Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Nyanländ i Stenungsund

Välkommen! Genom Stenungsunds kommun kan du som är ny i Sverige få hjälp med språket, lära dig mer om det svenska samhället, träffa nya människor och mycket mer

Information in other languages

1. Click "Languages" at the top of this page
2. Choose "Translate".
3. The language is automatically set to English. You can change language by choosing another language in the menu at the top of the page, where it says "engelska" (English).

Du som söker asyl

Migrationsverket ansvarar för dig under tiden du söker asyl i Sverige. På Migrationsverkets webbplats kan du läsa om dina rättigheter som asylsökande vad det gäller arbete, boende, hälso- och sjukvård samt ekonomiskt stöd (bidrag).

Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Du som har fått uppehållstillstånd

Om Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd för dig i Sverige anvisas du till en kommun för att bo och bygga upp din nya tillvaro. Det blir från och med nu kommunen som har huvudansvaret för den hjälp du kan få.

Om du blir anvisad till Stenungsunds kommun kommer vi att hjälpa dig att bygga upp en tillvaro i Stenungsund och Sverige.

Detta kan du få hjälp med

Genom Stenungsunds kommun kan du som är ny i Sverige få hjälp med språket, lära dig mer om det svenska samhället, träffa nya människor och mycket mer. På denna sida hittar du information om svenska språket, samhällsorientering, skola och barnomsorg, boende och förklaringar av ord och begrepp.

Stenungsunds kommun ansvarar för undervisning i svenska för invandrare, SFI, som är en grundläggande utbildning för vuxna i det svenska språket.

Svenska för invandrare (SFI)

Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ges i Göteborg och ger dig viktig information för en bra start i Sverige

Kursen om Sverige - Samhällsorientering Länk till annan webbplats.

Alla barn i Sverige har rätt att gå i skolan

Det finns något i Sverige som heter skolplikt. Skolplikt innebär att ditt barn måste gå i skolan. Skolplikten gäller från sex års ålder och gäller oftast under tio år. Om du har barn i skolåldern kommer kommunen hjälpa dig så att barnet eller barnen får börja skolan så fort som möjligt. Alla barn har rätt att önska plats på valfri skola i Stenungsund.

Barn mellan ett och fem år får gå i förskola

Har du barn mellan ett och fem år finns förskola eller pedagogisk barnomsorg. Här kan ditt barn vara när du studerar, arbetar eller söker arbete. För att få en plats behöver du ansöka om detta.

Ansökan och mer information om förskola

Välkomstteamet - skolans mottagningsteam

Välkomstteamet är Stenungsunds mottagningsenhet för elever som är nya i svenska skolan. Målet är att ge alla nyanlända elever i Stenungsunds kommun en bra skolstart.

I Välkomstteamet arbetar legitimerade lärare och skolsköterska. Välkomstteamet gör en kartläggning av elevens skolbakgrund, styrkor, intressen, förmågor och hälsa. Kartläggningen görs på elevens starkaste språk. Kartläggningen ligger sedan till grund för planeringen av elevens fortsatta skolgång. I kartläggningsarbetet strävar vi efter att använda våra egna studiehandledare.  

Genom det fria skolvalet som gäller i Sverige har varje elev rätt att önska plats på valfri skola. När eleven ska börja på sin hemskola så kontaktar Välkomstteamet personalen på mottagande skola för att påbörja överlämning av kartläggningen. Mottagande skola planerar sedan elevens fortsatta utbildning med utgångspunkt i kartläggningen. 

På Nösnäsgymnasiet finns introduktionsprogram med språkinriktning för dig som är nyanländ.

Introduktionsprogrammet på Nösnäsgymnasiet

Stenungsunds kommun har ansvar för att du som bor i kommunen får det stöd och den hjälp som du behöver.

Du som kan arbeta ska skriva in dig hos Arbetsförmedlingen

Du som är vuxen och kan arbeta ska skriva in dig hos Arbetsförmedlingen. På arbetsförmedlingen gör ni tillsammans upp en plan för att du så snabbt som möjligt ska kunna ta ett arbete. Planen sträcker sig över 2 år och kallas för etableringsplan. I etableringsplanen ingår alltid utbildning i Svenska för invandrare (SFI).

Om ersättning på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Du måste följa din etableringsplan för att få ersättning

Du som har en etableringsplan och följer den får ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen kallas etableringsersättning. Det är viktigt att du följer din etableringsplan. Om du bryter mot planen finns risk att du inte får din ekonomiska ersättning, etableringsersättningen.

Försörjningsstöd

När du inte klarar din egen eller familjens försörjning kan du vända dig till socialtjänsten och boka en tid med en socialsekreterare.

Tillsammans går ni igenom din ekonomi och planerar vilka lösningar som på sikt kan hjälpa dig och din familj. En lösning kan vara att du kan få försörjningsstöd (socialbidrag) tills du själv klarar att försörja dig igen.

Försörjningsstöd

Personer som söker asyl i Sverige bor antingen i ett anläggningsboende (abo) eller så ordnar de sitt eget boende (ebo) – ofta hos släkt och vänner. Är du nyanländ och flyttar till Stenungsunds kommun utan att ha blivit anvisad av Migrationsverket behöver du själv hitta boende (ebo).

Du kan få hjälp med boende av Stenungsunds kommun om du:

  • kommer på anvisning från Migrationsverket till kommunen
  • kommer till Sverige som kvotflykting.

Enligt lag har kommunen då ansvar för att ordna bostad till dig under dina första två år här, dina så kallade introduktionsår.

Hyresvärdar i Stenungsunds kommun

Som nyanländ finns många svenska ord och begrepp som kan vara svåra att förstå. Här har vi försökt förklara några vanliga.

Alternativt skyddsbehövande: Om du inte kan återvända till ditt land på grund av en risk att straffas med döden eller utsättas för tortyr. Du kan också ha en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av en pågående väpnad konflikt i ditt hemland.

Anknytningsinvandring/anhöriginvandring: Du eller din familj har flyttat till någon anhörig som redan befinner sig i kommunen. I detta fall erbjuds du samma hjälp som ABO, men kommunen ansvarar inte för ditt boende.

Ankomstboende: Migrationsverkets boende för dig som precis kommit till Sverige som asylsökande.

Anläggningsboende, ABO: Ett boende som Migrationsverket erbjuder dig som asylsökande medan du väntar på besked om uppehållstillstånd. Blir du eller din familj anvisad från ett ankomstboende till kommunen ansvarar kommunen för att hitta ett boende till dig/din familj.

Anvisningslagen: Innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända, efter anvisning från Migrationsverket.

Asylsökande: Du som lämnat ditt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om du kommer att få uppehållstillstånd.

Eget boende, EBO: Du/din familj har själva valt att flytta från Migrationsverkets boende till ett boende du eller ni ordnat själva. Kommunen har inte längre något ansvar för att ordna boende. Detta gäller även om du av någon anledning skulle bli av med det boende du ordnat själv. .

Etableringsprogrammet: Ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.

Flykting: En person som inte kan återvända till sitt land på grund av att man riskerar förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

Kvotflykting: Utländska medborgare som får permanent uppehållstillstånd innan sin resa till Sverige. Du eller din familj kommer direkt till kommunen från utlandet och kommunen ansvarar för att hitta ett boende till dig/din familj.

LMA-kort/-nummer: Du som söker asyl i Sverige får ett LMA-kort med ett LMA-nummer. Kortet är ett bevis på att du är asylsökande och har rätt att vara i Sverige medan du väntar på besked om uppehållstillstånd.

Nyanländ: Du räknas som nyanländ om du är mottagen i en kommun och beviljats uppehållstillstånd. Du är nyanländ under tiden man omfattas av etableringsinsatser, ungefär 2-3 år.

PUT: Permanent uppehållstillstånd

TUT: Tillfälligt uppehållstillstånd

Samordningsnummer: En identitetsbeteckning för dig som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige, men som ändå har behov av att ha kontakt med svenska myndigheter eller andra delar av samhället. Det är Skatteverket som beslutar om samordningsnummer.

Sidan uppdaterad: 2024-05-29