Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kemiindustrin

I Stenungsunds kommun finns åtta anläggningar som hanterar farliga ämnen i den grad att de omfattas av Sevesodirektivet. Kemikalier kan också transporteras genom Stenungsund längs vägar eller järnväg. Räddningstjänsten har ständig beredskap och kan snabbt ingripa om en olycka skulle ske.

Sevesoanläggningar i Stenungsunds kommun

Sevesoanläggningar kallas sådana verksamheter som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade SEVESO-lagstiftningen.

Sevesoanläggningarna i Stenungsunds kommun är:

Läs mer om sevesoanläggningarna på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats: Sevesoanläggningar Länk till annan webbplats.

Läs mer om Sevesodirektivet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): Seveso Länk till annan webbplats.

Vilken beredskap finns i Stenungsund?

Om allmänheten behöver varnas vid en olycka på en Sevesoanläggning kommer det att ske med hjälp av Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Räddningstjänsten har en räddningstjänstplan för hela kommunen. De har även planer för vad som ska göras vid specifika olyckor. Räddningstjänsten har ständig beredskap för att snabbt kunna ingripa.

Räddningstjänsten i Stenungsunds kommun

Risker med kemiindustrierna

Ibland brinner facklor på industrierna. Det kan se lite otäckt ut och även medföra buller. Men detta är i själva verket ett tecken på att läget är under kontroll trots att själva processen inte fungerar.

I Stenungsund finns det sammanlagt fem facklor, varav en hos Perstorp och fyra hos Borealis. Två av Borealis facklor finns på polyetenanläggningen och två finns på krackern. Den stora facklan på krackern är den som brukar synas och höras mest.

Säkerhetsventil

Industrierna hanterar stora volymer av mycket brandfarliga ämnen. Det är viktigt att de hela tiden hanteras på ett säkert sätt. Om en pump, ett ställverk eller något annat plötsligt går sönder är det inte helt lätt att tvärt avbryta hela produktionen. Därför har man skapat ett system som gör att man inte behöver släppa ut de brandfarliga gaserna direkt i luften. I stället skickas de upp i facklan, där de kan brännas av på ett säkert sätt. Facklan är helt enkelt en enorm säkerhetsventil.

Buller

När Borealis eller Perstorp facklar bullrar det ofta en hel del. Egentligen skulle facklingen kunna ske väldigt tyst, men då skulle det också sota en hel del. För att detta inte ska ske tillsätter man vanlig vattenånga för att undvika att sotflagor bildas.

Vad händer vid ett gasutsläpp?

Flera faktorer avgör hur allvarligt ett gasutsläpp kan bli. Spridningen beror på till exempel vindriktningen, terrängens utseende och vädret. Om brandfarlig gas kommer ut är brand- och explosionsfaran stor.

Vid utsläpp av giftig gas, till exempel klor eller ammoniak, är hälsorisken störst. De gasmoln som det kan bli fråga om i Stenungsund lär knappast synas annat än möjligen som en mycket lätt dimma.

Om det sker en olycka

Den personal som dagligen arbetar med hanteringen inom industrin är både specialutbildad och skyddsutrustad för att snabbt ingripa mot ett gasläckage. Skulle gas komma lös utanför industriområdena finns en kommunal lednings- och informationsplan för hur räddningsarbetet ska bedrivas och för hur allmänheten ska varnas och hjälpas. Dessutom finns insatsplaner på industriobjekten och varje industri har även särskilda nödlägesplaner.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Den absolut vanligaste anledningen till att oroliga människor ringer till industrin är att de känner en konstig lukt och undrar om det är farligt. Som tur är, är svaret nästan alltid nej. Lukt kan nå långt, men egentligen är det bara två lukter du behöver se upp för: Ammoniak och klor.

Gasdetektorer

Ute på industrierna finns gasdetektorer. De fungerar som konstgjorda näsor och ger direkt larm om någon farlig gas läcker ut. Det finns speciella detektorer för både klor, ammoniak och kolväten (till exempel gasol, nafta, eten, etenoxid).

Ammoniak

Ammoniak är en tung gas med en stickande lukt som hanteras i små mängder av flera industrier. Den förvaras då i helt slutna system och används till att kyla ner olika ämnen. I större mängder är det bara Akzo Nobel som hanterar ammoniak.

Lukt

De flesta människor känner lätt igen den stickande lukten av ammoniak. Den förekommer i en del rengöringsmedel och inte minst i fönsterputsmedel. Lukten upplevs som klart obehaglig.

Farlighet

Ammoniak är frätande och är speciellt irriterande för näsans slemhinnor. Lukten är så stark och obehaglig att du alltid känner den långt innan den uppnår farliga nivåer. Vid akut fara hörs VMA-larmet över hela Stenungsund. Läs mer om hur det låter och vad du ska göra då om larmet går:

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Klor

Klor är en tung gulgrön gas som är starkt giftig. I Stenungsund är det bara INOVYN som hanterar klor för att framställa PVC-plast.

Lukt

Klor luktar simbassäng och i hushållet används ämnet också i vissa rengöringsmedel, som till exempel klorin. Lukten går inte att ta miste på.

Farlighet

Klor är starkt giftigt och angriper både slemhinnor och andningsorgan. Du känner lukten långt innan den uppnår farliga nivåer. Vid akut fara hörs VMA-larmet över hela Stenungsund. Läs mer om hur det låter och vad du ska göra då om larmet går:

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Övriga lukter

Det finns en rad andra ämnen som inte är speciellt farliga, men som ändå kan lukta illa:

Merkaptan

Borealis och Primagaz hanterar den mycket brandfarliga gasen gasol. Eftersom gasen i sig inte luktar något tillsätts det alltid små mängder merkaptan. På så sätt känner man direkt av en gasolläcka.

Nafta

Inom industrin hanteras en rad olika kolväteföreningar, varav nafta är den vanligaste. Nafta påminner i lukten om olja eller fotogen.

Butyraldehyd

Luktar det gammal ost kan det vara butyraldehyden som Perstorp tillverkar.

Industrierna i Stenungsund hanterar stora mängder brandfarliga ämnen. Du har säkert någon gång hört något av de interna larmen ljuda. Detta betyder dock sällan att det är någon fara för allmänheten, utan endast att säkerhetssystemen inne på industrierna fungerar.

Brandrisken är störst av de risker som finns inne på anläggningarna. Inne på själva arbetsplatserna kan en brand med efterföljande explosion innebära livsfara, men för oss som vistas utanför grindarna är risken liten. Att en tryckvåg från en explosion skulle krossa fönsterrutor är sannolikt det värsta som kan hända.

Sidan uppdaterad: 2024-06-26