Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Frågor och svar om skredet - Allmänheten

Natten mot den 23 september 2023 rasade stora delar av vägbanan på E6 i höjd med Stenungsundsmotet på grund av ett skred. Här hittar du vanliga frågor och svar kring händelsen och hur kommunen jobbar.

Vid frågor kan du vända dig till kommunens kontaktcenter via telefon 0303-73 00 00 och via e-tjänsten Kontakta kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenters öppettider Öppnas i nytt fönster.

Andra aktörers information om händelsen

I händelsen på E6 är det många olika aktörer inblandade som ansvarar för olika frågor. Här kan du läsa mer om vanliga frågor och svar och vilken aktör som svarar på vilken fråga. Svaren uppdateras kontinuerligt.

Allmänna frågor om skredet

 • Stora delar av vägbanan på E6 i höjd med Stenungsundsmotet rasade natten mot lördag 23 september. SOS larmades klockan 01:48.
 • Skredet är cirka 700x200 meter (uppgift uppdaterades 23 september klockan 17:59). Området är avspärrat.
 • Tre personer fördes till sjukhus med lindriga skador.

Svaret uppdaterades 2023-09-27

Läs om skred hos Myndigheten för samhällsydd och beredskap:

Ras och skred (msb.se) Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-27

Just nu finns inget svar på frågan.

Statens haverikommission har startat en undersökning med syftet att ge svar på frågorna vad som hände, varför det hände och vad som kan göras för att förhindra att någonting liknande inträffar i framtiden eller lindra konsekvenserna av en liknande händelse i framtiden. Statens haverikommission hanterar inte frågor om skuld och ansvar i frågan.

Polisen utreder också händelsen. Den utredningen är för att se om någon kan kopplas till en brottslig handling kopplat till att skredet startade. Polisens brottsutredning, med rubriceringen grov allmänfarlig vårdslöshet, leds av Åklagarmyndigheten i Uddevalla.

Svaret uppdaterades 2023-10-06

Länsstyrelsen beslutar om skredområdets storlek.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Det finns fortfarande risk för rörelser och skred innanför det avspärrade området.

Svaret uppdaterades 2023-09-29

Ja. Vid utformningen av det avspärrade området har hänsyn tagits till risken för fortsatta rörelser och skred i anslutning till skredområdet. Gränserna för avspärrningarna är valda utifrån försiktighetsprincipen.

Svaret uppdaterades 2023-09-29

Avspärrning i form av stängsel och plastband sitter uppe runt hela området. Det sitter också uppe skyltar.

Svaret uppdaterades 2024-01-08

Länsstyrelsen bedömer att det är förenat med livsfara att vistas i det skreddrabbade området eftersom marken fortfarande är instabil. Länsstyrelsen har beslutat om ett tillträdesförbud som gäller från den 26 september kl 18.00 när Räddningstjänsten har avslutade sin räddningsinsats. Beslutet om tillträdesförbud gäller tills vidare.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Länsstyrelsen bedömer att det är förenat med livsfara att vistas i det skreddrabbade området eftersom marken fortfarande är instabil. Det är straffbart att beträda det avspärrade området.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Marken i det skreddrabbade området (innanför avspärrningarna) är fortfarande instabil, att det rör sig är därför inte konstigt eller oväntat. Kommunen undersöker området kontinuerligt med geotekniker och andra aktörer.

Svaret uppdaterades 2023-10-25

Länsstyrelsen har i sitt beslut om tillträdelseförbud gett undantag till statliga och kommunala myndigheter och företag som jobbar för myndigheterna. Länsstyrelsen uttrycker det så här i sitt beslut. ”…arbete som oundgängligen måste utföras inom området.”

Företagen Preem AB och Vattenfall eldistribution AB får också vara i området och utföra vissa arbeten.

Svaret uppdaterades 2023-10-05

Räddningstjänsten utförde tillsammans med Preem en riskanalys för bensinstationen som finns i området. De gjorde bedömningen att det inte har uppstått något större läckage eller förekommer någon brand- eller explosionsrisk.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Kommunen har grävt för ett naturligt flöde inför vinterns kyla och pumpar inte längre vattnet. Under Sylvägen går nu vattnet i en ny kulvert.

Kommunen har också pågående planering inför återställandet av Norumsån, tillsammans med återställning av Ucklumsvägen och ledningsgator för vatten-, avlopps- och fjärrvärmeledningar. Arbetet samordnas med Trafikverkets återställande av E6.

Svaret uppdaterades 2024-01-11

Räddningschef eller räddningsledare är den som beslutar om utomhusvarningssystemet VMA ska användas. Räddningstjänsten övervägde att använda VMA, men valde i detta fall att informera via trafikradion.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Vad gör kommunen?

 • Vid händelsen gick kommunen upp i stabsläge. Det betyder att kommunen samverkade i aktuella frågor och tog snabba beslut för att kunna upprätthålla våra samhällsviktiga verksamheter.
 • Kommunen såg till att vår grundläggande verksamhet fortsatt fungerade.
 • Kommunen samarbetade och samarbetar fortfarande med andra aktörer som till exempel Trafikverket, Länsstyrelsen och Polisen kring händelsen.
 • Kontaktcenter öppnade upp klockan 09.30 på lördagen 23 september och fanns på plats för att svara på frågor även under söndagen. Medborgarservice nås nu på sina ordinarie öppettider.
 • Kommunen informerar invånarna löpande. Huvudkanalen är kommunens webbplats, stenungsund.se.

Svaret uppdaterades 2024-01-11

Alla våra verksamheter påverkades direkt eller indirekt av händelsen. Vi såg till att våra samhällsviktiga verksamheter fungerade. Under händelsen påverkades kommuninvånarna på det sättet att det tog längre tid att komma i kontakt med oss och vissa handläggningstider blev längre.

Svaret uppdaterades 2024-01-11

Den frågan har vi inget svar på i dagsläget.

Svaret uppdaterades 2023-10-06

Hur kan jag hjälpa till?

Det är många som ringer Kontaktcenter och vill hjälpa till och ge stöd kopplat till olika frågor om skredet. Kommunen vill rikta ett stort tack till alla som hör av sig och vill hjälpa till. Just nu kan kommunen inte administrera och ta emot hjälpen, men Kontaktcenter samlar ihop de förfrågningar vi får in.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Har du tips som kan vara viktiga för Polisens brottsutredning vänder du dig till dem:

Tipsa polisen via webben | Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Det går även att ringa Polisen på 114 14 och lämna tips.

Eventuellt brott utreds av polisens miljöbrottsgrupp i Region väst och arbetet leds av Åklagarmyndigheten. Rubriceringen har ändrats flera gånger. Det som utreds nu är grov allmänfarlig vårdslöshet. Ingen är i dagsläget misstänkt för brott.

Svaret uppdaterades 2023-09-29

Har du tips om skymd sikt och skyltning på statliga vägar eller har tips kopplat till omledning av trafiken vänder du dig till Trafikverkets kundservice.

kundservice@trafikverket.se

Svaret uppdaterades 2023-10-05

Frågor om vatten, avfall, el och värme

Den kommunala vattenförsörjningen påverkades inte av skredet. Alla invånare med kommunalt vatten fick och får vatten som vanligt. Alla verksamheter som inte är inom avspärrat område fick vatten som vanligt.

Svaret uppdaterades 2024-01-11

Hämtningsdagarna för sopor är oförändrade.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Elförsörjningen fungerar just nu som vanligt för dig som bor i Stenungsunds kommun. Vattenfall äger elnätet i Stenungsund, utom i Jörlanda där Kungälv Energi är ägare.

Eventuella avbrott kan du se här:

Strömavbrott - vattenfall.se Länk till annan webbplats.

Driftinformation - kungalvenergi.se Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Stenungsunds Energi ansvarar för fjärrvärme i kommunen. De meddelade 25 september på sin webbplats att skredet orsakat brott på deras ledningar. Alla fjärrvärmekunder i Stenungsund får sin fjärrvärme som vanligt, utom de drabbade inom skredområdet. Information finns på Stenungsunds Energis webbplats:

Stenungsunds Energi & Miljö - Fjärrvärme Stenungsund Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Frågor kopplat till trafik, kollektivtrafik och framkomlighet

Trafikverket vädjar till alla trafikanter att välja E45, väg 44 samt väg 678 efter skredet.

Rekommenderad omledningsväg- kartbild Länk till annan webbplats.

Trafikverket ändrar sin rekommenderade omledningsväg efter skredet på E6 Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-29

På trafiken.nu kan du se trafikflöden, var det bildas köer och vilka vägar som är bäst att ta.

www.trafiken.nu Länk till annan webbplats.

På Trafikverkets webbsida finns en karta med information om trafikläget och vägarbeten. Du kan även se vilka vägar som är öppna och avstängda:

Karta med väginformation - Vägtrafik Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

På den här sidan i kommunens Kartportal kan du se vem som ansvarar för vilka vägar, statliga, kommunala eller enskilda vägar.

Väghållare i Stenungsund Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

För dig som åker kollektivtrafik, vänligen se Västtrafiks ToGo-app och deras webbsida för aktuell information.

www.vasttrafik.se Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

På trafiken.nu kan du se trafikflöden, var det bildas köer och vilka vägar som är bäst att ta.

www.trafiken.nu Länk till annan webbplats.

På Trafikverkets webbsida finns en karta med information om trafikläget och vägarbeten. Du kan även se vilka vägar som är öppna och avstängda

Karta med väginformation - Vägtrafik Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Utländska chaufförer använder oftast GPS:er för att hitta hur de ska köra. Alla GPS:er plockar upp trafikinformation om rekommenderad väg från Trafikverkets system. På så sätt kan chaufförer också få informationen på sitt egna språk.

De ska också följa orange skyltning.

Svaret uppdaterades 2023-10-04

Frågor kopplat till trafiksäkerhet och ökat trafikflöde genom Stenungsund

Händelsen har stor trafikpåverkan och kommer att ha det under en lång period framöver. Trafikverket samt kommunen har lett om trafiken med orange skyltning. Trafikverket ansvarar för omledningsplaneringen.

Trafikverket har också satt upp extra trafikkameror för att följa trafikflödet.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Trafiksituationen är en högt prioriterad fråga och kommunen för en löpande dialog med Trafikverket, Västtrafik och Polisen om hur vi tillsammans kan hantera situationen på bästa sätt.

Trafikverket har tillsatt en grupp som ser över trafiksäkerheten utmed väg 650 (gamla E6) i synnerhet runt skolorna och förskolan.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Trafiksituationen vid skolorna är en högt prioriterad fråga. Kommunen för en löpande dialog med Trafikverket, Västtrafik och Polisen om hur vi tillsammans kan hantera situationen på bästa sätt för elevernas säkerhet.

 • Polisen kommer att genomföra hastighetskontroller längs med vägarna vid skolorna/förskolan.
 • Polisen har satt upp mobila hastighetskameror längs med vägarna.
 • Trafikverket har tillsatt en grupp som ser över trafiksäkerheten utmed väg 650 (gamla E6) i synnerhet runt skolorna och förskolan.
 • Kommunen har flyttat på Ucklums förskolas utomhusyta. Utomhusytan är nu placerad bakom förskolan och angränsar inte vägen.
 • Länsstyrelsen har, trots negativt yttrande från Trafikverket, beslutat om hastighetsbegränsningen 40 km/h framför Spekeröd skola från och med 1 november 2023. Hastigheten före och efter skolan ändras från 70 km/h till 60 km/h.
 • Från och med 6 november 2023 har Västtrafik, med anledning av skredet och den ökade trafiken på väg 650, två nya hållplatser och fyra nya varianter på rutter. Åtgärderna innebär att skolbarnen inte behöver korsa väg 650 på väg till och från skolan.
 • Trafikverket informerar om att halkbekämpningen på väg 650 kommer att prioriteras i vinter.

Svaret uppdaterades 2023-12-21

Kommunen bygger ett bullerplank vid förskolan. Kommunen har också flyttat på förskolans utomhusyta. Utomhusytan är nu placerad bakom förskolan och angränsar inte vägen.

Svaret uppdaterades 2024-01-11

Frågor kopplat till återuppbyggnad av E6

E6 kommer öppnas för genomfartstrafik den andra veckan i juli 2024.

www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-29

Det är Trafikverket som ansvarar för återuppbyggnaden.

www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-29

Frågor kopplat till Statens haverikommissions utredning och Polisens brottsutredning

Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.

Statens haverikommissions webbplats Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-10-04

Nej, det gör den inte. Statens haverikommissions utredning löper parallellt med brottsutredningen.

Polisens utredning är för att se om någon kan kopplas till en brottslig handling. Den utredningen leds nu av Åklagarmyndigheten i Uddevalla.

Statens haverikommission undersöker hur skredet kunde ske med syfte att säkerheten ska förbättras. Statens haverikommission hanterar inte frågor om skuld och ansvar i frågan.

Svaret uppdaterades 2023-10-04

Kommunens roll i utredningarna är att svara på frågor vi får från Statens haverikommission och Polisen, samt förse dem med det underlag som de efterfrågar för att göra utredningarna.

Svaret uppdaterades 2023-10-06

Frågor kopplat till skolskjuts

Skolskjuts med mindre fordon och buss

Se Västtrafik Boka resa-app för er som åker skolskjuts med mindre fordon och ToGo-appen för er som åker med buss.

Skolskjuts med skoltaxi

För er som åker med skoltaxi, se Västtrafiks Boka resa-app och Västtrafiks hemsida.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Frågor kopplat till färdtjänst, omsorgsresor och sjukresor

För färdtjänst, omsorgsresor och sjukresor, vänligen följ utvecklingen hos Västtrafik via deras hemsida och Västtrafik Boka resa-appen.

www.vasttrafik.se Länk till annan webbplats.

Information om omsorgsresor.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Frågor om hemtjänst och/eller hemsjukvård

Kommunen har sett till att omsorgstagare inom hemtjänst och hemsjukvård oförändrat får den hjälp de beviljats.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Frågor kopplat till dig som har daglig verksamhet

Ja, daglig verksamhet fungerar som vanligt.

Information om omsorgsresor

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Sidan uppdaterad: 2024-05-30