Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Förälder till barn under 18 år

I vissa fall behöver du som förälder enligt lag ha kontakt med överförmyndaren. Till exempel om ditt barn har tillgångar över ett visst belopp, ditt barn har del i ett dödsbo eller om ditt barn vill starta ett företag. Du gör det då i din roll som barnets förmyndare.

Förmyndare för barn

Alla under 18 år är barn och ska ha en vårdnadshavare och en förmyndare. Ofta är det föräldrar som är både vårdnadshavare och förmyndare. Ibland är kan det vara andra personer.

Det är skillnad på vårdnaden och förmyndarskapet för ett barn.

 • Vårdnaden gäller den dagliga omvårdnaden av ett barn.
 • Förmyndarskapet gäller ansvaret för barnets ekonomiska och rättsliga frågor.

Om du har frågor om vårdnad, boende och umgänge (för dig som bor i Stenungsunds eller Orusts kommun)

Om du har frågor om vårdnad, boende och umgänge för dig som bor i Lilla Edets kommun Länk till annan webbplats.

Familjerätt för dig som bor i Tjörns kommun Länk till annan webbplats.

Skyldigheter i ditt uppdrag som förmyndare

 • Du ska vara noggrann och alltid ha barnets bästa i åtanke.
 • Du ska se till att barnets tillgångar är skilda från andras tillgångar (exempelvis föräldrarnas tillgångar eller syskonens tillgångar).
 • Du ska inte ge bort barnets tillgångar. Personliga presenter till rimliga värden är okej. Hänsyn ska också tas till barnets ekonomiska situation.
 • En förmyndare får inte avstå arv för barnet.
 • Föräldrar behöver bara föra anteckningar och kassabok i vissa fall, exempelvis när barnet har tillgångar över åtta prisbasbelopp, då över går förmyndarskapet till "kontrollerad förvaltning".

Överförmyndarnämnden i den kommun barnet är folkbokfört har tillsyn över barnets tillgångar.

Vad kan barnets pengar användas till?

Barnets pengar ska i första hand användas till barnets utbildning och nytta.

Sparanden ska placeras tryggt och med skälig avkastning, alltid i barnets eget namn.

Du som förälder har försörjningsplikt tills barnet är 18 år (eller avslutar sin gymnasieutbildning, senast vid 21 års ålder). Det är därför huvudregel att föräldrar ska betala barnets utgifter för till exempel kläder, fritidsaktiviteter, inredning, nöjesresor, TV-spel.

Om du som förälder inte har ekonomisk möjlighet att betala för detta så kan barnet i vissa fall få stå för kostnaden.

Om du är osäker om vad barnet pengar kan användas till så kontakta överförmyndaren.

När behöver du tillstånd från överförmyndaren

Du som förmyndare behöver ansöka om samtycke från överförmyndaren för vissa beslut. Om du saknar samtycke där det behövs så kan dina åtgärder bli ogiltiga.

Kontakta oss på överförmyndaren om du är osäker på om du behöver samtycke.

Du behöver överförmyndarens samtycke för att:

 • Ta ut pengar från överförmyndarspärrat konto.
 • Köpa, byta och sälja fastighet och bostadsrätt, även vid gåva.
 • Skifta ett arv (hur tillgångarna ska fördelas) när barnet är delägare i dödsboet.
 • Köpa aktier och vissa typer av fonder (de flesta fonder kräver inte samtycke) när barnet har tillgångar över åtta prisbasbelopp.
 • Sätta barnet i skuld, till exempel ta lån, ingå borgensförbindelse eller sätta barnets egendom som säkerhet.
 • Använda barnets inkomster för att hjälpa barnets anhöriga eller andra närstående. Så kallat understöd.

Blanketter

Ansökan om uttag från spärrat konto, förälder Pdf, 325 kB.

Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet Pdf, 278 kB.

Ansökan om samtycke till köp av fastighet Pdf, 279 kB.

Ansökan om samtycke till egendomsfördelning vid arvskifte, bodelning Pdf, 118 kB.

Ansökan om samtycke för upplåning, borgen, m.m Pdf, 262 kB.

Ansökan om samtycke för uthyrning Pdf, 259 kB.

Föräldrars redovisning av barns tillgångar

Om ett barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp, så behöver föräldrar redovisa det till oss. Kontrollerad förvaltning kan bli aktuellt även i andra fall.

Då behöver du:

 1. Lämna in en förteckning över barnets tillgångar och eventuella skulder från den dag barnets tillgångar översteg åtta prisbasbelopp.
 2. Lämna en årsräkning för varje kalenderår. Den ska lämnas in till överförmyndaren före den sista februari för föregående kalenderår.

I redovisningen ska det gå att se barnets tillgångar och skulder, vilka inkomster barnet har haft och vad barnets pengar har använts till under året.

I vissa fall kan vi besluta om att redovisning ska göras även om barnets tillgångar är mindre än åtta prisbasbelopp.

Aktuellt prisbasbelopp (scb.se) Länk till annan webbplats.

Mer information finnns på Konsumenternas.se Länk till annan webbplats.

Vi kan också besluta om undantag från att redovisa. Vi fattar beslut i varje enskilt fall men det kan vara aktuellt om alla tillgångar är spärrade eller om tillgångarna bara består av en fastighet.

Blankett för förteckning (förälder/förmyndare) Pdf, 121 kB.

Blankett för årsräkning (förälder/förmyndare) Pdf, 121 kB.

Om en förälder inte sköter sitt uppdrag som förmyndare

Om en förälder inte sköter barnets tillgångar eller tar tillvara på barnets rättigheter på ett bra sätt så kan överförmyndaren ingripa. Det kan vara att föräldrarna måste börja redovisa barnets tillgångar eller att spärra barnets tillgångar.

Domstolen kan också besluta att utse en medförmyndare för att hjälpa förmyndaren eller att en förälder inte längre får vara förmyndare.

Sidan uppdaterad: 2024-05-20