Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Medborgarlöftet 2023–2024

Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust. Löftet innebär aktiviteter inom de områden som medborgarna och verksamheterna upplever är viktiga att arbeta med och förbättra.

Tillsammans med polisen kommer de tre kommunerna att fokusera på arbetet mot droger, kränkningar och våld, insatser i trafikmiljön, arbeta utifrån aktuella lokala lägesbilder och så vidare. Arbetet innefattar bland annat föräldrastärkande insatser samt att involvera föreningsliv, näringsliv och andra aktörer i det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet är en långsiktig satsning och arbetet kommer att organiseras och samordnas utifrån den nya lagstiftningen Kommuner mot brott.

Det här lovar vi

Under tiden 1 januari 2023 – 31 december 2024 lovar polisen att:

 • tillsammans med skola, socialtjänst, föreningsliv, näringsliv och andra aktörer arbeta och samverka utifrån det brottsförebyggande perspektivet
 • tillsammans med motorburen ungdom och deras vårdnadshavare genomföra insatser i syfte att höja trafiksäkerheten
 • intensifiera arbetet mot droger, kränkningar och våld i miljöer där barn och ungdomar vistas
 • fokusera och prioritera särskilt utsatta brottsoffer
 • i största möjligaste mån arbeta utifrån den aktuella lägesbilden i våra tre kommuner.

Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:

 • genomföra insatser för att motverka kränkningar och motverka psykisk ohälsa
 • genomföra insatser för att öka trafiksäkerheten och minska buskörningen, speciella insatser riktade mot A-traktorer och EPA-traktorer
 • genomföra tidiga föräldrastärkande insatser
 • arbeta med tidiga insatser och i bred samverkan för att motverka kriminalitet, våld i nära relation och droganvändning
 • involvera föreningslivet, näringslivet och andra aktörer att vara delaktiga i det gemensamma trygghetsarbetet
 • arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågor i skolmiljö.

Medborgarlöftena utgår från de lokala lägesbilderna

Kommunerna och polisen har tagit fram lokala lägesbilder utifrån statistikunderlag där såväl verksamheter som medborgare har rapporterat in vad som skapar otrygghet. Det är dessa lägesbilder som ligger till grund för medborgarlöftet.

Under hösten 2022 har det även genomförts medborgardialoger där medborgarna svarat på frågor gällande trygghet. Resultatet av medborgardialogerna visar att majoriteten av invånarna känner sig trygga.

Gemensamma angelägna fokusområden för de tre kommunerna är

 • psykisk ohälsa och kränkningar bland ungdomar
 • trygghetsfrågor
 • attityder kring alkohol och narkotika
 • droghandel
 • buskörning
 • skadegörelse.

Målet med Medborgarlöftet

Det gemensamma långsiktiga målet med medborgarlöftet är att öka tryggheten samt att förhindra och minska brottsligheten i kommunerna. För att nå målet krävs att vi arbetar både kortsiktigt och långsiktigt samt satsar på tidiga insatser i bred samverkan och att involvera flera aktörer i arbetet.

Sidan uppdaterad: 2024-05-20

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.