Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kommun och politik

Att vara ung i Stenungsund: Resultatet från LUPP-undersökningen 2023

Under hösten 2023 genomfördes LUPP-undersökningen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för tredje gången i Stenungsund. Resultatet för Stenungsunds kommun visar bland annat att majoriteten av unga är nöjda med sitt liv som helhet men att allt fler tjejer upplever hälsobesvär. Resultaten ska användas för kommuners utvecklingsarbete bland unga.

Vad berättar de unga?

LUPP-undersökningen berör ungas åsikter och attityder i flera olika frågor. Här har vi sammanställt delar av resultatet. Om du vill ta del av LUPP-resultatet som helhet kan du läsa det här: LUPP 2023 - resultat för Stenungsunds kommun. Pdf, 2 MB.

Fritid

Resultaten visar att 9 av 10 åttondeklassare uppger att de är nöjda med sitt liv som helhet, vilket är en knapp ökning i jämförelse med den senaste LUPP-undersökningen 2020. De flesta är också nöjda med sin fritid, men andelen som tycker att Stenungsunds fritidsutbud är tillräckligt har minskat, och det skiljer sig mellan könen och i olika områden.

Demokrati

Förtroendet för politiker har försämrats, likaså förtroendet för vuxna i allmänhet, en tendens som syns även i det samlade resultatet för de kommuner som genomfört LUPP 2023. Ungas vilja att påverka i frågor som rör den egna kommunen har sjunkit mycket mellan mättillfällena. I Stenungsund vill en större andel tjejer vara med och påverka frågor som rör den egna kommunen.

Brott och hot

En fjärdedel av ungdomar som går i årskurs åtta och andra året på gymnasiet beskriver att de under det senaste halvåret blivit utsatta för brott eller hot. I årskurs åtta är det en mindre andel än genomsnittet för de tio medverkande kommuner i Göteborgsregionen som gjort LUPP. Killarna har svarat att de har blivit utsatta för brott eller hot i högre grad än tjejerna.

Hälsa

Den självskattade hälsan bland unga tjejer har minskat stadigt sedan 2017 till skillnad mot den självskattade hälsan hos killar som fortsatt ligger på en högre nivå. Hälften av de tillfrågade i årskurs åtta svarade att de upplever hälsobesvär flera gånger i veckan. Det är fortsatt många som upplever hälsobesvär bland de som besvarat enkäten som går andra året på gymnasiet. Resultatet visar på en tydlig könsskillnad då tjejer upplever mer hälsobesvär än killar. Det ungdomarna anger att hälsobesvären beror på är framför allt skolarbete, kompisar, matvanor, familjen och osäker framtid.

Om LUPP-undersökningen

LUPP-undersökningen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett nationellt verktyg som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Själva enkätinsamlingen svarar kommunerna för. Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst bidrar med samordning, analys och rapportskrivning.

Undersökningen genomförs i 10 av 13 kommuner inom nätverket för Göteborgsregionen (GR). I Stenungsund besvarade 86 % av alla elever i årskurs 8 enkäten och nu presenteras resultaten. Resultaten ska användas för kommuners utvecklingsarbete bland unga.

Sidan uppdaterad: 2024-05-16

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.