Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kostnad för god man eller förvaltare

Godmanskap och förvaltarskap är ideella uppdrag. Gode män och förvaltare har rätt till en rimlig kompensation som kan bestå av arvode, kostnadsersättning och milersättning. Du som huvudman står oftast för kostnaden.

Vad kostar det att ha en god man eller förvaltare?

Arvodet och ersättning varierar beroende på uppdragets innehåll och beräknas med hjälp av olika procentsatser relaterat till aktuellt prisbasbelopp.

Ett normalarvode om du har god man med full omfattning (bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person) är 24 % av aktuellt prisbasbelopp. Arvodet kan bli högre om uppdraget varit mer omfattande än normalt. Kostnader för kostnadsersättning och milersättning kan tillkomma.

Aktuellt prisbasbelopp (scb.se) Länk till annan webbplats.

Överförmyndarnämnden beslutar om riktlinjer för arvode och ersättning med utgångspunkt i Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer.

Vem betalar för god man och förvaltare?

Huvudregeln är att det är du som huvudman som ska betala arvode och ersättning. Det ingår i uppdraget som god man eller förvaltare att planera och budgetera så att du har pengar att betala arvodet.

Om du har låga inkomster eller få tillgångar så kan vi i undantagsfall stå för kostnaden. Det är överförmyndaren som beslutar om kostnaden för god man och förvaltare.

Huvudmannen eller kommunen betalar

Du som huvudman betalar:

  • Om dina tillgångarna överstiger 2 prisbasbelopp.
  • Om dina inkomster före skatt är högre än 2,65 prisbasbelopp per år.

Om du som huvudman betalar kostnaderna för god man så ska du även betala in skatt och arbetsgivaravgifter.

Inbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverket Länk till annan webbplats.

Ersättning och kostnad för goda män, förvaltare och förmyndare på Sveriges kommuner och regioner, SKR Länk till annan webbplats.

Vill du ha överförmyndarnämndens riktlinjer för arvode och ersättning, hör av dig till överförmyndarenheten.

Om pengarna inte räcker till

Det kan ibland vara svårt att betala kostnaden även om inkomsterna eller tillgångarna överstiger beloppsgränsen så att du själv ska stå för kostnaden. En möjlig lösning är att god man eller förvaltare delar upp betalningen på flera tillfällen.

Sidan uppdaterad: 2024-03-28