Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Särskilt förordnad vårdnadshavare eller förmyndare

Om ett barn saknar vårdnadshavare eller om en vårdnadshavare är olämplig kan domstolen utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Om ett barn saknar förmyndare eller om en förmyndare är olämplig så kan domstolen utse en särskilt förordnad förmyndare.

Även i vissa andra fall kan ett barn få en annan person än sina föräldrar utsedd till förmyndare, exempelvis om båda föräldrarna är under 18 år eller om båda föräldrarna avlidit. Det kan också behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om barnets föräldrar är försvunna eller under lång tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet.

Vad är särskilt förordnad vårdnadshavare?

Om domstolen utser en särskilt förordnad vårdnadshavare så ingår vanligtvis också förmyndarskapet i uppdraget. En särskilt förordnad förmyndare har ingen försörjningsplikt för barnet, men ska se till att barnet får en bra försörjning.

En särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar för barnets

 • personliga förhållanden (som vårdnadshavare),
 • ekonomiska angelägenheter (som förmyndare).

I uppdraget som vårdnadshavare ingår att ha kontakt med socialtjänsten och se till att barnet får omsorg och trygghet. Uppdraget som förmyndare innefattar ett ansvar för barnets ekonomi och det ingår till exempel att söka barnbidrag, studiebidrag samt att förvalta barnets tillgångar.

Skyldigheter som förmyndare

 • Vara noggrann och alltid ha barnets bästa i åtanke.
 • Föra anteckningar och kassabok över barnets ekonomi och se till att barnets tillgångar är skilda från andras tillgångar (exempelvis föräldrarnas tillgångar eller syskonens tillgångar).
 • Inte ge bort barnets tillgångar. Personliga presenter till rimliga värden är okej. Hänsyn ska också tas till barnets ekonomiska situation.
 • En förmyndare får inte avstå arv för barnet.

Vad kan barnets pengar användas till?

Barnets pengar ska i första hand användas till barnets utbildning och nytta. Sparanden ska placeras tryggt och med skälig avkastning.

Om du är osäker om vad barnet pengar kan användas till så kontakta oss.

Om en förmyndare inte sköter sitt uppdrag

Om en särskilt förordnad förmyndare inte sköter sitt uppdrag eller inte längre är lämplig, så kan domstolen besluta att förmyndaren ska bytas ut.

När behöver en förmyndare tillstånd från överförmyndaren

Förmyndaren behöver ansöka om samtycke från överförmyndaren för vissa beslut. Om du saknar samtycke där det behövs så kan dina åtgärder bli ogiltiga.

Kontakta oss på överförmyndaren om du är osäker på om du behöver samtycke.

Du behöver överförmyndarens samtycke för att:

 • Ta ut pengar från överförmyndarspärrat konto.
 • Köpa, byta och sälja fastighet och bostadsrätt, även vid gåva.
 • Skifta ett arv (hur tillgångarna ska fördelas) när barnet är delägare i dödsboet.
 • Köpa aktier och vissa typer av fonder (de flesta fonder kräver inte samtycke) när barnet har tillgångar över åtta prisbasbelopp.
 • Sätta barnet i skuld, till exempel ta lån, ingå borgensförbindelse eller sätta barnets egendom som säkerhet.
 • Använda barnets inkomster för att hjälpa barnets anhöriga eller andra närstående. Så kallat understöd.

Vad är medförmyndare?

Om en förälder av olika anledningar inte kan ta hand om sitt barns tillgångar så kan domstolen utse en medförmyndare. En medförmyndare kan ha gemensamt ansvar med föräldern eller vara medförmyndare med ensamrätt. Medförmyndaren har då ensam hand om barnets ekonomi. Att en medförmyndare utses behöver inte betyda att föräldern har misskött sig. Det kan handla om att föräldern och barnet bor långt ifrån varandra vilket kan göra att föräldern inte kan ta hand om barnets tillgångar. Det kan också handla om att barnet har stora tillgångar som föräldern inte kan ha hand om.

Som medförmyndare har du samma skyldighet att redovisa som ställföreträdare för vuxna.

Ditt uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare

Har du frågor om medförmyndarskap får du gärna kontakta oss på överförmyndarenheten.

Redovisning, ekonomi och samtycke

Särskilt förordnad vårdnadshavare, förordnad förmyndare och medförmyndare är skyldiga att en gång per år redovisa barnets ekonomi.

Läs mer om redovisning, ekonomi och överförmyndarens samtycke under:

Ditt uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare

När avslutas uppdraget?

Uppdraget som förmyndare avslutas automatiskt när barnet blir myndigt.

En förordnad förmyndare kan ansöka hos domstolen om att bytas ut innan, men stannar på sitt uppdrag tills domstolen har beslutat om byte.

Sidan uppdaterad: 2024-03-26