Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Frågor och svar om skredet - Företagare

Natten mot den 23 september 2023 rasade stora delar av vägbanan på E6 i höjd med Stenungsundsmotet på grund av ett skred. Här hittar du som företagare vanliga frågor och svar kring händelsen.

Allmänna frågor rörande företagare

Det är Länsstyrelsen som är ansvarig och har tagit beslut om förbud för allmänheteten att vara inne i området. Kommunen bistår Länsstyrelsen med det praktiska på plats.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Kommunens huvudkanal för att nå ut med information är vår webbplats stenungsund.se. Vi kallar också till möten när vi har viktig information att nå ut med.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Du ska vända dig till kommunens kontaktcenter via telefon 0303-73 00 00 eller e-post kommun@stenungsund.se. De hjälper dig vidare.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Länsstyrelsen har i sitt beslut gett undantag till statliga och kommunala myndigheter och företag som jobbar för myndigheterna. Företagen Preem AB och Vattenfall eldistribution AB får också vara i området och utföra vissa arbeten. Länsstyrelsen uttrycker det så här i sitt beslut. ”…arbete som oundgängligen måste utföras inom området.”

Svaret uppdaterades 2023-09-28

I första hand ska du vända dig till ditt försäkringsbolag. Än är det inte fastställt om det finns någon som kan hållas ansvarig för det som hänt.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Frågor kopplat till Länsstyrelsens beslut om att tillträdesförbudet upphävs för delar av Munkeröd

Länsstyrelsen beslut om att upphäva tillträdesförbudet innebär att marken inom (markerat område på kartan) har bedömts tillräckligt stabilt för att området ska kunna beträdas utan att ett särskilt tillstånd behöver sökas och beviljas. Beslutet tog av Länsstyrelsen den 10 november och gäller från och med den 11 november klockan 12:00.

Det innebär också att fastighetsägare och verksamhetsutövare på fastigheterna Munkeröd 1:60, 1:10, 1:83, 1:90 och 1:92 nu kan komma åt sina byggnader och verksamheter utan att behöva söka och få tillstånd för tillträde.

Länk till kartan Länk till annan webbplats.

Den 10 november tog Länsstyrelsen beslut om att tillträdesförbudet inte längre ska omfatta fastigheterna Munkeröd 1:60, 1:10, 1:83, 1:90 och 1:92, det innebär att fastighetsägare och verksamhetsutövare till dessa fastigheter inte behöver söka tillstånd för att beträda platsen. Beslutet gäller från och med den 11 november klockan 12:00.

Svaret uppdaterades 2023-11-10

Ja, Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det område som verksamhetsutövare och fastighetsägare tidigare behövt söka tillstånd för kortvarigt tillträde nu är säkert att vistas i.

De verksamheterna behöver efter den 11 november klockan 12:00 inte längre söka tillstånd för tillträde och kan öppnas upp och bedrivas som innan skredet.

Övriga området är fortsatt farligt att vistas i och får inte beträdas.

Svaret uppdaterades 2023-11-10

Länsstyrelsen beslutade den 26 september 2023 om förbud för allmänheten att vistas inom det skreddrabbade området vid E6 i höjd med Stenungsundsmotet.

Den 10 november fattade Länsstyrelsen beslut om att de verksamhetsutövare/fastighetsägare (Munkeröd 1:60, 1:10, 1:83, 1:90 och 1:92) som tidigare behövt söka om tillstånd för kortvarigt tillträde till skredområdet inte längre behöver göra det.

Övriga fastigheter inom skredområdet har fortsatt tillträdesförbud till platsen.

Karta över det avspärrande området Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-11-10

Beslut om ändring i föreskrifter att vistas inom det skreddrabbade området vid E6

Länsstyrelsen fattade fredag 24 november ett beslut om utökad dispensmöjlighet för berörda aktörer från tillträdesförbudet.

Dispensen kan sökas av den som har ett berättigat intresse av att få kortvarigt tillträde till fots till området innanför den röda markeringen i bilaga 2 inom fastigheten Munkeröd 1:98, samt den som har ett berättigat intresse i fråga om arbete som oundgängligen måste utföras inom samma nämnda område.

Det är Trafikverket som kommer att besluta om dispenserna.

Beslutet i sin helhet, inklusive karta med markerat område Länk till annan webbplats.

Läs mer om beslutet på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-01-17