Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kommunens krisberedskap

Krisberedskapen bygger på att vi i vår normala, dagliga verksamhet förebygger och hanterar mindre störningar och olyckor. Vid allvarliga händelser eller kriser i samhället kan resurserna förstärkas för att hantera situationen.

Vi driver många samhällsviktiga verksamheter som måste fungera även under kris, till exempel äldreomsorg, vattenförsörjning och skola.

Här på www.stenungsund.se informerar vi om våra verksamheter påverkas av större kriser och samhällsstörningar.

Hur kommunicerar kommunen med mig som invånare under en kris?

Vid en kris kommunicerar vi som vanligt, fast snabbare. Du får information via följande kanaler:

 • Vår webbplats www.stenungsund.se
 • I våra kanaler på sociala medier --> Facebook + LinkedIn
 • Digitala skärmar på våra offentliga mötesplatser
 • SMS till dig som invånare
 • Radio P4 Göteborg FM 93.8 MHz
 • Ring 113 13 om du har frågor eller vill veta mer

Krisledningsorganisationen leder krisarbetet

Vid en samhällsstörning och extraordinär händelse kan våra resurser och åtgärder behöva samordnas och vår krisledningsorganisation sammankallas.

Krisledningsorganisationen leder och samordnar arbetet i hela kommunen. Organisationen består av tjänstepersoner från flera sektorer som är regelbundet utbildade och övade i stabsarbete. Vanligtvis leds krisledningsorganisationen av en stabschef. Andra vanliga funktioner är kommunikation, logistik, samverkan och analys, men vilka funktioner som behövs i krisledningsorganisationen kan variera beroende på händelse.

Om krisen kräver skyndsamma politiska beslut kallas krisledningsnämnden in. Krisledningsnämnden består av förtroendevalda.

Vi har beredskap dygnet runt

Vi har alltid en Tjänsteperson i Beredskap (TiB) dygnet runt, årets alla dagar. TiB tar emot och besvarar larm som kommer in och gör en bedömning om hur det kommer påverka kommunen. Mindre störningar kan ofta TiB lösa själv tillsammans med den berörda verksamheten men TiB har också möjlighet att starta upp vår krisledningsorganisation vid behov.

Information via vår webbplats

På vår webbplats www.stenungsund.se och via Kontaktcenter lämnar vi den första informationen om en stor kris eller samhällsstörning inträffat.

Sveriges Radio P4 är beredskapskanal vid samhällsstörningar. Radio Halland hittar du på frekvens 101,3 och Radio Göteborg på frekvens 101,9.

Krisstöd tar hand om människor i akut kris

Vid en stor olycka eller katastrof, som sker i kommunen eller vid en händelse där många kommuninvånare är inblandade, är det viktigt att ta hand om chockade människor direkt på plats. Det är viktigt för att de snabbt ska få möjlighet att bearbeta sina traumatiska upplevelser.

I Stenungsunds kommun finns krisstöd för psykiskt och socialt omhändertagande av människor vid stora olyckor och katastrofer. Gruppen kan ibland kallas POSOM som är en förkortning av just psykiskt och socialt omhändertagande.

Krisstödet kan också hjälpa till med samlingsplatser, mat, transporter med mera för drabbade och anhöriga. De kan hjälpa till med information till anhöriga och vid kontakter med massmedia. Krisstödet tar alltid hänsyn till tystnadsplikt vid insatserna.

För att aktivera krisstöd krävs en bedömning i varje enskilt fall. Den initiala bedömningen gör oftast polisens insatsledare eller räddningstjänstens räddningsledare i anslutning till händelsen eller olycksplatsen.

Dessa lämnar sin bedömning till vår Tjänsteperson i beredskap (TiB) som kontaktar ledningsgruppen för Krisstöd. Ledningsgruppen ansvarar för att leda och koordinera det aktuella arbetet.

Krisstödet kan också kallas in av kommunens krisledningsnämnd, krisledningsstab eller Socialtjänstens sektorchef.

Vid akut nödsituation ring alltid 112 för räddningstjänst, ambulans eller polis.

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en frivillig resurs som ger stöd och förstärker kommuners krishantering vid samhällsstörningar.

FRG:s uppgift är att finnas till hands för oss när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris.

FRG kan till exempel hjälpa till med:

 • evakueringar
 • informationsspridning
 • stabsadministration
 • praktiska uppgifter som till exempel att dela ut vatten vid vattenavbrott
 • första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade.

För mer information om FRG och anmälan för medlemskap:

Frivilliga Resursgruppen Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-14