Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ditt uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare

Här får du veta mer om vad som kan ingå i ett uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare. Vad som ingår i just ditt uppdrag ser du i registerutdraget som du får av överförmyndaren.

När du blivit god man skickar vi ut ett välkomstbrev och en förteckningsblankett till dig. I välkomstbrevet står det hur du ska fylla i förteckningen och vilka underlag du behöver skicka in till oss.

Förteckningen behöver du skicka till oss senast två månader efter den dag du blev god man (förordnad).

Du inte behöver lämna en förteckning om du blivit god man efter ett byte.

Utbildning som god man och förvaltare

 • Inför ditt första uppdrag som god man eller förvaltare förväntas du ha genomgått utbildning. Vilken typ av utbildning som erbjuds vid tillfället kan variera. Det kan till exempel vara en bok med webbutbildning, en informationsträff med en handläggare eller grundutbildning som hålls av överförmyndarenheten.
 • På hösten brukar vi hålla en grundutbildning för nya och blivande ställföreträdare samt en temakväll för alla ställföreträdare.
 • Innan det är dags att lämna in årsräkningarna brukar vi erbjuda utbildning gällande årsräkning och tider för konsultation av årsräkning.

Övriga informationsträffar och utbildningar beslutar vi om beroende på efterfrågan och behov.

När behöver jag överförmyndarens tillstånd?

Vissa beslut kräver att du har vårt tillstånd, annars blir besluten inte giltiga. Kontakta alltid oss på överförmyndaren om du är osäker på när du behöver samtycke (tillstånd) från oss.

Här är exempel på åtgärder där du behöver överförmyndarens tillstånd

 • För att göra uttag från spärrat konto
 • Vid köp, byte eller gåva av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
 • Vid arvskifte eller bodelning
 • För att placera i aktier, kapitalförsäkring och vissa andra riskfyllda placeringar (gäller alla gode män och förvaltare men bara vissa förmyndare)
 • När huvudmannen eller ett barn ska driva företag
 • För att hyra ut fast egendom eller tomträtt
 • För att upplåta nyttjanderätt, till exempel servitut
 • För att inteckna fast egendom eller tomträtt
 • För att pantsätta egendom
 • För att ta lån för huvudmannen

Blanketter

Ansökan om uttag från spärrat konto god man Pdf, 333 kB.

Ansökan om uttag från spärrat konto förmyndare Pdf, 325 kB.

Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet Pdf, 278 kB.

Ansökan om samtycke till köp av fastighet Pdf, 279 kB.

Ansökan om samtycke till egendomsfördelning vid arvskifte, bodelning Pdf, 118 kB.

Ansökan om samtycke för upplåning, borgen, m.m Pdf, 262 kB.

Ansökan om samtycke för uthyrning Pdf, 259 kB.

När behöver jag huvudmannens samtycke och tillstånd?

Huvudmannen ska alltid ge sitt samtyckte om hen förstår vad saken gäller, men för vissa löpande beslut krävs det inte att du har samtycke varje gång.

Löpande åtgärder kan till exempel vara att:

 • betala återkommande räkningar
 • lämna in uppgifter till myndigheter som behövs för bistånd.

Om huvudmannen inte kan lämna sitt samtycke för att hen inte förstår, kan du som god man ta egna beslut. Du kan behöva ett läkarintyg för att visa att huvudmannen inte kan lämna samtycke. Det gäller framför allt större åtgärder.

Om du är förvaltare så behöver du inte huvudmannens samtycke för åtgärder för det som ingår i ditt uppdrag som förvaltare.

Vad kan en god man eller förvaltare inte besluta om?

Vissa saker kan inte en god man eller förvaltare besluta om. Det handlar om personliga beslut som till exempel att:

 • skriva testamente
 • gifta sig
 • bekräfta föräldraskap
 • sterilisera sig

Köpa eller sälja hus eller lägenhet som god man, förvaltare eller förmyndare

En god man, förvaltare eller förmyndare måste ha överförmyndarens samtycke för att sälja, köpa, få, hyra eller hyra ut fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt som tillhör huvudmannen eller barnet.

För att hyra en bostad eller säga upp ett hyreskontrakt så behöver du inte överförmyndarens samtycke.

 • Om huvudmannen förstår vad som ska beslutas så behöver du alltid samtycke.
 • Om huvudmannen inte kan ge samtycke så ska det vara styrkt av exempelvis ett läkarintyg.

Närmast anhöriga har alltid rätt att säga vad de tycker om större beslut, men de har inte bestämmanderätt (vetorätt).

Kontakta alltid överförmyndaren i god tid innan en försäljning eller ett köp.

Företräda huvudman eller barn i ett dödsbo

Om du som god man, förvaltare eller förmyndare ska företräda en huvudman eller ett barn i ett dödsbo så är det flera saker som är viktiga att tänka på.

 • Det behövs vanligtvis samtycke från överförmyndaren för att ett arv ska få delas ut.
 • En god man, förvaltare eller förmyndare kan aldrig avstå från arv eller godkänna ett testamente för sin huvudman eller för ett barn.
 • Om ställföreträdaren och huvudmannen eller barnet har del i samma dödsbo, så behöver en tillfällig god man utses för huvudmannen eller barnet. Kontakta då överförmyndaren.

Kontakta alltid överförmyndaren i god tid om du vet att din huvudman eller ditt barn har del i ett dödsbo eller ska få ärva.

För löpande räkenskaper

I de flesta fall har du som god man eller förvaltare i uppdrag att förvalta huvudmannens egendom.

Om det är så måste du föra löpande räkenskaper över huvudmannens ekonomi. De löpande räkenskaperna underlättar när du ska sammanställa årsräkningen.

Räkenskaperna för du enkelt genom att kontrollera kontoutdrag från bank mot underlag som visar inkomster och utgifter, såsom fakturor och kvitton.

Spara alla underlag, gärna i en pärm med ett register vars numrering följer de inkomst- och utgiftsposterna som finns i årsräkningen.

Kontostruktur

Som god man eller förvaltare ska du ha tillgång till ett av huvudmannens bankkonton (det så kallade transaktionskontot) för att du ska kunna sköta den löpande ekonomin.

 • Från transaktionskontot betalar du räkningar och gör andra nödvändiga uttag.
 • Huvudmannens inkomster, till exempel utbetalningar från Försäkringskassan, ska ske till transaktionskontot.
 • Vi rekommenderar att det som mest finns 35 – 40 000 kr på transaktionskontot. Överskjutande medel bör föras över till konto med överförmyndarspärr.

Som god man eller förvaltare är du skyldig att kunna styrka alla händelser på kontot som du disponerar. Ett fungerande godmanskap förutsätter därför att huvudmannen inte tar ut pengar från detta konto. Om huvudmannen har tagit ut pengar från kontot måste det styrkas med en kvittens/intyg från huvudmannen.

Alla konton, förutom det konto du disponerar som ställföreträdare(transaktionskontot), ska vara överförmyndarspärrade, alternativt att huvudmannen har ett eget konto som endast huvudmannen har rätt att använda. Ställföreträdaren ska som huvudregel inte ha dispositionsrätt till huvudmannens övriga konton.

Varje år behöver du lämna in en årsräkning till oss. Du behöver ha lämnat den före den 1 mars.

Årsräkningen är en årlig redovisning av din huvudmans ekonomi, under föregående period/år. I årsräkningen redovisar du huvudmannens inkomster, utgifter, tillgångar och skulder under redovisningsperioden.

Observera att du ska kunna styrka samtliga uppgifter på årsräkningen med kontoutdrag, årsbesked, fakturor, kvitton eller andra underlag.

Blanketter för årsräkning och sluträkning

Instruktion års- och slutredovisning Pdf, 1 MB.

Redogörelse för utfört uppdrag och ansökan om arvode

När du lämnar in årsräkning ska du även lämna in blanketten ”Redogörelse för utfört uppdrag”.

Utifrån frågorna i blanketten redogör du för vad som skett i ditt uppdrag under året. Du har också möjlighet att begära arvode och kostnadsersättning.

De uppgifter du lämnar i redogörelsen ligger till grund för vår bedömning av ditt arvode. Hur stort arvodet blir beror på uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Du får ditt beslut om arvode när granskningen av din årsräkning och redogörelse är klar.

Ett tips är att löpande föra anteckningar över de åtgärder du utför i uppdraget.

Blanketter för redogörelse

I samband med att du lämnar in årsräkning ska du även lämna blanketten ”Redogörelse för utfört uppdrag”.

Som en del av vår tillsynskontroll gör vi anmärkningskontroller på dig som god man, förvaltare eller förmyndare 1-2 gånger per år. Kontrollen är för att se så att du inte har några betalningsanmärkningar och ingår i vår bedömning av lämpligheten som god man, förvaltare och förmyndare. Det är viktigt att du i den här rollen inte har några betalningsanmärkningar eftersom du ska hantera andras ekonomi och personliga frågor.

När vi gör anmärkningskontrollen får du ett brev antingen via Kivra eller per post, med information om att vi gjort kontrollen. Om vi vid kontrollen får information om en anmärkning kommer vi att kontakta dig.

När ditt uppdrag upphör behöver du lämna över handlingar till din efterträdare

 • När ditt uppdrag som ställföreträdare upphört och en ny ställföreträdare ska ta över bör du kopiera och lämna över handlingar rörande konton med mera som din efterträdare kan behöva för att företräda huvudmannen (du behöver ha kvar originalen för att kunna göra slutredovisningen).
 • Har du andra handlingar av mer personlig/ privat karaktär som rör din huvudman, exempelvis handlingar kring familj, hälsa, släkt med mera bör du även lämna dessa vidare.

När vi har granskat din sluträkning kommer vi skicka kopior av alla de redovisningar du gjort till behörig mottagare. Behörig mottagare kan vara en ny ställföreträdare, dödsboet om huvudmannen avlidit eller huvudmannen om uppdraget upphört.

Du behöver spara handlingarna i tre år

Mottagaren har sedan tre år på sig att eventuellt väcka skadeståndstalan, det vill säga begära att du ersätter din huvudman för eventuell ekonomisk skada som du orsakat. Detta innebär att du ska behålla alla underlag för dina redovisningshandlingar med mera i tre år, efter att behörig mottagare tagit emot alla redovisningshandlingar. Därefter ska du lämna över handlingarna till behörig mottagare.

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.