Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Fälla träd

Träd är viktiga för den biologiska mångfalden och för att ta hand om regnvatten. Det är oftast tillåtet att ta ner träd på egen tomt men det finns skyddsvärda undantag. Vill du att vi ska beskära eller ta ner ett träd på vår mark lämnar du in ett önskemål till oss om det.

Träd är viktiga och renar luft, ger skugga, tar upp regnvatten, lagrar in koldioxid och är boplats för fåglar och insekter. De bidrar även till en grön och skön utemiljö. Därför är vår riktlinje att bara ta ner träd som är sjuka eller om de är en risk för allmänhet eller egendom.

Trädfällning på kommunal mark

Träd som står på kommunal mark ägs av oss. Du får inte själv beskära eller ta ner träd på vår ller någon annans fastighet. Vill du att ett träd på vår mark ska beskäras eller fällas måste du därför skicka in ett önskemål om detta till oss.

Det är vi som beslutar om trädet ska tas ner eller inte. Vi bedömer varje enskilt fall utifrån bland annat följande kriterier:

  • Trädets värde med tanke på ålder, art och biologiskt värde.
  • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.

Vi fäller inte bara träd efter externa förfrågningar utan vissa fällningar och röjningsarbeten sker på vårt eget initiativ. Våra planerade röjnings- och beskärningsarbetetn gör vi främst under perioden november-mars, när växerna och träden är i vila. Om möjligt väntar vi gärna till den här perioden med att åtgärda ärenden som har kommit in från allmänheten.

Kommunens mark - Kartportalen

Lämna en felanmälan om du vill att vi ska fälla ett träd

Trädet du önskar fälla, eller beskära, ska stå på vår mark som till exempel i en park, ett naturområde eller trafikmark. Står trädet på någon annan plats, som bredvid ett hus eller annan fastighet ska du vända dig till fastighetsägaren.

I felanmälan behöver du beskriva var trädet står och varför du önskar att vi tar ner det. Felanmäl via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Kontakta kommunen

Akut risk

Om du misstänker att det i dagsläget finns risk för att trädet ska falla ner och skada någon eller något ring direkt till 112.

Virke, ved och ris

Efter vi har röjt eller fällt växtlighet och träd samlar vi upp ris och virke, men i många fall lämnar vi kvar en del för den biologiska nyttan. Ett exempel på det är att riset bryts ned och frigör nyttiga ämnen till marken.

Vi får in många önskemål om att få ta ved, virke eller ris från vår mark. Det är inte tillåtet, varken från fällda träd eller träd som fallit själv. Det är inte heller tillåtet att ta sin julgran från vår mark.

Fälla träd på egen mark

Ibland krävs det marklov för att få fälla träd på din egna fastighet. Om du behöver marklov så står det i den detaljplan som gäller för fastigheten.

Om marklov på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ibland kan det också krävas andra tillstånd för att fälla träd. För vissa träd kan det krävas tillstånd från länsstyrelsen, till exempel om du ska fälla ett träd som ingår i en allé eller särskilt skyddsvärda träd. På kyrkotomter, begravningsplatser eller byggnadsminnen kan det också krävas tillstånd av länsstyrelsen. För avverkning av ett större område kan det krävas tillstånd från skogsvårdsstyrelsen.

Ta hänsyn till djurlivet om du fäller träd

Tänk alltid på att ta hänsyn till djurlivet på platsen. Det är till exempel olämpligt att fälla träd under fåglarnas häckningstid på vår och försommar.

Träd hos grannen

Träd kan bli ett problem för omkringboende med löv som tätar igen stuprören, grenverk som skymmer solen eller rötter som lyfter på asfalten. Om du upplever problem, prata först med dina grannar och ge dem möjlighet att själva åtgärda problemet.

Träd eller annan vegetation som kan utgöra en risk eller på annat sätt stör en annan fastighetsägare tas upp i Jordabalken som avhandlar rättsliga bestämmelser kring fast egendom. Jordabalken 3 kap. 2 § handlar specifikt om vad som gäller med rötter, grenar och liknande som tränger in över fastighetsgränsen.

Jordabalken om växtlighet Länk till annan webbplats.

Felanmäl växter som kan innebära trafikfara

Felanmäl växtlighet som kan innebära trafikfara på sidan "Häckar, buskage och träd"

Sidan uppdaterad: 2024-04-01