Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ersättning som god man, förvaltare och förmyndare

Godmanskap och förvaltarskap är ideella uppdrag. Gode män och förvaltare har rätt till en rimlig kompensation som kan bestå av arvode, kostnadsersättning och milersättning. Överförmyndaren beslutar om arvode och ersättning.

Rätten till arvode och ersättning

Den som är förordnad förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter som uppdraget medfört. Utgifterna kan till exempel vara kostnader för exempelvis resor, telefonsamtal, brevporto med mera.

Överförmyndarnämnden beslutar om riktlinjer för arvode och ersättning med utgångspunkt i Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer.

Föräldrar som är förmyndare för sina barn har i normalfall inte rätt till arvode.

Det är överförmyndaren som beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala det. Vi beslutar om arvodet i samband med granskning av din årliga redovisning. Vi kan inte fastställa hur stort arvodet kommer att bli i förhand.

Huvudmannen eller kommunen betalar

Huvudregeln är att det är huvudmannen (den som har god man eller förvaltare) som ska betala arvodet. Det är storleken på huvudmannens inkomster eller tillgångar som avgör om huvudmannen ska betala arvodet.

  • Om huvudmannens inkomster före skatteavdrag överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångarna överstiger 2 prisbasbelopp ska hen betala arvodet.
  • Om både inkomsten och tillgångarna understiger dessa värden ska vi betala arvodet. Om inkomsterna eller tillgångarna överstiger 2,65 gånger prisbasbelopp respektive två gånger prisbasbelopp, men inte med så stort belopp att det täcker hela arvodet, kan överförmyndarnämnden göra en fördelning mellan huvudmannen och oss.

Huvudregeln kan frångås om det finns särskilda skäl, till exempel om huvudmannen har höga levnadsomkostnader för medicin, sjukvård etc. I ett sådant fall kan vi betala arvodet.

Om uppdraget avser att bevaka huvudmannens rätt i ett oskiftat dödsbo är det dödsboet som ska betala arvodet. Även här kan undantag göras om det finns särskilda skäl.

Om huvudmannen betalar kostnaderna för god man så ska hen även betala in skatt och arbetsgivaravgifter. Annars ansvarar vi för det.

Läs mer om inbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverket Länk till annan webbplats.

Arvodets storlek

God man/förvaltare lämnar varje år in en årsräkning till överförmyndarnämnden som visar på huvudmannens ekonomi. Den gode mannen/förvaltaren redogör även för vidtagna åtgärder i uppdraget i en redogörelse. Till sin hjälp vid bedömningen av arvodets storlek har överförmyndarnämnden årsräkningen och redogörelsen, som ger en bild av uppdragets omfattning och svårighetsgrad.

Ett normalarvode om du har ett uppdrag med full omfattning (bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person) är 24 % av prisbasbeloppet i våra kommuner. Arvodet kan bli högre om uppdraget varit mer omfattande än normalt. Kostnadsersättning och milersättning kan tillkomma.

Aktuellt prisbasbelopp (scb.se) Länk till annan webbplats.

Ersättning för tidsspillan eller förlorad arbetstid utgår inte i arvodet.

Utbetalning av arvode

Överförmyndaren fattar beslut om arvode och ersättning när årsräkningen har granskats. Det är alltså inte per månad utan en gång per år.

God man eller förvaltare kan inte betala ut arvode och ersättning innan de har fått beslutet.

Kommunen betalar ut arvode och ersättning när de har fått beslut från överförmyndaren.

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.