Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Skydd mot olyckor

Här kan du läsa om hur vi inom kommunen arbetar med skydd mot olyckor, genom mer bland annat Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Sevesodirektivet.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är en lag som har som syfte att förebygga olyckor som kan skada människor, egendom och miljö. Sevesodirektivet handlar om att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) beskriver vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag och organisationer. Även privatpersoner har skyldigheter, som att larma om man upptäcker en olycka.

Läs lagen i sin helhet på Sveriges Riksdag:

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats.

Brandskyddarbete

Lagen reglerar bland annat räddningstjänstens och kommunens uppgifter och vilken myndighet som har ansvaret för räddningsinsatser i olika sammanhang. I lagen finns också grunden för kravet på att alla ska jobba systematiskt med brandskyddet. Lagen förtydligas genom förordningen (SFS 2003:789) och föreskrifter och allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats:

Brandskydd och brandsäkerhet Länk till annan webbplats.

Kommunal tillsyn enligt LSO

Du kan läsa mer om kommuners skyldighet kopplat till LSO på Myndigheten för skydd och beredskaps (MSB) webbplats här:

Förebygg olyckor med Sevesodirektivet

För att förebygga allvarliga olyckor inom kemikalieindustrin och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut som förorenade 25 km² mark och förgiftade ett stort antal människor.

I Sverige är direktivet infört genom lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagen, förordningen om skydd mot olyckor, miljöbalken, plan- och bygglagen samt arbetsmiljölagstiftningen.

 

Sidan uppdaterad: 2024-03-14