångsställen utan andra åtgärder leder till en ökning av antalet olyckor både för fotgängare och för motorfordon. Övergångsställen ska därför aldrig anläggas eller behållas, av trafiksäkerhetsskäl.

Vi utför inte åtgärder utanför förskolor. Barn i den åldern förväntas ha sällskap av en vuxen när de rör sig i trafiken.

Vi sätter inte upp skyltar av typen ”Lekande barn”.

”Varning för lekande-barn”-skyltar, målade 30-symboler på gatan eller liknande placerar vi enligt nuvarande riktlinjer endast upp vid skolor, där barnen är äldre och förväntas ta sig till och från skolan själva.

Tomgångskörning orsakar onödiga utsläpp och kan ge besvär med hälsan. Regeln om max en minuts tomgångskörning gäller därför i Stenungsunds kommun.

Det innebär att om du kör på tomgång längre än en minut kan du få böter. Det är polisen som har tillsynsansvaret över kontroll av tomgångskörning.

Regeln om max en minut gäller inte om du står i bilkö eller har motorn igång för att driva exempelvis en sopbil. Om bommarna har gått ned för ett tåg ska du stänga av motorn direkt.

Vintertid blir utsläppen extra stora eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt. Ett enkelt tips är att använda motorvärmare så ofta du kan för att undvika att bilen är kall när du startar den.

Det finns olika slags miljöbilar. Har fordonet en så kallad förbränningsmotor, att den helt eller delvis drivs av exempelvis etanol eller biogas gäller tomgångskörning max en minut. Har fordonet endast elmotor gäller inte regeln.

För att ändra utfarten från din fastighet eller ansluta en enskild väg mot en kommunal gata, gång- eller cykelbana behöver du ansöka om godkännande av detta hos oss.

Utfarten får vara max 5 meter och i stadsmiljö 3,5 meter. Inga åtgärder får utföras på vår mark före godkännande. Du ansöker genom en blankett:

Ansökan om att ändra utfart Pdf, 152 kB.

Sidan uppdaterad: 2024-05-22

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.