Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning, och som till följd av den måste resa på ett mer kostsamt sätt än andra personer. Som grund för riksfärdtjänst gäller Lag om riksfärdtjänst.

Vem kan få riksfärdtjänst?

Kraven för att få tillstånd till riksfärd­tjänst är högre än för färdtjänst.

Du kan få riksfärdtjänst under förut­sättning att:

  • du är folkbokförd i Stenungsunds kommun
  • resan är inom Sverige, men utanför kommunens färdtjänstområde
  • du har en funktionsnedsättning som bedöms bestå i mer än sex månader
  • du till följd av funktionsnedsätt­ningen inte kan resa med allmänna kommunikationer, till normala res­kostnader, eller inte kan resa utan ledsagare
  • ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller någon an­nan enskild angelägenhet
  • resan inte redan bekostas av det allmänna
  • resan inte är en tjänsteresa.

Lagen om riksfärdtjänst ligger till grund för bedömningen.

Kan barn få riksfärdtjänst?

Barn kan få riksfärdtjänst under sam­ma förutsättningar. Man ska ha tagit hänsyn till vad som är föräldraansva­ret enligt föräldrabalken och vad som är ”normalt” för barn i samma ålder.

Färdmedel

Resor med riksfärdtjänst görs med allmänna kommunikationer, taxi eller specialfordon. Vi beslutar om färdsätt och tar vid beslutet hänsyn till din funktionsnedsättning och övriga om­ständigheter. Billigaste färdsätt ska användas.

  • I första hand används allmänna kom­munikationer - det vill säga tåg, buss, båt eller flyg med ledsagare.
  • I andra hand används allmänna kom­munikationer i kombination av taxi eller specialfordon.
  • I tredje hand används enbart taxi eller specialfordon.

Ledsagare

Du som inte klarar av själva resan på egen hand kan få en ledsagare. Vi betalar då ersättning för ledsa­garens resa. Om du inte kan ordna en ledsagare själv kontaktar du vår vård- och äldreomsorg. För att bli beviljad ledsagare måste behovet vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet.

Vad kostar en riksfärdtjänstsresa?

Vi betalar ersättning för merkostnaderna, utöver normala res­kostnader, som uppstår för att du mås­te resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Så här söker du riksfärdtjänst

Du ansöker skriftligt till oss. Din ansökan ska helst ha kommit in tre veckor innan önskad avresa. Inför storhelger bör du vara ute i god tid för planeringens skull.

Ansökan om riksfärdtjänst Pdf, 272 kB.

Resor i vistelsekommun

Behöver du resa i vistelsekommunen ansöker du även om det hos vår färd­tjänsthandläggare.

Överklaga

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till förvaltnings­rätten. Du har tre veckor på dig att överklaga från den dag du tog del av beslutet. Du skickar in överklagan till oss.

Frågor

Kontakta vår färdtjänsthandläggare via kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2024-03-11