Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Samlade nyheter om skredet

Natten mot den 23 september 2023 rasade stora delar av vägbanan på E6 i höjd med Stenungsundsmotet på grund av ett skred. Här hittar du samlad information kring händelsen som granskas och uppdateras veckovis. Senast granskad 2024-01-11.

På denna sida hittar du korta sammanfattningar av nyheter som publicerats på vår tidigare webbplats.

Information från 2024-05-30

E6 öppnar för genomfartstrafik i juli 2024

Trafikverket meddelade den 30 maj 2024 att E6 genom Stenungsunds kommer öppna för genomfartstrafik den andra veckan i juli. Tre av fyra påfartsramoer kommer vara öppna. En del arbeten med exempelvis återställandet av Kärrbäcken samt den norrgående påfartsrampen kommer att ta lite längre tid.
Information från 2024-04-23

E6 öppnar för förbifartstrafik under sommaren

Redan under sommaren 2024 ska den delen av E6 som raserades i skredet den 23 september 2023 öppna för trafik. Trafikverket kommer återkomma med mer detaljerad tidsplan.

Stenungsunds kommuns återuppbyggnad av Norumsån samt Ucklumsvägen och nybyggd gång och cykelbana går också framåt. Redan nu är på- och avfarterna från Industrivägen öppna ner till Uckumsvägen vilket innebär att boende i de östra kommundelarna av centrala Stenungsund enklare kan köra ut och på E6. När Ucklumsvägen kan öppna i sin helhet går inte att säga i nuläget. Stenungsunds kommun inväntar Trafikverkets mer detaljerade tidsplan.

Information från 2024-03-27

Pressträff om återuppbyggnad av Ucklumsvägen och Norumsån

Stenungsunds kommun höll pressträff för media vid skredormådet. Representanter för Stenungsunds kommun berättade om arbetet med att återställa och bygga upp de delar inom skredområdet som kommunen ansvarar för.

Nu när projekteringen av arbetet är kan arbetet med att skredsäkra och bygga upp Norumsån starta. Ucklumsvägen ska byggas upp igen och samtidigt bygger Stenungsunds kommun ut ledningsnätet och fjärrvärmeledningarna. En gång och cykelbana kommer också att anläggas utmed den nya Ucklumsvägen, som kommer anläggas på sitt ursprungliga läge. Arbetet med ledningsgator, Ucklumsvägen, Norumsån samt gång och cykelbana planeras vara klart samtidigt som Trafikverket öppnar E6:an.

Information från 2024-03-25, klockan 08:00

PEAB återställer kommunens delar i skredområdet

Upphandlingen är klar och PEAB är kommunens entreprenör som kommer att återställa kommunens delar i skredområdet.

PEAB återställer kommunens delar i skredområdet Länk till annan webbplats.

Information från 2024-02-22, klockan 10:22

Socialdemokraternas partiledare besöker skredområdet

Under förmiddagen 22 februari besökte Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson Stenungsund. Vid besöket fick hon information om skredet och arbetet med att bygga upp området igen.

Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Olof Lundberg, kommundirektör Maria Jonsson och Samhällsbyggnads sektorchef Fredric Arpfjord, besökte hon även skredområdet.


Information från 2024-02-08, klockan 12:05

Ansökan om omkörningsförbud på vissa sträckor längs väg 650 avslogs


Vi har sedan skredet arbetat kontinuerligt med att lyfta de olägenheter som våra invånare upplever kring omledningsvägarna med de aktörer vi samverkar med. Som ett led i det här arbetet skickade vi i slutet av förra året in en skrivelse till Länsstyrelsen med önskemål om omkörningsförbud på tre sträckor längs väg 650. Nu har Länsstyrelsen tagit beslut om att avslå ansökan.

Läs beslutet och nyheten härLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Information från 2024-02-06, klockan 13.07

Den del av E6 som drabbats av skredet öppnas upp för trafik igen under 2024

Under en presskonferens tidigare idag meddelade Trafikverket att E6:an enligt beräkningar ska öppna upp för trafik igen senast vid årsskiftet. Kommunen ansvarar för delar av återuppbyggnaden och räknar med att de delarna kommer att vara färdigställda samtidigt som Trafikverkets.

Läs intervjun och nyheten här Länk till annan webbplats.

Information från 2024-02-02, klockan 09:02

Nu blir det enklare för fastighetsägare i skredområdet

Länsstyrelsen har tagit beslut om att upphäva tillträdesförbudet i skredområdet från och med tisdag 6 februari 2024. Beslutet innebär att det blir enklare för fastighetsägarna inom området att kunna påbörja arbeten med att återställa byggnader och mark. Allmänhetens möjlighet att röra sig i området är fortsatt mycket begränsad då stora delar av området är avspärrade som byggarbetsplatser.

Sedan skredet inträffade i september förra året har förhållandena i området stabiliserats. Kommunen och Trafikverket har genomfört utredningar av stabiliteten och utfört skredstabiliserande åtgärder inom delar av området med tillträdesförbud.

Betonar att det fortfarande finns risker

Helena Schultz, tillförordnad rättschef på Länsstyrelsen, betonar att det fortfarande finns risker att röra sig i området:

Vi vill betona att det fortfarande finns risker med att röra sig på området och delar av området kommer vara avspärrat eftersom det är en byggarbetsplats eller för att en fastighetsägare bedömt att det behövs. Området ska beträdas med försiktighet och även om nu tillträdesförbudet inte längre är kvar så bör allmänheten inte vistas inom stora delar av området. Det är viktigt att alla tar ett eget ansvar för att vara uppmärksamma på alla tänkbara risker när man vistas inom området.

Läs nyheten i sin helhet på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Information från 2023-12-21 klockan 14:44

Trafiksituationen vid skolorna och längs med 650 är fortfarande en högt prioriterad fråga. Kommunen för en löpande dialog med Trafikverket, Västtrafik och Polisen om hur vi tillsammans kan hantera situationen på bästa sätt för elevernas säkerhet.

Läs mer om vad som har genomförts och planeras att genomföras för att öka trafiksäkerheten:

 • Trafikverket har genomfört kapacitetshöjande åtgärder på Stora Höga-motet.
 • Trafikverket kommer att prioritera halkbekämpning på väg 650 i vinter.
 • Kommunen har lämnat vidare synpunkter/önskemål från kommunens invånare gällande trafiksäkerheten.
 • Kommunen har begärt att Länsstyrelsen ska besluta om omkörningsförd på vissa sträckor längs med väg 650.
 • Polisen genomför hastighetskontroller längs med vägarna vid skolorna/förskolan.
 • Polisen har satt upp mobila hastighetskameror längs med vägarna.
 • Trafikverket har tillsatt en grupp som ser över trafiksäkerheten utmed väg 650 (gamla E6) i synnerhet runt skolorna och förskolan.
 • Kommunen har flyttat på Ucklums förskolas utomhusyta. Utomhusytan är nu placerad bakom förskolan och angränsar inte vägen.
 • Länsstyrelsen har beslutat om hastighetsbegränsningen 40 km/h framför Spekeröd skola från och med 1 november 2023. Hastigheten före och efter skolan ändras från 70 km/h till 60 km/h.
 • Från och med 6 november 2023 har Västtrafik, med anledning av skredet och den ökade trafiken på väg 650, två nya hållplatser och fyra nya varianter på rutter. Åtgärderna innebär att skolbarnen inte behöver korsa väg 650 på väg till och från skolan.

Information från 2023-11-27 klockan 15:42

Beslut om ändring i föreskrifter att vistas inom det skreddrabbade området vid E6

Länsstyrelsen har fredag 24 november fattat beslut om utökad dispensmöjlighet för berörda aktörer från tillträdesförbudet.

Dispensen kan sökas av den som har ett berättigat intresse av att få kortvarigt tillträde till fots till området innanför den röda markeringen i bilaga 2 inom fastigheten Munkeröd 1:98, samt den som har ett berättigat intresse i fråga om arbete som oundgängligen måste utföras inom samma nämnda område.

Det är Trafikverket som kommer att besluta om dispenserna.

Läs mer om beslutet på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Information från 2023-11-10 klockan 11:03

Länsstyrelsen har beslutat att tillträdesförbudet upphävs för delar av Munkeröd

Länsstyrelsen har beslutat att minska det avspärrade området och att tillträdesförbudet inte längre ska omfatta Munkeröds industriområde väster om Norumsån. Beslutet gäller från och med den 11 november klockan 12:00.

Beslutet innebär att verksamhetsutövare och fastighetsägare till fastigheterna Munkeröd 1:60, 1:10, 1:83, 1:90 eller 1:92 nu kan komma åt sina byggnader och verksamheter utan att behöva söka och få tillstånd. Detta innebär att verksamhet inom de aktuella fastigheterna kan återgå till normal verksamhet.

Information från 2023-11-02 klockan 15:48

Förändringar gällande busstrafik efter höstlovet

Efter skredet har trafiksituationen förändrats. Därför har kommunen har tillsammans med Trafikverket och Västtrafik sett över hållplatser som skolbussar kan stanna vid utöver befintliga busshållplatser. Några förändringar kommer att börja gälla från och med den 6 november.

Information från 2023-10-31 klockan 11:28

Hastigheten sänks förbi Spekerödskolan

Länsstyrelsen Västra Götaland har beslutat att sänka hastigheten till 40 km/h förbi Spekerödskolan. Innan och efter Spekerödskolan där det tidigare har varit 70 km/h sänks hastigheten nu till 60 km/h.

Beslutet togs av Länsstyrelsen Västra Götaland den 30 oktober 2023.

Information från 2023-10-26 klockan 14:45

Länsstyrelsen ser över tillträdesförbudet för delar av Munkeröd

Den 25 oktober skickade kommunen in underlag till Länsstyrelsen. Kommunens anlitade geotekniker har gjort bedömningen att marken är tillräckligt stabil för att kunna minska det avspärrade området och att tillträdesförbudet inte längre ska omfatta Munkeröds industriområde väster om Norumsån.

Länsstyrelsen har meddelat att de ska göra prövningen skyndsamt och så fort ett beslut är fattat kommer kommunen att informera om detta.

Fram tills beslutet är fattat av Länsstyrelsen måste berörda fastigheter och verksamheter fortsätta ansöka om tillstånd för tillträde.

Länsstyrelsen ser även generellt över det område som omfattas av tillträdesförbudet. Kommunen har framfört att det är viktigt att fler aktörer än idag ges möjlighet att ansöka om dispens för att komma åt sina fastigheter och tillgångar. Det är Länsstyrelsen som slutligen beslutar om vad som ska gälla.

Länsstyrelsen hänvisar till sin webbplats för information:

Hantering av skredet i Stenungsund | Länsstyrelsen Västra GötalandLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Information från 2023-10-24 klockan 12:58

En månad efter skredet - intervju med tillförordnad kommundirektör

Nu har det gått en månad sedan det stora skredet vid Stenungsundsmotet på E6. Kommunen har arbetat och arbetar fortfarande på många olika sätt med händelsen. Vi ställer några frågor till Elisabeth Andreasson som är tillförordnad kommundirektör.

Information från 2023-10-18 klockan 16:34

Undersökningar om fisken i Norumsån

Kommunen har i samarbete med 8+fjordar varit ute och elfiskat öring i Norumsån under veckan för att se hur öringen påverkats av skredet. Resultatet var mycket positivt.

Niclas Åberg, projektledare för 8+fjordar:

— Jag var och elfiskade i Norumsån i måndags och resultatet var mycket positivt! Det finns massor av öring nedströms raset i båda fårorna. Otroligt att de klarat sig så bra i östra fåran. Vi fiskade precis nedströms förbudsområdet. Det fanns gott om fisk och öringen vi fångade var dessutom i utmärkt kondition, många var feta som "julgrisar". Lars Molander som är Länsfiskekonsulent var också med vid fisket.

Vad är elfiske?

Elfiske är en standardiserad metod för att provfiska i strömmande vatten. Fisken bedövas med en speciell elstav i vattnet och samlas in med en finmaskig liten håv för att man sedan ska kunna mäta och registrera fiskarna.

Information från 2023-10-06 klockan 15:41

Tillägg till nyheten om att Stenungsundmotet öppnar för dubbelriktad trafik - motet stängs tillfälligt natten mot måndag 9 oktober

I samband med asfaltering och avetablering av byggarbetsplatsen vid Stenungsundsmotet kommer påfarten söderut att stängas natten mot måndag. Den kommer stängas söndag (8 oktober) kväll klockan 20:00 för att öppnas igen klockan 06:00 måndag (9 oktober) morgon.

Därefter kommer trafik släppas på i båda riktningar.

För hela nyheten se information från 6 oktober klockan 11:36.

Information från 2023-10-06 klockan 13:33

Kommunledningen går ur stabsläge

Sedan skredet inträffade natten till den 23 september har kommunledningen varit i stabsläge. Nu har kommunledningen beslutat att från och med vecka 41 (9 oktober) gå ur stabsläge.

Stabsläge innebär att kommunledningen har kunnat samverka i aktuella frågor och tagit snabba beslut för att kunna upprätthålla kommunens samhällsviktiga verksamheter.

I och med att kommunledningen går ur stagsläge återgår kommunens verksamheter till mer av ett normalläge. Arbetet kopplat till skredet kommer dock att fortlöpa över en lång tid framöver och många verksamheter fortsätter att arbeta aktivt med frågor kopplade till skredet.

Information från 2023-10-06 klockan 12:02

Trafikverket informerar - Väg 650 i Stenungsunds kommun får ny beläggning

Väg 650 i Stenungsunds kommun får ny beläggning - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Information från 2023-10-06 klockan 11:36

Stenungsundsmotets dubbelriktning öppnas upp på måndag 9 oktober

För att underlätta för tung trafik och transporterna av farligt gods till och från Stenungsunds industriområde har Trafikverket breddat påfarten söderut vid Stenungsundmotet. Påfarten var tidigare enfilig men blir nu dubbelriktad med ett körfält i vardera riktning och öppnar för trafik på måndag 9 oktober. Detta kommer att avlasta trafiken genom Stenungsunds centrum och för trafikanter som kör genom Stora Högamotet.

Information från 2023-10-05 klockan 10:02

Rättelse - Hastigheten har inte sänkts förbi Spekerödskolan, Ucklumskolan och Ucklums förskola

Länsstyrelsen Västra Götaland har inte ännu fattat beslut gällande att eventuellt sänka hastigheten till 40 km/h förbi Spekerödskolan, Ucklumskolan och Ucklums förskola.

Ärendet är prioriterat bland inblandade aktörer.

Information från 2023-10-04 klockan 16:41

Trafiken kommer att dubbelriktas vid Stenungsundsmotet

Kommunen arbetar tillsammans med Trafikverket för att kunna öppna upp för dubbelriktad trafik vid (nr 91) Stenungsundsmotets södra påfart. Påfarten söderut har varit öppen sedan 24 september men planeras nu breddas för att även trafik på E6 söderifrån ska kunna köra av och in mot Stenungsund.

Information från 2023-10-04 klockan 15:08

Från och med 4 oktober finns Frivilliga Resursgruppen på plats vid de trafikerade vägarna utanför Spekerödskolan och Ucklumskolan. Kommunens personal som tidigare stärkt upp återgår till sina ordinarie arbetsuppgifter.

Frivilligaresursgruppen.se Länk till annan webbplats.

Information från 2023-10-04 klockan 13:25

Tidigare delar av Furufjälls motionsspår som varit avstängda på grund av skredet är nu öppna igen.

Furufjäll

Information från 2023-10-03 klockan 18:08

Statens haverikommission utreder skredet

Statens haverikommission fattade 3 oktober ett beslut om att utreda skredet i Stenungsund. Utredningen görs för att hitta svar på varför det inträffade och vad som kan göras för att förhindra en liknande händelse i framtiden.

Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. De hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.

Läs mer på Statens haverikommissions webbplats Länk till annan webbplats.

Information från 2023-10-03 klockan 15:40

En dryg vecka efter skredet - intervju med Samhällsbyggnads sektorchef

Nu har det gått en dryg vecka sedan det stora skredet vid Stenungsundsmotet på E6. Kommunen har arbetat på många olika sätt med händelsen och vi ställer några frågor till Stefan Svedhem som är tillförordnad chef för sektor Samhällsbyggnad.

Information från 2023-10-03 klockan 13:54

Sänkt hastighet förbi Spekerödskolan, Ucklumskolan och Ucklums förskola

Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit beslut om att från och med den 3 oktober sänka hastigheten till 40 km/h förbi Spekerödskolan, Ucklumskolan och Ucklums förskola.

Information från 2023-09-29 klockan 11:37

Trafikverket ändrar sin rekommenderade omledningsväg

Trafikverket ändrar sin rekommenderade omledningsväg efter skredet på E6:an. De vädjar till alla trafikanter att välja E45, väg 44 samt väg 678 efter skredet utanför Stenungsund.

Information från 2023-09-28 klockan 16:23

Information utskickad till vårdnadshavare gällande barn och ungdomar som går in innanför det avspärrade skredområdet

Kommunen har skickat ut en uppmaning till vårdnadshavare för barn och ungdomar i grundskola samt gymnasium att prata med sina barn/ungdomar om att det är förbjudet att ta sig in innanför det avspärrade skredområdet.

Länsstyrelsen bedömer att det är förenat med livsfara att vistas i det skredområdet eftersom marken fortfarande är instabil. Det är även straffbart att beträda det avspärrade området.

Information från 2023-09-28 klockan 15:29

Frågor och svar om skredet den 23 september

Kommunen har sammanställt en sida med frågor och svar om skredet till allmänheten och företagare.

Det är många olika aktörer inblandade som ansvarar för olika frågor kopplat till skredet. Sidan uppdateras kontinuerligt med nya frågor och svar.

Frågor och svar om skredet

Information från 2023-09-28 klockan 12:20

Ansökan för kortvarigt tillträde till skredområdet

Länsstyrelsen beslutade den 26 september 2023 om förbud för allmänheten att vistas inom det skreddrabbade området vid E6 i höjd med Stenungsundsmotet. Av Länsstyrelsens beslut framgår att det finns ett område inom skredområdet som bedöms ha en lägre sannolikhet för skred och där verksamhetsutövare och fastighetsägare kan ha ett stort behov av att hämta eller säkra egendom.

De verksamhetsutövare/fastighetsägare som kan ansöka om kortvarigt tillträde till skredområdet är Munkeröd 1:60, 1:10, 1:83, 1:90 och 1:92 (se utmarkerat område i rött i kartan nedan på den här sidan).

Länk till blankett att fylla i för ansökan: Ansökan för tillträde till skredområdet Word, 1 MB.

Information från 2023-09-26 klockan 16:47

Fortsatt tillträdesförbud vid skredområdet i Stenungsund

Länsstyrelsen har beslutat om tillträdesförbud vid det skreddrabbade området vid E6 i Stenungsund. Det är fortfarande farligt att vistas i området, även om Räddningstjänsten har avslutat sin insats. Marken är instabil och det finns risk för nya skred. Länsstyrelsen och Stenungsunds kommun uppmanar allmänheten att respektera avspärrningarna.

Länsstyrelsens beslut om tillträdesförbud börjar gälla när Räddningstjänsten avslutar sin insats den 26 september klockan 18.00. Beslutet är fattat med stöd av ordningslagen.

Kartbild över det avspärrade området:

Karta över det avspärrade området från Länsstyrelsen.

Information från 2023-09-26 klockan 14:54

Alla gällande detaljplaner finns på kommunens webbplats

Alla gällande detaljplaner finns i kommunens kartportal under "Gällande planer". Använd knappen med bokstaven i på och klicka sedan i kartan för att komma åt handlingarna.

I kartportalen kopplat till Munkeröd 1:12 detaljplan nummer 323 finns: Plankarta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, illustrationskarta, särskild sammanställning över miljöbedömningen samt miljökonsekvensbeskrivning.

Det finns även vissa andra dokument kopplade till arbetet innan detaljplanen antogs som ligger sökbara på kommunens webbplats.

Alla diarieförda dokument kan enligt Offentlighetsprincipen begäras ut av förvaltningen.

Information från 2023-09-25 klockan 19.19

Aktuell information till vårdnadshavare med barn i skolor och förskolor

Kommunen uppfattar en allmän oro bland vårdnadshavare framför allt gällande trafiksituationen runt Spekerödskolan, Ucklumskolan och Ucklums förskola.

Trafiksituationen vid skolorna och förskolan är en högt prioriterad fråga och kommunen för en löpande dialog med Polisen, Trafikverket och Västtrafik om hur vi tillsammans kan hantera situationen på bästa sätt för elevernas och förskolebarnens säkerhet.

Polisen och Trafikverket kommer att genomföra vissa säkerhetshöjande åtgärder redan under veckan.

Specifik information som rör enskilda skolor/förskolor kommer att skickas ut via Unikum, i övrigt hänvisar vi till den här sidan.

Information från 2023-09-25 klockan 10:53

Skredet i Stenungsund natten till lördagen orsakade brott på Stenungsunds Energis ledningar. Alla fjärrvärmekunder i Stenungsund får sin fjärrvärme som vanligt, utom de drabbade inom skredområdet. Information finns på Stenungsunds Energis webbplats:

Skredet har förstört fjärrvärmeledningar - Stenungsunds Energi & Miljö AB Länk till annan webbplats.

Information från 2023-09-25 klockan 10:38

Måndag den 25 september besöker H.M. Konungen och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson Stenungsund tillsammans med landshövding Sten Tolgfors med anledningen av helgens skred.

Syftet med besöket är att visa stöd till kommunen och övriga som arbetar med att hantera konsekvenserna av det omfattande skredet på E6:an samt att få information om nuläge och arbetet framåt.

Information från 2023-09-25 klockan 09:36

Bygglovrådgivningens drop in är stängd idag måndag 25 september.

Information från 2023-09-25 klockan 07:57

 • Skolor och förskolor bedriver sin verksamhet som vanligt.

 • Kommunen har säkerställt att omsorgstagare inom hemtjänst och hemsjukvård oförändrat får den hjälp de beviljats enligt sitt biståndsbeslut.
 • Vattenförsörjning, elförsörjning samt avfallshantering fungerar som vanligt för dig som bor i Stenungsunds kommun.
 • Daglig verksamhet bedriver sin verksamhet oförändrat

Information från 2023-09-24 klockan 15:58

 • Polis och väktare patrullerar i det avspärrade området. De patrullerar både i grönområdet och i Munkeröds industriområde.
 • Vi vill uppmanna allmänheten att inte gå via Furufjälls motionsspår då detta är i närheten av det avspärrade området. Polisband sitter upp som avspärrning och det sitter även en skylt vid infarten till motionsspåret.

Förtydligande information till trafikanter som ska till/från öarna (Tjörn/Orust) samt centrala Stenungsund

Stora Höga-motet söderut från Orust, Tjörn och Stenungsund är öppet för trafik.

Om du kommer på E6an söderifrån är avfart 90 vid Spekeröds handelsområde in mot Stenungsund öppen.

Information från 2023-09-24 klockan 11:29

 • Den 24 september öppnades påfarten söderut på E6an upp.
 • På kvällen den 23 september upphörde flygförbudet över området.

Karta med alternativa vägar på grund av skredet:

Bilden föreställer skredområdet vid Stenungsundsmotet.

Information om alternativa vägar finns också på trafikverkets sida: Trafikinformation vägkarta Länk till annan webbplats.

Informationen på deras sida är kopplat till GPS:er som trafikanter använder.

Information uppdaterad 2023-09-23 klockan 17:59:

Stenungsunds kommun tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg anordnade en pressträff i Kulturhuset Fregatten, klockan 17.00. Lokal, regional, nationell och norsk media fanns på plats.

Syftet med pressträffen var att informera media om vad som har hänt och att svara på frågor.

Viktigt information till allmänheten som nämndes under pressträffen:

 • Undvik området oavsett om avspärrningar finns eller inte.
 • Flygförbud råder över området, drönare är inte tillåtet.
 • E6 är fortsatt avstängd i båda riktningar och bedöms vara avstängd under en längre tid. Trafiken leds om via andra vägar.
 • Följ utvecklingen via kommunens webbplats, krisinformation.se samt media.

Medverkande på pressträff:

 • Elisabeth Andreasson, tf kommundirektör, Stenungsunds kommun
 • Olof Lundberg, kommunstyrelsens ordförande, Stenungsunds kommun
 • Stefan Svedhem, tf sektorchef sektor samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun
 • August Brandt, Polisen i Väst
 • Anders Ekberg, Vakthavande Räddningschef, Räddningstjänsten Storgöteborg
 • Jörgen Einarsson, Regional direktör Region Väst, Trafikverket

Information från 2023-09-23 klockan 09:21 (uppdaterad klockan 13:50 och 17:59)

Trafikanter och allmänheten uppmanas att undvika området. Följ alltid avspärrningar och skyltning på platserna.

Vad har hänt?

 • Stora delar av vägbanan på E6 i höjd med Stenungsundsmotet har rasat. Skredet är cirka 700x200 meter (uppgift uppdaterades kl 17:59). Området är avspärrat.
 • Vägen är helt avstängd i båda riktningar. Området är avspärrat.
 • Stora Höga - motet (vid Spekeröds handelsområde), avfart 90 norrgående riktning är öppen.
 • Skredet startade natten mot lördag 23 september. SOS larmades 01.48.

Vad gör kommunen?

 • Kommunen har gått upp i stabsläge.
 • Kommunledningen är samlad. Flera medarbetare är på plats.
 • Vi säkerställer att vår grundläggande verksamhet fungerar.
 • Medborgarservice öppnade upp kl 9.30 för samtal.
 • Vi informerar invånarna.

Vad ska kommuninvånarna göra?

 • Trafikanter och allmänheten uppmanas att undvika området.
 • Allmänheten uppmanas följa utvecklingen via kommunens hemsida samt media.

Information från 2023-09-23 klockan 07.02

Delar av vägbanan på E6 i höjd med Stenungsundsmotet har rasat

Stora delar av vägbanan på E6 i höjd med Stenungsundsmotet har rasat. Vägen är helt avstängd. Trafikanter och allmänheten uppmanas att undvika området.

Området är avspärrat.

Lördag 23 september klockan 01:48 larmades SOS om händelsen.

Informationen kommer att uppdateras.

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.